donderdag, 22 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

“Het Tekort Aan Waardig Werk” aanpakken

IAO online Nr. 39 – vrijdag 30 juni 2006 - Regeringsleiders, hoofden van internationale agentschappen en deskundigen op het gebied van economische en werkgelegenheidskwesties komen hier op 3-5 juli 2006 samen om voorstellen toe te lichten die armoede bestrijden en om nieuwe hoop te geven aan de werkende armen in de wereld. De vergadering van de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) heeft als doel aan te tonen dat waardig werk de duurzame weg is om armoede uit te roeien.

Deze vergadering vormt een keerpunt in de internationale inspanningen om oplossingen te vinden voor het groeiende "tekort aan waardig werk".

Door dit tekort bereiken ongeveer 1,4 miljard mensen de 2 $ per dag grens voor hun families niet en blijven honderden miljoenen anderen - met inbegrip van een aanzienlijk aantal jongeren - werkloos.

Aan deze bijeenkomst op hoog niveau zullen leiders van de Wereldbank, het IMF, de WTO en de VN, met inbegrip van de VN-Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) deelnemen. De Pakistaanse Eerste-Minister Shaukat Aziz en de Noorse Eerst-Minister Jens Stoltenberg zullen de vergadering eveneens toespreken.
 

De vergadering vormt de eerste belangrijke internationale bijeenkomst die reageert op de aanbeveling van ongeveer 150 staatshoofden die tijdens de VN-Wereldtop in 2005 verklaarden dat zij "grote voorstanders zijn van eerlijke globalisering en zich willen inzetten om de doelstellingen van volledige en productieve tewerkstelling en van waardig werk voor iedereen, ook voor vrouwen en jongeren, een centrale plaats te geven in ons nationale en internationaal macro-economisch beleid, evenals in de strategieën voor de armoedebestrijding".

ECOSOC coördineert het werk van de 14 gespecialiseerde VN-agentschappen, 10 functionele comités en vijf regionale comités. ECOSOC ontvangt rapporten van tien VN-fondsen en -programma's en geeft beleidsaanbevelingen aan het VN-systeem en aan de Lidstaten. De Raad, die 54 leden telt, vergadert elk jaar, afwisselend in New York en Genève. Dit jaar is Ambassadeur Ali Hachani (Tunesië) de Voorzitter van de Raad.

Hier volgen de achtergrondinformatie en details over waardig werk:

Wat is waardig werk?

Het doel van de IAO is "het bevorderen van de mogelijkheden voor vrouwen en mannen om waardig en productief werk te verkrijgen in een omgeving van vrijheid, gelijkheid, veiligheid en menselijke waardigheid." Waardig werk is een strategisch ontwikkelingsdoel dat de centrale rol van arbeid in het leven van mensen erkent. Het is werk dat productief is en een eerlijk inkomen opbrengt; dat voor veiligheid in de werkplaats en sociale bescherming voor families zorgt, dat betere vooruitzichten voor persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie biedt, dat het mogelijk maakt bedenkingen te uiten en te participeren in besluitvorming en dat gelijke kansen en gelijke behandeling van alle vrouwen en mannen bevordert.

Volgens de IAO is waardig werk cruciaal bij de inspanningen om armoede te bestrijden en is het een middel om eerlijke, inclusieve en duurzame ontwikkeling te bereiken.

De Degelijk Werk Agenda is een praktische agenda gebaseerd op de echte wereld en gestaafd op de overtuiging dat werk een bron is van persoonlijke waardigheid, familiestabiliteit, vrede binnen de gemeenschap, democratie voor mensen en economische groei die de kans vergroot op productieve banen en ondernemingsontwikkeling. Het is een geïntegreerde aanpak die verschillende beleidsgebieden onderling verbindt.

(Een uitgebreidere bespreking van waardig werk en wat het is, vindt u in de  brochure Questions en Answers "Making decent work a global goal " en in  het IAO informatiebulletin"Facts on decent work": www.IAO.org/public/english/bureau/inf/features/06/decent_qa.htm).


“Tekort” aan waardig werk

Het tekort aan Waardig Werk neemt de vorm aan van werkloosheid en niet voldoende tewerkstelling, slechte kwaliteit en onproductieve banen, onveilig werk en een onzeker inkomen, miskende rechten en gender ongelijkheid. Vele immigrerende arbeiders zijn bijzonder kwetsbaar voor uitbuiting, gebrek aan vertegenwoordiging en stem en voor ontoereikende bescherming tegen inkomensverlies tijdens ziekte, onbekwaamheid en pensioen.


