dinsdag, 17 september 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Samenwerken met NGO's

Inhoudsopgave
Samenwerken met NGO's
1. Wat is een NGO?
2. Hoe werken NGO's en DPI samen?
3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?
4. Aan welke criteria moeten NGO's beantwoorden om zich met DPI te kunnen associëren?
5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?
6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?
7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?
8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?
9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?
10. Nuttige contacten
Alle pagina's

Het Informatiecentrum geeft graag gehoor aan verzoeken van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) om te spreken over het werk van de Verenigde Naties. Zij voorzien bezoekende VN-deskundigen van de mogelijkheden om NGO's en andere geïnteresseerde toehoorders toe te spreken. Zij organiseren speciale evenementen om VN vieringen aan te duiden, zoals de Dag van de Verenigde Naties, de Dag van de Mensenrechten en Ontwapeningsweek, en zij assisteren NGO's bij het organiseren van hun eigen aktiviteiten betreffende kwesties die van belang zijn voor de Verenigde Naties.

Uiteraard voorziet het centrum de NGO's ook van het nodige tekstmateriaal en de opzoekingsmogelijkheden om bepaalde brochures en werkstukken van officiële documenten te voorzien.


NGO'S en het Departement Informatie: Enkele vragen en antwoorden

Inleidende beschouwing:
"De openingswoorden van het Handvest van de Verenigde Naties zijn: 'Wij, de Volken van de Verenigde Naties'. Dit is de meest duidelijke verklaring waarin staat dat de Verenigde Naties niet alleen maar aan de Lidstaten toebehoort. Het is een deel van de gemeenschappelijke erfenis van de gehele mensheid. De Verenigde Naties zijn van iedereen. Het is een unieke instelling, een mechanisme dat ons allemaal verbindt in onze pogingen een betere wereld te creëren. Het is een uiting van menselijk geloof en vertrouwen in de toekomst." "We leven in een tijdperk waarin internationale aangelegenheden niet langer gedomineerd worden door Staten als de alleenstaande actoren. Tot de deelnemers behoren niet-gouvermentele organisaties, parlementen, particuliere bedrijven, de media, universiteiten, intellectuelen, kunstenaars en elke vrouw of man die zichzelf beschouwt als een deel van de grote mensenfamilie."

Secretaris-Generaal Kofi Annan
Messina, Italië, April 19971. Wat is een NGO?

Een niet-gouvermentele organisatie (NGO) is elke groep van vrijwilligers, die geen winstdoel voor ogen heeft en die georganiseerd is op lokaal, nationaal of internationaal niveau. Praktijkgericht en aangedreven door mensen met een gemeenschappelijke belangstelling, verlenen NGO's uiteenlopende diensten en vervullen ze humanitaire functies. Zij brengen bekommernissen van de burger over aan regeringen, houden toezicht op het beleid en moedigen burgers aan om deel te nemen aan politiek op lokaal niveau. NGO's bieden analyse en deskundigheid, dienen als vroege waarschuwings-systemen en helpen bij het invoeren van en het toezicht houden op internationale overeenkomsten. Sommige van hen zijn georganiseerd rond specifieke onderwerpen, zoals mensenrechten, milieu of gezondheid. Hun relaties met kantoren en agentschappen van het systeem van de Verenigde Naties hangt af van hun doelstellingen, terrein en mandaat.

Meer dan 1500 NGOs, met sterke informatieprogramma's over onderwerpen die de Verenigde Naties aanbelangen, zijn verbonden met het Departement Informatie (DPI). Deze NGO's brengen de Verenigde Naties in contact met mensen over de hele wereld. Het DPI helpt deze NGO's om toegang te krijgen tot informatie over de reeks activiteiten waarbij de VN betrokken is en deze te verspreiden. Zo geven ze ook het publiek de gelegenheid de doelstellingen van de Wereldorganisatie beter te begrijpen.2. Hoe werken NGO's en DPI samen?

Het Departement Informatie en de NGO's werken regelmatig samen. NGO's die verbonden zijn met het DPI verspreiden informatie over de VN onder hun leden en vergroten op die manier de kennis van en de steun voor de VN vanaf de basis.

Deze verspreiding houdt in:

 • Het wereldwijd bekend maken van VN-activiteiten over onderwerpen als vrede, veiligheid, economische en sociale ontwikkeling, mensenrechten, humanitaire zaken en internationaal recht.
 • Het promoten van VN-dagen en internationale jaren, ingesteld door de Algemene Vergadering om zodoende wereldwijd de aandacht te vestigen op belangrijke zaken waar de mensheid mee te maken heeft.


3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?

