onsdag, 24 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Ökad läskunnighet kritiskt viktig för de Globala målen för hållbar utveckling

Larare utbildning laskunnighet FN UNESCO Foto Hanandande Dicko
7.9.2018 – 750 miljoner människor runtom i världen saknar grundläggande läskunskaper, och 617 miljoner barn och ungdomar saknar baskunskaper i läsning och matematik.

Den 8 september uppmärksammar de Förenta Nationerna den internationella dagen för läskunnighet för att uppmärksamma regeringar, det civila samhället och andra intressenter på uppnådda framsteg och kvarstående utmaningar.

”Det är genom läskunnighet som var och en av oss kan ta framtiden i ens egna händer”, säger generaldirektören för UNESCO, Audrey Azoulay. Denna fundamentala färdighet är det första steget mot självständighet och frihet från sociala och ekonomiska hinder.

Läskunnighet ger människor större möjligheter på arbetsmarknaden. Den minskar fattigdom, utvidgar livsmöjligheter och förbättrar hälsa och nutrition. Därför är läskunnighet en viktig drivkraft för att uppnå Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål.

Ett av de globala målen är just god utbildning för alla, och att säkra att alla ungdomar och en märkbar del av vuxna lär sig läsa, skriva och räkna innan 2030.

Även om stora framsteg har gjorts för att förbättra läskunnigheten runtom i världen, går fortfarande 265 miljoner barn inte i skola. Och av de barn som går i skola är det fortfarande alarmerande många som saknar behövda baskunskaper i läsning och matematik på grund av bristande skolutrustning eller outbildade lärare.

”En värld där varje individ besitter de grundläggande kunskaper hen behöver är fortfarande i görningen. UNESCO är fast besluten att arbeta för en omdefiniering av utbildningspolitik för mer innovativa utbildningsmetoder. Idag uppmuntrar jag alla aktörer inom utbildning att förbinda sig till att föra oss närmare vårt mål av 100 % läskunnighet”, säger Azoulay.

UNESCO befinner sig på frontlinjen för en global strävan för läskunnighet och följer upp flera strategier för att stärka läskunnigheten globalt, bland såväl barn som vuxna.

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons