tirsdag, 20 november 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

UNFPA: Muligheten til å velge kan forandre verden

Oct powerChoice

18. oktober 2018. Skal vi nå bærekraftsmålene og sikre bærekraftig befolkningsvekst må vi styrke kvinner og samfunn til bedre familieplanlegging ifølge Den nye rapporten til FNs befolkningsfond (UNFPA).

̶ Valgmuligheter kan endre verden og burde være en realitet overalt, sa Sietske Steneker, sjefen for UNFPA i Brussel under rapportlanseringen.

̶  Rapporten vi lanserer i dag handler om valgmuligheter. Det handler om fertilitetstrender, men også valgmuligheter når det gjelder famileplanlegging, og mangel på muligheter til å ta disse valgene, sa Steneker.

Behov for å styrke kvinner

Det er fortsatt 214 millioner kvinner i utviklingsland som mangler tilgang på prevensjon og risikerer uplanlagte graviditeter. UNFPA rapporten «The Power of Choice» understreker behovet for bedre familieplanlegging og å styrke kvinner og samfunn så de kan velge hvor mange barn de ønsker.

Myndighetene kan bidra til å gjøre valgmuligheter til en realitet ved å tilrettelegge og prioritere tilgang til prevensjon og helsetjenester når det gjelder seksuell og reprodukltiv helse. Bedre seksuaø undervisning som er tilpasset målgruppen er en viktig del av dette i tillegg til å støtte opp om holdningsendringer blant menn slik at de støtter opp om kvinners rettigheter og ønsker.

̶  Valgmuligheter kan rask forbedre kvinner or jenters livskvalitet, endre familier og få fart på global utvikling, skriver sjefen for UNFPA writes Dr. Natalia Kanem i forordet til rapporten.

Oct reportFace1

Sverige som modell

De nordiske landene er blant de landene med lavest fødselsrater. I Finland, Norge og Danmark får kvinner gjennomsnittligbarn hver. I Sverige og Island er fødselsraten 1,9 barn per kvinne. oct factbox

UNFPA rapporten fremhever Sverige som et positivt eksempel på hvordan man kan styrke familieplanlegging og påvirke fødselsratene. Som i de andre nordiske landene gir den lange fødselspermisjon mulighet til at foreldre kan dele permisjonen slik det passer dem og deres livssituasjon. Fødselspermisjonen sikrer en bedre balance mellom arbeid og privatliv for begge foreldrene slik at begge har muligheten til å ha karriere i tillegg til å være foreldre.

Den Nordiske modellen fremmer likestilling mellom kjønnene, valgmuligheter og bedre livskvalitet. Valgmuligheter er essensielt for å nå bærekraftsmålene

̶ Vi må gi valgmuligheter til alle så ingen er ekskludert. Dette er essensielt om vi skal nå bærekraftsmålene sa, Sietske Steneker under rapportlanseringen.

Hun understrekte at dette også innebærer å få slutt på vold mot kvinner, mødredødelighet og alle de andre utfordringene kvinner opplever. Dette berører også bærekraftsmål nummer fem om likestilling mellom kjønnene.

Kvinners rett til å velge og å bestemme over sin egen kropp henger tett sammen med flere bærekraftsmål. Reproduktiv helse og tilgang på helsetjenester er grunnleggende menneskerettigheter og sentralt i bærekraftsmål tre, «god helse og livskvalitet».

På spørsmål fra publikum om sammenhengen mellom ønsket om mange barn forankret i kulturelle normer og behovet for bedre familieplanlegging trakk Steneker frem udanning som nøkkelen.

̶  Ønsket om mange barn i noen kulturer vil endre seg når kvinner får mer utdanning, sa hun.

Rapporten illustrerer hvordan høyere utdanningsnivå fører til lavere fødselsrater ettersom høyt utdannede kvinner har bedre tilgang på informasjon om familieplanlegging, prevensjon og bedre økonomi.

̶  Forholdet mellom valg og utdanningsnivå er veldig tydelig. Fødselsratene er tre ganger så høye blant kvinner uten utdanning sammenliknet med kvinner som har fullført ungdomsskolen eller videregående utdanning sa Patrick Deboosere, professor i demografi ved institutt for sosiologi ved Vriije Universitetet i Brussel. Utdanning, muligheten til å ha en jobb og å være økonomisk uavhengig kjennetegner de kvinnene som har mulighet til å velge hvor mange barn de vil ha.

Å gi enkeltmennesker og familier et reelt valg når det gjelder familieforøkning har stor påvirkning på fødselsrater både lokalt, sosiokulturelt og på verdensbefolkningen som helhet. Dette er globale spørsmål som må møtes på individnivå. For å oppnå Agenda 2030 må landenes regjeringer motvirke barrierene til familieplanlegging. Rapporten anbefaler at offentlig politikk og budsjetter må formes slil at de garanterer like muligheter for alle når det gjelder reproduktive rettigheter.

Du kan finne den årlige rappoten “State of the World Population Report 2018, The Power of Choice” her.

oct reportLaunch


Verdens toalettdag: Når naturen kaller

Banner
Banner
Banner