onsdag, 19 juni 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Norge måtte svare om hatkriminalitet for FNs rasediskrimineringskomité

Sommerleir naturogungdom


7. desember 2018: FNs rasediskrimineringskomité (CERD) har gjennomgått Norges arbeid med å bekjempe hatkriminalitet og diskriminering. De pekte på flere punkter som må forbedres.

Komiteen holder øye med hvordan landene iverksetter FNs rasediskrimineringskonvensjon. Denne avtalen forbyr diskriminering på bakgrunn av hudfarge, etnisk eller nasjonal opprinnelse.

Komiteens rapportør for Norge, Keiko Ko konkluderte med at mange land ser opp til Norge, og at Norges ideer, holdninger og tilnærming har hatt påvirkning globalt.

Komiteen var imponert over norsk politikk og tiltak for å håndtere rasediskriminering, men pekte også på utfordringer både når det gjelder hatefulle ytringer og urfolks rettigheter. De uttrykte bekymring over polariseringen av den offentlige ordskiftet når det gjelder flyktninger, migranter og integrering, i tillegg til at rasisme og nazistgripper har blitt mer synlig på nettet og i sosiale medier.

Komiteen spurte om hvilke virkemidler Norge bruker for å forhindre hatefulle ytringer når media ikke har kontroll. Under høringen sa statssekretær Tom Erlend Skaug at arbeidet med å motvirke hatefulle utringer er høyt på regjeringens agenda, og viste til regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Den skal bidra til å forhindre hatefulle ytringer på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonshemming og seksuell legning.

– Regjeringen har begynt arbeidet med å lage en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering på bakgrunn av etnisitet og religion, sa han i sin uttalelse til FN-komiteen. Handlingsplanen skal lanseres høsten 2019.

Skaug fortalte komiteen at hatkriminalitet økte med 17 prosent fra 2016 til 2017, med hele 549 skjer hadde blitt politianmeldt. De nasjonale politidistriktene har publisert retningslinjer for å sikre lik behandling og registrering av hatkriminalitet.
Når det gjelder utdanning og pensum i grunnskolen noterte komiteen seg at både historien om holocaust og andre verdenskrig så ut til å ikke bli tilstrekkelig vektlagt med tanke på hvordan verden ser ut i dag. Komiteen pekte også på at det fortsatt er utfordringer knyttet til samenes landrettigheter utenfor Finnmark.
Statssekretær Tom Erlend Skaug gjentok Norges forpliktelse til å jobbe mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.
– Jeg vil igjen bekrefte vårt engasjement med å bekjempe rasisme, fremmedfrykt, diskriminering og intoleranse som medlemstat i FNs rasediskrimineringskonvensjon og gjennom vår utenrikspolitikk som medlem i FN, OSCE og Council of Europe, sa han.


 
Hvordan kan kjønnsbalanse bidra til mer bærekraftig bruk av havet? På den Internasjonale dagen for verdens hav fokuserer vi på hvordan likestilling kan redde verdens hav. Se videoen over!

Banner
Banner
Banner