woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

De 2005 Wereld Topconferentie: Samenvatting

un60withsloganeng.gifNew York, 14-16 september: De 2005 Wereld Topconferentie

Verwacht wordt dat op de 2005 Wereld Topconferentie, die van 14 tot 16 september op het Hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York zal plaatsvinden, meer dan 170 staats- en regeringshoofden elkaar zullen ontmoeten: de grootste vergadering van wereldleiders in de geschiedenis. Dit is de kans, die zich maar een keer in een generatie voordoet, om belangrijke beslissingen te nemen op het gebied van ontwikkeling, veiligheid, mensenrechten en hervorming van de Verenigde Naties. De agenda is gebaseerd op een haalbaar aantal voorstellen, die in maart door de Secretaris-Generaal uiteengezet werden in zijn rapport “In Grotere Vrijheid” (www.un.org/largerfreedom). Deze voorstellen zijn intussen herzien door de regeringen tijdens raadplegingen, die geleid werden door de President van de Algemene  Vergadering Jean Ping, verantwoordelijk voor het ontwerpeindrapport van de Top. Een eerste ontwerp werd in juni uitgegeven, een tweede versie volgde op 22 juli en een ander ontwerp zal begin augustus verschijnen, waarin aanvullende veranderingen worden verwacht. De laatste versie en bijkomende details zijn beschikbaar opwww.un.org/ga/59/hl60_plenarymeeting.
 
Vrijwaring van gebrek
 
Voorstellen op het gebied van ontwikkeling vragen om doorbraken in schuldverlichting en vrij handelsverkeer en een verhoogde hulpverlening voor de opleving van de infrastructuur en de gezondheids- en educatieve diensten, met het doel de Millennium Doelstellingen (MDG’s), met inbegrip van het met de helft terugdringen van de extreme armoede, tegen 2015 te halen (www.un.org/millenniumgoals). Aan ontwikkelingslanden wordt gevraagd nationale beleidsstrategieën af te stemmen op de MDG doelstellingen en transparant en verantwoordelijk beheer te bevorderen, terwijl ontwikkelde landen dringend gevraagd wordt hulpverlening te verhogen en handelsbarrières, schulden en andere lasten die ontwikkeling in de weg staan, te verminderen. Voorgesteld werd een Internationale Financieringsinstantie op te richten, die de officiële ontwikkelingshulp (ODA) meer voorspelbaar en toegankelijk maakt. Veel donoren zitten op het juiste spoor om het doel 0.7 % van het bruto nationaal inkomen tegen 2015 aan ODA te wijden. Andere hebben aanzienlijke verhogingen aan ODA toegezegd gedurende de komende tien jaar. De leiders, die begin juli bijeen kwamen tijdens de Top van de Groep van 8, kwamen overeen de jaarlijkse hulpstromen vanaf 2010 met minstens $50 miljard te verhogen en dat tenminste de helft van deze verhoging naar Afrika moet vloeien en dat de schulden van 18 van ’s werelds armste landen kwijtgescholden moeten worden.
 
Vrijwaring van angst

 
Een ander doel van de Top-agenda is de wereld veiliger te maken door collectieve veiligheidsmaatregelen te verbeteren. Voorstellen omvatten initiatieven om catastrofaal terrorisme en de proliferatie van massavernietigingwapens te voorkomen. Lidstaten wordt dringend gevraagd tot een universele definitie van terrorisme te komen alsook tot een verstrekkend antiterrorismeverdrag. Een verstrekkend antinucleair terrorismeverdrag is reeds goedgekeurd door de Algemene Vergadering en zal voor ondertekening geopend worden tijdens de Wereldtop. Een andere zaak die op goedkeuring wacht is het oprichten van een Commissie voor Vredesopbouw die landen moet bijstaan tijdens hun overgang van gewapend conflict naar duurzame vrede en het risico op oorlog moet verminderen. Er wordt ook aan de regeringen gevraagd om actie te ondernemen tegen georganiseerde misdaad en de illegale handel in kleine wapens en landmijnen.
 