Een aantal indicatoren van tekort aan waardig werk zijn:
  • De helft van de arbeiders in de wereld bereiken de $2 per dag per persoon armoedegrens niet voor hun families.   • Op vele plaatsen in de wereld is er een aanzienlijke "gender kloof" voor zowel de kwantiteit als kwaliteit van de werkgelegenheid.

  • Vrouwen zijn, meer dan mannen, tewerk gesteld binnen de informele economie met weinig of geen sociale bescherming en een hoge graad van werkonzekerheid.  • Wereldwijd zijn meer dan 88 miljoen jongeren (tussen 15 en 24 jaar) werkloos, zij vormen bijna de helft van ‘s werelds totale werkloosheid, hoewel deze leeftijdsgroep slechts 25 per cent van de werkgerechtigde bevolking bedraagt.  • Arbeidsmigratie neemt toe. Er zijn meer dan 86 miljoen immigrante arbeiders in de wereld, waarvan 34 miljoen in ontwikkelingsgebieden.  • de globale economische groei kan zich hoe langer hoe minder vertalen in nieuwe en betere banen die armoede zouden kunnen terugschroeven.

Van waardig werk een globaal doel en een nationale werkelijkheid maken


Het algemene doel van het waardig werk is positieve verandering te bewerkstelligen in het leven van mensen op nationaal en lokaal niveau. De IAO geeft steun via geïntegreerde nationale programma’s rond waardig werk, die in samenwerking met de constituenten van de IAO ontwikkeld worden. Zij bepalen de prioriteiten en de doelstellingen binnen het nationale ontwikkelingskader en proberen via efficiënte programma's, die alle strategische doeleinden omvatten, de belangrijke tekortkomingen in waardig werk aan te pakken.

(Achtergrondinformatie over de nationale programma’s rond waardig werk vindt u op "How country programmes help forge a path out of poverty”: www.IAO.org/public/english/bureau/inf/features/06/decent_progs.htm).


De IAO werkt samen met partners binnen en buiten de VN-familie om een diepgaande expertise en belangrijke beleidsmiddelen voor het ontwerp en de tenuitvoerlegging van deze programma's te verstrekken. Het geeft ook steun bij de opbouw van de instellingen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de programma’s en voor het meten van hun vooruitgang. De opstelling van deze programma's verschilt van land tot land, afhankelijk van de behoeften, middelen en prioriteiten.

Vooruitgang vereist ook actie op mondiaal niveau. De Waardig Werk Agenda vormt de basis voor een correct en stabiel kader voor globale ontwikkeling. In samenwerking met de belangrijkste instellingen en actoren van het multilaterale systeem en de wereldeconomie, wil de IAO waardig-werk-georiënteerde benaderingen van de economische en sociale politiek ontwikkelen.


De Waardig Werk Agenda 


De uitvoering van de Waardig Werk Agenda wordt bereikt door de implementatie van zijn vier strategische doelstellingen met gendergelijkheid als overlappende doelstelling.
  • Banen creëren - een economie die kansen biedt voor investering, ondernemerschap, die arbeidsplaatsen creëert en een duurzaam levensonderhoud voortbrengt.   • Arbeidsrechten waarborgen - erkenning en respect voor de rechten van arbeiders verkrijgen. Alle arbeiders en in het bijzonder de minder begunstigde of arme arbeiders, hebben representatie en participatie nodig. Ze hebben ook behoefte aan goede wetten, die afgedwongen worden en die niet tegen hen, maar voor hen werken.   • Fundamentele sociale bescherming bieden - marginalisatie en armoede betekenen dat de meest behoeftigen geen minimum bescherming tegen een lage of dalende levensstandaard genieten.   • Dialoog en conflictoplossing bevorderen - de mensen die in armoede leven begrijpen het belang van onderhandelen en beseffen dat via dialoog problemen vreedzaam kunnen worden opgelost. De sociale dialoog, die sterke en onafhankelijke werknemers- en werkgeversorganisaties bijeen brengt, is van centraal belang voor een stijgende productiviteit, voor het vermijden van geschillen op het werk en voor de opbouw van samenhangende maatschappijen.Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.