torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

800.000 tar selvmord hvert år

selvmord
9. September 2018. Hvert år tar nærmere 800.000 mennesker selvmord. Dette er den ledende dødsårsaken for mennesker mellom 15 og 29 år.

I anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september har Verdens helseorganisasjon, (WHO), og Canadas kommisjon for mental helse publisert retningslinjer for å hjelpe samfunn å forebygge selvmord.

Selvmord forekommer i alle regioner og land, blant rike og fattige deler av verdens befolkning. Lav- og mellominntektsland har flest selvmord. Nærmere 80 prosent av alle selvmord i verden i 2016 fant sted i disse landene.

I de nordiske landene er selvmordsraten omtrent den samme i Norge, Island, Sverige og Danmark med 12-14 selvmord per 100.000 innbyggere. I Finland er antall selvmord dobbelt så høyt sammenliknet med de andre nordiske landene.

I Norge tar mellom 500 og 600 personer livet sitt hvert år, og 60 prosent av de som tar selvmord er under 50 år ifølge Folkehelseinstituttet. Noen selvmord skjuler seg også i ulykkesstatistikken da noen selvmord er forkledd som ulykker så antallet selvmord kan være høyere enn det statistikken tilsier. I Norge forsøker 4000-6000 personer å begå selvmord hvert år, og de fleste av disse er kvinner. I Norge dør flere av selvmord enn i ulykker.

Danmark har omtrent like mange selvmord per år som i Norge. Det danske instituttet for selvmordsforebygging anslår at 12.000-13.000 forsøker å ta selvmord hvert år. En forskningsrapport anslår at fem til ti prosent av befolkningen på et hvert tidspunkt har hatt selvmordstanker i løpet av de siste 14 dagene. 

I Sverige var det 1.129 mennesker som tok selvmord i 2016, og i aldersgruppen 15-29 år var selvmord den vanligste dødsårsaken. I Sverige er to tredjedeler av alle som begår selvmord menn.

Ifølge en ny studie fra islandske helsemyndigheter har hele 9 prosent av ungdom på Island forsøkt å ta selvmord. Til tross for at flere menn enn kvinner tar selvmord har antallet kvinner som forsøker å ta selvmord økt det siste tiåret til 12 prosent, mens antallet menn er mer stabilt.

På verdensbasis anslås det at selvpåført forgiftning med plantevernmidler står for 20 prosent av globale selvmord. De fleste av selvmordene forekommer i landlige jordbruksområder i lav- og mellominntektsland. Mange tar også livet sitt ved å henge seg eller benytte skytevåpen.

I høyinntektsland er linken mellom selvmord og psykiske problemer som depresjon og alkoholmisbruk godt etablert. Men mange selvmord skjer også på impuls av mennesker som er i akutte kriser.

De nye retningslinjene til WHO foreslår ulike måter for å forebygge selvmord. Politiske tiltak for å begrense alkohol og rusmidler er ett eksempel på dette. Tiltak for å hjelpe de som er rammet av psykiske helseplager, samt oppfølging av mennesker som har forsøkt å begå selvmord er en annen strategi.

Ifølge dokumentet fra WHO må mange sektorer av samfunnet involveres for å forebygge selvmord, ikke bare helsesektoren. Utdanningssektoren, aktører i arbeidslivet, landbruk og media må alle jobbe sammen om man skal greie å ta tak i, og gjøre noe med det sammensatte problemet som selvmord er.


 

Banner
Banner
Banner