zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL -- BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE DAG VAN DE VERENIGDE NATIES

Ban_SG24 Oktober 2010

Op deze Dag van de Verenigde Naties, druk ik mijn grote waardering uit voor de miljoenen mensen, over de hele wereld, die geloven in onze inzet voor vrede, ontwikkeling en mensenrechten... en die onze idealen hooghouden en ons helpen onze doelen te bereiken. Aan u allen... vrienden en medewereldburgers...zeg ik: dank u. Precies vijfenzestig jaar geleden werd het Handvest van de Verenigde Naties van kracht. Elk jaar op de Dag van de Verenigde Naties, bevestigen wij opnieuw onze mondiale opdracht en de universele waarden van tolerantie, wederzijds respect en menselijke waardigheid. Ook erkennen we de vooruitgang die we samen geboekt hebben: meer alfabetisme, een langere levensverwachting ... de verspreiding van kennis en technologie ... de vooruitgang in democratie en recht.

Maar de VN-dag is vooral een dag waarop we ons voornemen om méér te doen. Méér te doen om diegenen te beschermen die lijden onder gewapende conflicten, om klimaatverandering te bestrijden, om nucleaire rampen te voorkomen... Méér te doen om de kansen voor vrouwen en meisjes te vergroten en om onrecht en straffeloosheid te bestrijden. Méér om de Millennium Ontwikkelingsdoelen te bereiken.

In deze moeilijke economische tijden, heeft de VN-Millenniumtop van vorige maand zowel een politieke impuls alsook veelbetekenende financiële toezeggingen tot stand gebracht.

Ik ben vastbesloten om door te gaan nu de deadline van 2015 nadert. Ondanks onze problemen, ondanks de polarisatie en het wantrouwen, heeft onze onderling verbonden wereld enorme mogelijkheden geschapen voor gemeenschappelijke vooruitgang. Laten we onze inzet verder vergroten om de prachtige visie uit het VN-Handvest te realiseren.

Geen officiële vertaling. Origineel in het Engels

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.