vrijdag, 20 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN-Vademecum - 3.3 Academisch gevormd personeel

Inhoudsopgave
VN-Vademecum
1 Het statuut van internationale ambtenaren
2 Afhankelijkheid van lidmaatschap
3 Van klusjesman tot beleidsverantwoordelijke
3.1 Algemene diensten
3.2 Experten voor technische bijstand
3.3 Academisch gevormd personeel
3.4 VN-veldwerkers
3.5 Assistent-deskundigen
3.6 Veiligheidspersoneel
3.7 Onderhoudspersoneel
3.8 Assistenten voor publieksvoorlichting
3.9 VN-vrijwilligers
3.10 Betrekkingen in andere VN-bureaus
4. Algemene cijfers
Alle pagina's

3.3 Professional Category - Academisch gevormd personeel

Het academisch gevormd personeel van de VN bestaat enerzijds uit deskundigen in de vakgebieden van de VN, vaak administrateurs genoemd, en anderzijds uit de hogere kaders, waaronder Secretaris-Generaal, Ondersecretaris-Generaal, Adjunct-Secretaris-Generaal en Directeur-Generaal. Administrateurs zijn universitairen met minstens twee jaar werkervaring. Een grondige kennis van het Frans en het Engels is noodzakelijk. De administrateurs zijn onder te verdelen naargelang de juiste invulling van hun taak.

Administratieve betrekkingen
Er zijn relatief weinig administratieve vacatures. Deze worden meestal ingenomen door reeds in dienst zijnde personeelsleden.

Economen
De VN heeft behoefte aan economen die gespecialiseerd zijn in een groot aantal domeinen. Zij moeten in staat zijn onderzoek te verrichten in verschillende economische sectoren, ontwikkelingsstrategieën en economische modellen uit te tekenen en technische bijstandsprogramma's te begeleiden. Vanzelfsprekend is een universitaire opleiding in economische wetenschappen een noodzakelijke voorwaarde. De bescherming van het leefmilieu krijgt echter een steeds voornamere plaats op de agenda van de economisten. Autonome organisaties, zoals het IMF en de Wereldbank, doen des te meer beroep op gespecialiseerde economen.

Gegevensverwerking
Voor dit domein worden kandidaten gezocht die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling en het gebruik van informatieverwerkende systemen op computer. Zij staan in voor de automatisering en computerisering van het kantoorwerk. De computerspecialisten moeten een hogere academische titel bezitten in computerwetenschappen, wiskunde of aanverwante disciplines. Zij moeten bovendien minimum drie jaar ervaring hebben met grote computer-netwerken.

Ingenieurs
De VN heeft behoefte aan ingenieurs die gespecialiseerd zijn in een groot aantal domeinen. Zij moeten de haalbaarheid van de projecten te velde uittekenen en onderzoeken wat er allemaal nodig is om het project tot een goed einde te brengen. Buiten ingenieurs kunnen ook architecten daarvoor in aanmerking komen. Het aantal vacatures is hier vrij beperkt. Het zijn vooral de aanverwante organisaties van de VN die ingenieurs in dienst nemen.

Financiën
De VN heeft ook deskundigen nodig voor financiële analyses, de boekhouding en de controle ervan.

Betrekkingen bij de Dienst Juridische Zaken
Vacatures komen hier slechts sporadisch voor en vereisen een hoge graad van specialisatie en ervaring op het vlak van het internationaal publiek recht. Kandidaten met enkel een beroepsopleiding op het vlak van het burgerlijk, administratief, handels- of strafrecht komen zelden in aanmerking. De deskundigen onderzoeken de VN-resoluties, VN-conventies en de gevolgen die verbonden zijn aan VN-acties.

Dienst Politieke Zaken
De VN heeft uiteraard gekwalificeerd personeel nodig voor haar politieke zaken. Zij moeten ondermeer de politieke situaties in de lidstaten bestuderen, rapporten opstellen over mogelijke crisissituaties en mogelijke oplossingen en tussenkomsten uitdenken en begeleiden. Een universitaire graad in de politieke wetenschappen of internationaal recht is noodzakelijk, wil men in aanmerking komen.