Vrijheid van een leven in waardigheid
 
De drie punten van collectieve actie draaien om de idee dat er geen ontwikkeling kan zijn zonder veiligheid, geen veiligheid zonder ontwikkeling en ook niet zonder de universele toepassing en bescherming van de rechten van de mens. De Secretaris-Generaal kondigde onlangs de oprichting aan van een onafhankelijk en zichzelf financierend Democratiefonds  om regeringen te helpen hun democratisch bestel en instellingen te versterken. Een andere belangrijke stap vraagt om de aanvaarding van een universeel principe van verantwoordelijkheid om burgers te beschermen tegen misdaden tegen de menselijkheid wanneer regeringen weigeren of niet in staat zijn dit te doen. Bovendien roept het ontwerpdocument op om het Bureau van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten  te versterken. Een ander voorstel dat ter overweging voorligt, moet de in diskrediet geraakte Commissie voor de Mensenrechten hervormen in een kleiner orgaan: de Raad voor de  Mensenrechten. Het lidmaatschap van de Raad zou goedgekeurd moeten worden door  tweederde van de Algemene Vergadering.
 
Versterking van de Verenigde Naties
 
Men is het er over eens dat de Verenigde Naties zichzelf aan moet passen om de hedendaagse geopolitieke en globale uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Hoewel de VN doorgaat met het stroomlijnen en vernieuwen van zijn interne structuur, moet ook moeite gedaan worden om de Organisatie efficiënter, transparanter en verantwoordelijker te maken.
 
Een belangrijk punt onder de voorstellen is de uitbreiding van de Veiligheidsraad. Dit om het meer inclusief en representatief te maken onder de huidige VN-leden. Nu liggen o.a. twee modellen voor uitbreiding van de Raad van 15 naar 24 leden op tafel: een voorziet in zes nieuwe permanente zetels en drie nieuwe niet-permanente; het andere voorziet in negen nieuwe niet-permanente zetels. Hoewel consensus wenselijk is, is dit niet verplicht zolang tweederde van de VN lidstaten de formule goedkeurt.
 
Ook is in de hervormingvoorstellen een  versterkte rol voor de Economische en Sociale Raad voorzien. ECOSOC zou een meer actieve rol spelen bij de coördinatie van het ontwikkelingsbeleid van het hele systeem en elke twee jaar ministeriële vergaderingen op hoog niveau houden om de vooruitgang vast te stellen en aanbevelingen te doen hoe de MDG’s te halen.
 
De Algemene Vergadering zelf is ook aan een kritische blik onderworpen. Voorstellen voor vernieuwing houden maatregelen in om de structuur van Comité te stroomlijnen en het overlegproces te versnellen, alsook de lange agendalijst van de Vergadering te rationaliseren door voorrang te geven aan de meest kritieke zaken van de dag. Andere voorstellen houden stappen in om de structuur en het personeelsbeleid van het Secretariaat op een lijn te stellen met de voorgestelde veranderingen, met inbegrip van een eenmalige afvloeiingsregeling voor personeel en een uitgebreide herziening van het budget en personeelsbeleid. De veranderingen hebben als doel de cultuur en organisatie van het Secretariaat meer efficiënt, open en verantwoord te maken. Voor meer informatie over de hervorming van het Secretariaat: www.un.org/reform.
 
Top: organisatie en slotdocument
 
De 2005 Wereldtop zal gedurende drie dagen plenaire vergaderingen houden, waar staats- en regeringshoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders zullen spreken.  In de ochtend van 14 september zal er een speciale vergadering over Ontwikkelingsfinanciering plaats vinden. De plenaire vergaderingen zullen worden voorgezeten door de staats- of regeringshoofden van de thuislanden van de presidenten van de 59ste en 60ste vergaderingen van de Algemene Vergadering – respectievelijk Gabon en Zweden. Vier gesloten, interactieve ronde tafels zullen over drie dagen verspreid gehouden worden, elke vergadering zal de brede Top-agenda behandelen en zal voorgezeten worden door twee staats- of regeringshoofden, gekozen door regionale groeperingen. Samenvattingen van de besprekingen zullen voorgesteld worden gedurende de gesloten plenaire vergadering op 16 september. Gekozen waarnemers en leden van niet-gouvernementele en regionale organisaties mogen de plenaire vergadering ook toespreken. Van de lidstaten wordt verwacht dat zij een slotdocument aannemen dat een aantal besluiten en aanbevelingen voor actie bevat.
 
Uitgegeven door het Departement Publieksinformatie van de Verenigde Naties – juli 2005. 

Links en Benelux-EU Standpunten over de Topconferentie

Press Kit

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.