Het belang van werken met en via NGO's als een wezenlijk deel van alle informatie- activiteiten van de Verenigde Naties werd erkend vanaf het moment dat het Departement Informatie in 1946 werd opgericht. De Algemene Vergadering, gaf DPI en haar buitenkantoren in resolutie 13(1) de opdracht om:

"...nationale informatiediensten, educatieve instellingen en andere gouvermentele en niet-gouvermentele organisaties van allerlei aard, die geinteresseerd zijn in het verspreiden van informatie over de Verenigde Naties, actief bij te staan en aan te moedigen. Hiervoor en ook voor andere doelen zou een volledig uitgeruste dienst klaar moeten staan die bijeenkomsten organiseert of sprekers uitnodigt, alsook publicaties, documentaires, beeldmateriaal, posters en ander grafisch materiaal voor deze agentschappen en organisaties beschikbaar stelt."

In 1968 heeft de Economische en Sociale Raad met resolutie 1297(XLIV) van 27 mei aan het Departement Informatie gevraagd om, de resolutie 1296(XLIV) van 23 mei 1968 indachtig, met de NGO's samen te werken. Die verklaart dat elke NGO "...op zich neemt het werk van de Verenigde Naties te steunen en kennis van zijn principes en activiteiten te bevorderen in overeenstemming met haar eigen doelstellingen alsook met de aard en opzet van haar bevoegdheid en activiteiten".


4. Aan welke criteria moeten NGO's beantwoorden om zich met DPI te kunnen associëren?

Organisaties die in aanmerking willen komen voor associatie dienen:

 • de idealen van het VN-Handvest te delen
 • enkel te werken op niet-winstgevende basis;
 • belangstelling te hebben getoond voor VN-onderwerpen en bewezen te hebben een groot of specifiek publiek te kunnen bereiken (zoals opvoeders/leerkrachten, mediavertegenwoordigers, beleidsmakers en de zakenwereld).
 • de wil en middelen te hebben om wezenlijke informatieprogramma's over VN-activiteiten op te zetten door het publiceren van nieuwsbrieven, tijdschriften en brochures; conferenties, seminars en discussiefora te organiseren en zeker te zijn van samenwerking van de media.


5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?

Een NGO die voldoet aan de gestelde criteria moet een officiële brief sturen naar het Hoofd van de NGO Sectie van het Departement Informatie waaruit belangstelling blijkt voor associatie met DPI. In de brief moet ook de redenen staan waarom de organisatie wil aansluiten. Bovendien moet de betreffende NGO kort zijn informatieprogramma's beschrijven. De brief moet vergezeld worden van minstens zes voorbeelden van informatiemateriaal, geproduceerd door de organisatie. Referentiebrieven van VN-departementen, VN- programma's en gespecialiseerde agentschappen, en/of VN-informatiecentra en diensten (UNIC's en UNIS's) zullen de kansen aanmerkelijk vergroten.

Briefwisseling moet gestuurd worden naar:
Chief, NGO Section
Department of Public Information
Room S-1070L
United Nations, New York, NY10017
Tel.:(212)963-6842
Fax:(212)963-6914/2819

Het Comité inzake niet-gouvermentele organisaties zal de ontvangen aanvragen behandelen tijdens de geplande zittingen. Kandidaten zullen onmiddellijk op de hoogte gesteld worden van de resultaten van het overleg van het comité. Geassocieerde NGOs worden dan uitgenodigd om hun effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers bij het Departement Informatie aan te stellen.


6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?

Veel NGO´s die actief zijn op het gebied van economische en sociale ontwikkeling kwamen in aanmerking voor een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC).

Artikel 71 van het Handvest bepaalt dat :
"... de Economische en Sociale Raad passende regelingen kan treffen voor het plegen van overleg met niet-gouvermentale organisaties die betrokken zijn bij aangelegenheden, die binnen hun bevoegdheid vallen". Deze regelingen zijn bepaald in ECOSOC-resolutie 1296 (XLIV) van 23 mei 1968, die voorziet dat NGO´s zowel een consultatief statuut kunnen krijgen bij de ECOSOC als overleg kunnen plegen met het secretariaat van de ECOSOC.

De ECOSOC heeft recentelijk, na drie jaar discussie, besloten haar regels voor overleg met de NGO´s te herzien. Eén van de besluiten die uit dit overleg is voortgekomen is de ECOSOC-resolutie 1996/31. Deze resolutie heeft de regels inzake het consultatief statuut van NGO´s bij ECOSOC herzien. De resolutie heeft de schikking voor accreditaties van NGO's bij VN-conferenties gestandardiseerd, het proces voor het bekomen voor een consultatief statuut bij de ECOSOC gestroomlijnd, en bepaald dat nationale NGO's in aanmerking kunnen komen voor dit statuut. De « general status » wordt toegekend aan grote, internationale NGO´s die aan bijna alle onderwerpen, die op de ECOSOC-agenda staan, meewerken; de « special consultatieve status » wordt toegekend aan NGO´s die zich richten op een paar specifieke aandachtsgebieden van de ECOSOC; en de « roster status » wordt verleend aan NGO´s waarvan de ECOSOC meent dat deze bij gelegenheid een nuttige bijdrage kunnen leveren aan haar werkzaamheden.