Bibliothecarissen
Bibliothecarissen worden tewerkgesteld voor de verzameling en catalogering van gegevens voor de bibliotheek of het archief van de VN. Kandidaten moeten een diploma hebben van een erkende bibliotheekschool of moeten equivalente professionele ervaring hebben met een grondige kennis van twee officiële talen. Bovendien moeten zij reeds twee jaar gewerkt hebben in een gelijkaardige functie.

Betrekkingen bij de Informatiedienst

De betrekkingen bij de Informatiedienst vereisen een ruime ervaring op het vlak van pers, publikaties, radio, film en andere visuele informatie. Zelfs voor de lagere functies is, naast een diploma in de journalistiek, de nodige beroepservaring vereist. Kandidaten die in meer dan één officiële taal kunnen werken, krijgen de voorkeur.

Wetenschap en Technologie
Bij de uitwerking en begeleiding van de verschillende VN-programma's en onderzoeks-projecten zet de VN ook personeel in met een wetenschappelijke opleiding. De vereisten en mogelijkheden zijn gelijklopend met die bij de economisten en ingenieurs.

Personeel voor Sociale Zaken en Demografie

De vraag naar personeel voor sociale zaken op het VN-Secretariaat komt slechts weinig voor. Deskundigen in sociale zaken worden meestal ingezet voor opdrachten in overzeese gebieden en in het kader van het programma voor technische samenwerking. De deskundigen moeten zich verdiepen in verschillende domeinen waaronder misdaadpreventie, drugsproblematiek, sociale integratie, gelijkheid van man en vrouw, vergrijzing en rurale ontwikkeling. De VN heeft wel regelmatig vakmensen op het vlak van demografie nodig. Een hoge graad in sociale wetenschappen met demografie als hoofdspecialisatie is hier vereist.

Statistiek
Ook hier is het aantal vacatures vrij gering. Bovendien liggen de verwachtingen zeer hoog. De deskundigen voor statistiek moeten een hoge graad van specialisatie en ervaring kunnen voorleggen.

Vertalers/Tolken en aanverwant werk
Kandidaat vertalers moeten tenminste twee officiële VN-talen naar zijn of haar moedertaal kunnen vertalen. De moedertaal moet één van de zes officiële talen zijn (Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans). Vertalers, met uitzondering van de vertalers van de Arabische, Chinese en Russische sectie, moeten ook samenvattingen kunnen maken. Buiten de bovenvermelde vereisten moeten alle kandidaten afgestudeerd zijn aan een universiteit waar er in hun moedertaal onderwezen werd. Zij moeten ook een ruime algemene kennis hebben van internationale politieke ontwikkelingen, instellingen, recht, economie of wetenschappelijke en technische onderwerpen.

Tolken moeten kunnen omzetten naar hun moedertaal, die één van de zes officiële talen van de VN moet zijn. Tevens dienen zij een auditieve kennis te hebben van minstens twee andere officiële talen. Kandidaten mogen zowel geschoolde tolken zijn, als personen met de juiste taalkundige vaardigheden, met een universiteitsdiploma en die het vereiste niveau kunnen bereiken binnen een paar weken of maanden.

De aanwerving van het academisch gevormd personeel gebeurt rechtstreeks bij de VN of via de Dienst Verenigde Naties (P31) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij deze dienst kan men informatie aanvragen over eventuele vacatures. De dienst P31 peilt verder enkel naar de motivatie en talenkennis van de kandidaat en bezorgt hem of haar de nodige inschrijvingsformulieren. Vervolgens wordt het dossier van de kandidaat overgemaakt aan de Permanente Vertegenwoordigingen van België bij de VN. De Permanente Vertegenwoordigingen nemen dan rechtstreeks contact op met de VN. De kandidaat kan ook zelf contact opnemen met de VN. Nochtans is het aan te raden om zijn of haar kandidatuur tegelijkertijd naar het Ministerie én de VN te sturen.

