zaterdag, 17 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN DE DEMOCRATIE 15 september 2010

 De viering van de Internationale Dag van de Democratie valt dit jaar slechts enkele dagen vóór de topbijeenkomst van de Verenigde Naties over de Millennium Ontwikkelingsdoelen in New York.

Terwijl wereldleiders samenkomen om aan te dringen op versnelde vooruitgang in het vooruitzicht van de deadline van 2015, krijgen we de kans om te onderstrepen welke spilfunctie democratie speelt bij het verminderen van armoede en het bevorderen van menselijk welzijn.

Vijf jaar geleden, tijdens de Wereldtop, zijn alle wereldeiders het eens geworden dat democratie, ontwikkeling en mensenrechten onderling afhankelijk zijn en elkaar wederzijds versterken. In de Millenniumverklaring van 2000 hebben alle regeringen het besluit genomen om “geen middel onbenut te laten om democratie te bevorderen en om het respect voor wet en recht te vergroten, evenals het respect voor alle internationaal erkende mensenrechten en fundamentele vrijheden, met inbegrip van het recht op ontwikkeling.”

Transparantie, verantwoordelijkheid en actieve deelname aan democratisch bestuur zijn van essentieel belang willen onze inspanningen ten behoeve van ontwikkeling slagen.

Streng toezicht, een levendig maatschappelijk middenveld, de vrije uitwisseling van informatie en ideeën, bevolkingsparticipatie - al deze kenmerken van democratie zijn tevens cruciale ingrediënten voor economische groei en sociale rechtvaardigheid.

Democratische vooruitgang is noch een rechtlijnig, noch een onomkeerbaar proces. Onlangs zagen we in verschillende regio's in de wereld, de zwaarbevochten vooruitgang op het gebied van democratisch bestuur ernstig bedreigd worden. In sommige gemeenschappen werden voorvechters van democratie en activisten uit het maatschappelijk middenveld geconfronteerd met nieuwe rigide maatregelen. In andere werd de grondwettelijke orde ondermijnd, op zijn kop gezet, omvergeworpen -  soms met geweld.

We zouden allemaal verontrust moeten zijn over elke terugval, dit zou wel eens een trend kunnen worden. Tegenslagen in democratische vooruitgang zijn tegenslagen voor ontwikkeling. Ontwikkeling heeft veel meer kans om zich duurzaam te bestendigen wanneer mensen inspraak krijgen in de besluiten die hen aangaan, en de kans krijgen om de vruchten te plukken van vooruitgang.

Dit dringt een verantwoordelijkheid op bij de internationale gemeenschap. Mensen van over heel de wereld kijken naar de Verenigde Naties om democratie, mensenrechten en de rechtstaat te beschermen en te bevorderen. Zij verwachten van ons dat we de engagementen nakomen die we dit afgelopen decennium zijn aangegaan.

Op deze derde Internationale Dag van de Democratie vraag ik burgers en hun regeringen over heel de wereld om de Dag te gedenken aan de hand van activiteiten waarbij hun steun aan democratie benadrukt wordt. Er bestaat geen twijfel dat democratisch bestuur een verlangen is dat gedeeld en geuit wordt door mensen overal in de wereld. Democratie is een doel op zich, en ook een onmisbaar middel om ontwikkeling voor de gehele mensheid te bewerkstelligen. Laat deze boodschap gehoord worden op de Millenniumtop en overal ter wereld.

Geen officiële vertaling Oorspronkelijke tekst in het Engels.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.