Een tweede resultaat van de ECOSOC-herziening van juli 1996 was de ECOSOC-beslissing 1996/297, die de Algemene Vergadering aanraadde tijdens haar éénenvijftigste bijeenkomst de deelneming van NGO's aan álle werkgebieden van de VN onderzoekt in het licht van de ervaringen, opgedaan uit de consultatieve samenwerking tussen de NGO's en de ECOSOC. Vervolgens werd binnen de Werkgroep van de Algemene Vergadering die de versterking van het VN-systeem bestudeerd, een subgroep gevormd. Deze subgroep bestudeert aspecten van toegang van NGO's, in het bijzonder dat van toegang tot de Algemene Vergadering.

ECOSOC beslist over het consultatief statuut van NGO's, op basis van de aanbeveling van het Intergouvermenteel Comité voor Niet-Gouvernementele Organisaties. Dit Comité bestaat uit 19 lidstaten en komt jaarlijks bijeen. Voor aanvullende informatie kunt U zich wenden tot :

Non-Govermental Organization Unit
Division for Policy Coordination and ECOSOC Affairs
DPCSD
Room DCI-1070
United Nations
New York, NY 10017

CONGO, de Conferentie van Niet-Gouvermentele Organisaties met consultatief statuut bij de ECOSOC, fungeert als klankbord voor de NGO's. CONGO probeert ervoor te zorgen dat de NGO's maximaal profiteren van de mogelijkheden hun consultatief statuut uit te oefenen en heeft de discussie geopend over het adviserende proces. Ook organiseert CONGO bijeenkomsten voor lidorganisaties teneinde ideeën over gemeenschappelijke aandachtspunten uit te wisselen.
NGO's met consultatief statuut bij de ECOSOC, die tevens een sterk informatieprogramma hebben, worden na een schriftelijke aanvraag bij de DPI/NGO-afdeling automatisch associatie verleend met het DPI.


7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?

Ja. Een achttien-koppig Uitvoerend DPI/NGO Comité wordt door de NGO/DPI gemeenschap gekozen om informatie te kanaliseren en de belangen van NGO's, die aangesloten zijn bij het DPI, te behartigen. Het Comité bestaat uit NGO's uit de hele wereld wiens vertegenwoordigers in New York voor een periode van 2 jaar worden gekozen. Het Uitvoerend Comité werkt samen met de DPI/NGO-afdeling voor evenementen, programma's en initiatieven van gemeenschappelijk belang, waaronder de jaarlijkse DPI/NGO Conferentie.

Het Uitvoerend DPI/NGO Comité maakt geen deel uit van het Departement Informatie. De associatie van NGO's met DPI staat los van hun relatie met het Uitvoerend Comité. NGO's die geassocieerd zijn met DPI worden aangemoedigd regelmatig contact met de DPI/ONG-afdeling te onderhouden.


8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?

De DPI/NGO-Afdeling op de hoofdzetel van de Verenigde Naties verleent een aantal diensten aan geassocieerde organisaties. Zo staat bijvoorbeeld de Afdeling in voor:

 • Het organiseren en coördineren, in samenwerking met het Uitvoerend DPI/NGO Comité, van de Jaarlijkse DPI-Conferentie voor Niet-Gouvermentele Organisaties. Dit internationaal forum brengt hoge VN-functionarissen, prominente internationale NGO's, academici, opinieleiders en internationale media bijeen om te discussiëren over onderwerpen van globaal belang.
 • De wekelijkse informatiebijeenkomsten voor de NGO-gemeenschap bij de VN over een reeks globale aandachtspunten. De sprekers op deze bijeenkomst zijn hoge VN-functionarissen, vertegewoordigers van lidstaten en NGO's met deskundigheid over het onderwerp dat op de bijeenkomst wordt besproken.
 • De toegangspassen voor hoofd- of plaatsvervangende NGO-vertegenwoordigers voor « open » bijeenkomsten van de VN-organen ; voor foto-, film- en audiobibliotheken van het Departement Informatie ; voor de Dag Hammarskjöld-bibliotheek ; en voor de bijeenkomsten van zo'n 22 NGO-comité's, georganiseerd door de Conferentie van Niet-Gouvermentele Organisaties met consultatief statuut bij de ECOSOC (CONGO), die de NGO-vertegenwoordigers kunnen bijwonen als waarnemers.
 • De coördinatie van de gezamelijke informatieprogramma´s van DPI/NGO.
 • De jaarlijkse oriëntatiecursus voor vertegenwoordigers van nieuw geassocieerde NGO's.
 • De jaarlijkse publicatie van de « DPI/NGO Directory » waarin alle geassocieerde NGO's staan opgesomd, in alfabetische volgorde, per regio en per specialisatie.
 • Het NGO-Informatiecentrum, dat ondermeer het volgende biedt :
  - toegang tot actuele VN-documenten en persberichten ;
  - verzorging van VN-informatiemailings naar de hoofdkantoren van alle geassocieerde NGO´s ;
  - een video-uitleendienst met een uitgebreide collectie VN-films ; en
  - een voortdurend geactualiseerde selectie van VN-publicaties.

