zondag, 25 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL -- BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS, 10 december 2005

Zevenenvijftig jaar nadat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens alle vormen van foltering en wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen verbood, komt foltering nog steeds onaanvaardbaar veel voor. Sinds kort hebben bepaalde landen de bijzonder storende tendens hierop inbreuk te maken door uitzonderingen te claimen op het verbod van foltering omdat zij dit beschouwen als hun eigen nationale veiligheidsconcept.

Laten we duidelijk zijn: foltering kan nooit een instrument zijn om terreur te bestrijden, want foltering is een instrument van terreur.

Het verbod op foltering is reeds lang vastgelegd in internationaal recht. Het is ook ondubbelzinnig en absoluut. Het is bindend voor alle staten en alle gebieden onder hun jurisdictie of effectieve controle. Het is onder alle omstandigheden van toepassing, ten tijde van oorlog dan wel ten tijde van vrede. Foltering is ook niet toelaatbaar als men het anders noemt: wrede en onmenselijke behandeling is onaanvaardbaar en onwettig, ongeacht de naam die het krijgt.

Staten moeten dit verbod in acht nemen en diegenen die ongestraft folteren krachtig bestrijden. Zij die om het even welke vorm van foltering of andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen bedenken of toelaten, als ook zij die deze daden uitvoeren, mogen niet ongestraft blijven. Ook mag geen enkele staat foltering door derden vergeven. Dit betekent dat individuen nooit aan een andere staat uitgeleverd mogen worden als daar gevaar bestaat dat zij het slachtoffer van foltering kunnen worden.

De internationale gemeenschap moet krachtig en met één stem tegen foltering in al zijn vormen spreken. Vandaag nodig ik alle staten uit die het Verdrag tegen Foltering en Andere Wrede, Onmenselijke en Vernederende Behandelingen of Straffen, alsook het Facultatief Protocol bij het Foltering Verdrag nog niet geratificeerd hebben, dit te doen. En ik spoor alle staten aan de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties voor Foltering onafhankelijke toegang te verlenen tot gevangenen die onder hun toezicht zijn. Onbelemmerde toegang is een essentiële beveiliging voor deze individuen omdat hun isolement hen bijzonder kwetsbaar maakt voor misbruik. Samen moeten wij de mishandelde gevangenen en de slachtoffers en overlevenden van foltering helpen hun stem te laten horen en hun situatie te verbeteren.

Vandaag wordt de mensheid met grote uitdagingen geconfronteerd. De terreurdreiging is echt en nabij. De angst voor terroristen mag echter nooit de toepassing van hun methoden rechtvaardigen. Het is ook niet aanvaardbaar dat wij onze ogen sluiten voor de toestand van hen die in onze maatschappij onderworpen zijn aan wrede en onmenselijke behandelingen, eens te meer daar het vaak de meest kwetsbaren betreft: gevangenen, mensen die politiek machteloos zijn en armen. Dit kwaad moet waar dan ook elke keer bestreden worden door de meest fundamentele waarden van de mensheid opnieuw te bevestigen.

De Dag van de Rechten van de Mens is de gelegenheid voor ons om onze verbondenheid met de principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en onze wil om foltering voor eens en altijd te doen verdwijnen, opnieuw te bevestigen.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.