United Nations Headquarters
New York NY-10017
Verenigde Staten
Tel: (1 212) 963 12 34
Fax: (1 212) 963 48 79

Dienst Verenigde Naties (P31)
(Federaal) Ministerie van Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel

Wanneer er geen vacatures zijn, wordt het dossier van de kandidaat opgenomen in de wervingsreserve. De dienst P31 wordt op de hoogte gehouden van mogelijke vacatures door de Permanente Vertegenwoordigingen van België bij de VN of via het 'Vacancy Announcement Bulletin' van de VN.

Wanneer er een vacature gemeld wordt, worden de dossiers van mogelijke kandidaten aanhangig gemaakt bij de VN door de Permanente Vertegenwoordigingen. Na het verstrijken van de deadline voor het indienen van kandidaturen stelt de Professional Staffing Service van de VN een selectiecomité samen. Deze groep van mensen uit verschillende landen maakt een eerste keuze. Het resultaat van die keuze is een korte lijst van geselecteerden. De eerste op de lijst maakt het meeste kans op een interview. De Permanente Vertegenwoordigingen bij de VN of de VN zelf zal de kandidaat die de voorkeur geniet uitnodigen voor een interview. Dit interview handelt over de vereiste beroepskwalificaties en de juiste inhoud van de functie. Bovendien gaat het interview steeds gepaard met een talentest.

Wordt de kandidaat aangenomen, dan moet hij of zij eerst een proefperiode van maximaal twee jaar doorlopen. Hierna wordt de persoon al dan niet een contract van onbepaalde duur aangeboden. Soms wordt er gewerkt met korte duur-contracten of contracten van bepaalde duur. De pensioenleeftijd ligt op 62 jaar.

De aanwerving van vertalers en tolken verloopt enigszins anders. Vertalers worden aangenomen op basis van vergelijkende examens en een interview. Deze examens worden in principe jaarlijks afgenomen. Tolken worden aangenomen na individuele examens.

Het academisch gevormd personeel, met uitzondering van de vertalers en tolken, is onderhevig aan het principe van een evenredige geografische verdeling van het personeel. Dit principe vormt dan ook een belangrijke overweging bij de selectie van de kandidaten. Een andere overweging is het principe van gelijke kansen voor man en vrouw, dat opgenomen is in het VN-Handvest. De Algemene Vergadering heeft bijgevolg duidelijke richtlijnen vastgelegd, waaruit blijkt dat een verhoogde tewerkstelling van vrouwen een streefdoel is in haar tewerkstellingsbeleid. Momenteel wordt dus enige voorkeur gegeven aan vrouwen bij de aanwerving van het personeel. De VN hoopt bovendien dat er meer vrouwelijke experten en raadgevers zouden deelnemen aan de programma's voor technische samenwerking.

Men maakt een onderscheid tussen de deskundigen op de lagere niveaus en de hogere kaders, maar ook bij de deskundigen onderling geldt er een onderverdeling naar niveau of graad. De zogenaamde P-niveaus rangschikken de deskundigen naar graad. In theorie stemmen deze graden overeen met een welbepaald aantal jaar beroepservaring.

P1 Universitaire opleiding, weinig of geen beroepservaring vereist.
P2 Universitaire opleiding, minstens drie jaar beroepservaring.
P3 Universitaire opleiding, minstens zes jaar beroepservaring.
P4 Universitaire opleiding, minstens tien jaar beroepservaring.
P5 Universitaire opleiding, minstens zestien jaar beroepservaring.

Wil men in aanmerking komen voor de hogere functies, moet men meerdere jaren nuttige beroepservaring kunnen voorleggen. Bij de functie van Directeur-Generaal maakt de VN onderscheid naar twee niveaus:

D1 Universitaire opleiding, met 22 jaar beroepservaring.
D2 Universitaire opleiding, met meer dan 22 jaar beroepservaring.