Dit centrum kan gecontacteerd worden op het volgende adres:

DPI/NGO Resource Centre
Room L-IB-31
United Nations, New York, NY 10017
Tel: (212) 963-7233
Fax: (212) 963-2819

Ook de website van de Verenigde Naties is een onuitputtelijke bron van informatie ; het adres hiervan is: http://www.un.org.

Informatie over DPI/NGO is te vinden onder de link http://www.un.org/partners/civil_society/home.htm.

In aanvulling op de samenwerking met het DPI-hoofdkantoor wordt de NGO-gemeenschap aangemoedigd om regelmatig en nauw contact te onderhouden met de Informatiecentra (UNIC´s) en de Informatiediensten (UNIS´s) van de Verenigde Naties die wereldwijd informatie over de VN verstrekken en gezamelijke UNIC/NGO-projecten opzetten.


9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?

De NGO's hebben sinds de oprichting van de Verenigde Naties in San Fransisco waardevolle bijdragen geleverd aan de internationale gemeenschap door o.a. de aandacht te vestigen op bepaalde thema's, met ideeën en programma's te komen, door informatie te verspreiden en het publiek te mobiliseren ten behoeve van de VN en haar gespecialiseerde instellingen. Associatie met DPI zorgt voor extra betrokkenheid. Van geassocieerde NGO's wordt verwacht dat ze een gedeelte van hun informatieprogramma's wijden aan het promoten van kennis over de principes en activiteiten van de VN.

Bovendien wordt van deze NGO's verwacht dat ze de DPI/NGO-afdeling op de hoogte houden van hun activiteiten door regelmatig voorbeelden van hun aan de VN gerelateerd informatiemateriaal te verstrekken. Dit materiaal zal ook voor raadpleging ter beschikking worden gesteld van het DPI/NGO-Informatiecentrum.

De Secretaris-Generaal van de VN, Kofi Annan, erkende niet-gouvermentele organisaties als belangrijke actoren in het internationale gebeuren nu we op het punt staan om de éénentwintigste eeuw in te gaan.

Hij merkte op : "...we moeten een fundamenteel nieuwe partenariaten smeden met de burgermaatschappij. We moeten streven naar een nieuwe synthese tussen privé-initiatieven en het gemeenschappelijk goed, dat ondernemerschap en marktdenken samen met verantwoordelijkheid voor milieu en maatschappij aanmoedigt".

(Message to the South-South Conference, San Jose, Costa Rica, January 1997).

Opmerking: Als een NGO geassocieerd is met DPI betekent dit niet dat de NGO deel uitmaakt van het systeem van de Verenigde Naties en heeft de NGO en haar staf evenmin recht op privileges, immuniteiten of speciale status.


10. Nuttige contacten:

Vanuit het hoofdkwartier te New York is er natuurlijk ook een samenwerking met de NGO's, voor meer informatie kan u terecht op:

http://www.un.org/partners/civil_society/home.htm

Cocos-net is een gezamelijk initiatief van NGO-documentatiecentra. Informatie over het Belgische- en Europese ontwikkelingsbeleid, voedselzekerheid, internationale economische akkoorden, V.N.-interventies, ontwikkeling en milieu, projectevaluatie, internationale wapenhandel,... Alles te raadplegen op:

http://www.cocos.ngonet.be

Het verbindings-comité van de ontwikkelings-NGO's met de instellingen van de Europese Unie vertegenwoordigt heden zowat 90 NGO's uit vijftien verschillende lidstaten. Het verbindings-comité kan je contacteren op;

Liaison Committee of Development Non-Governmental Organisations to the European Union
10, Square Ambiorix, B - 1000 Brussels
tel: +32/2/743.87.60
fax: +32/2/732.19.34
E-mail: [email protected]

Of je kan gaan grasduinen op hun Website: http://www.oneworld.org/liaison

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px