maandag, 19 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE ALGEMENE VERGADERING VERKIEST HAYA RASHED AL KHALIFA UIT BAHREIN TOT VOORZITTER VAN EENENZESTIGSTE ZITTING

De Algemene Vergadering verkoos vanmorgen bij acclamatie Haya Rashed Al Khalifa uit Bahrein tot Voorzitter van zijn eenenzestigste zitting, die op 12 september zal beginnen. In een afzonderlijke vergadering werden vandaag ook de Voorzitters en andere leden van de Tweede, Derde, Vierde en Zesde Commissies van de Vergadering verkozen.
 
Na haar verkiezing zei Mevrouw Al Khalifa dat zij het werk van de Voorzitters van vorige zittingen zal voortzetten. Zij wees in het bijzonder op de grote inspanningen van de huidige Voorzitter, Jan Eliasson bij de hervormingen van de Verenigde Naties en op zijn verwezenlijkingen wat betreft internationale vrede en veiligheid, evenals mensenrechten. Zij bracht ook hulde aan Secretaris-Generaal Kofi Annan. Ze prees zijn voortdurende samenwerking met de Lidstaten om angst, armoede en ziekte te elimineren en voor zijn inzet bij het leggen van de fundamenten voor de hervorming van de Organisatie.
 
De totstandkoming van de Peace Building Commissie, de oprichting van de Raad van de Mensenrechten en de versterking van het Central Emergency Respons Fund, noemde ze de meest noemenswaardige verwezenlijkingen van zestigste zitting. Vandaag was het noodzakelijk om alle tekortkomingen te identificeren en een systeem te ontwikkelen gebaseerd op efficiënt multilateralisme dat tastbare resultaten kan verwezenlijken en dat, overeenkomstig het Handvest, gemeenschappelijke belangen kan dienen. De Organisatie had inderdaad voortdurende inspanningen van alle Lidstaten nodig om zijn hoofdorganen nieuw leven in te blazen. De hervorming van de Verenigde Naties was essentieel om de nieuwe globale uitdagingen aan te pakken.
 
 "Ik ben geïnspireerd door de pijn die overal ter wereld veroorzaakt wordt door tragedies, zowel op menselijk als milieu gebied", zei ze. Op menselijk niveau werd het lijden veroorzaakt door politieke geschillen, oorlogen, terrorisme, armoede en ondervoeding. Wat milieu betreft, was het verontreiniging, globale opwarming, de uitputting van natuurlijke rijkdommen en het uitsterven van bedreigde diersoorten. Zij was ook getuige van talrijke situaties waarin vrouwen wreed werden behandeld. Hun lijden zette haar ertoe aan geschikte oplossingen te vinden om hun pijn te verzachten en de principes van het Handvest van de Verenigde Naties, dat respect voor de mensenrechten benadrukt, te bevestigen.
 
Zij benadrukte ook de behoefte om een gemeenschappelijk inzicht te ontwikkelen. "Het is onvoorstelbaar dat de informatietechnologie zo ongelofelijk is vooruitgegaan terwijl onderling communiceren voor ons zo moeilijk blijft!” zei zij. De afgelopen jaren heeft het internet de notie van een "universele bibliotheek" inderdaad waar gemaakt. Enkele decennia geleden leefde dit idee slechts in de verbeelding van de prominente Argentijnse schrijver, Jorge Luis Borges. Dat was een getuigenis van de rol, die de informatietechnologie zou kunnen spelen in de toenadering van de mensheid.
 
“De toekomst van de komende generaties hangt af van de manier waarop wij omgaan met eigentijdse problemen,” zei ze. "We moeten ervoor zorgen dat de menselijkheid gewaarborgd blijft en dat onze planeet een veiligere en geschiktere plaats wordt om op te leven”. Het was daarom cruciaal een uitvoerige en praktische strategie uit te werken om één van de grootste bedreigingen van onze tijd te bestrijden: terrorisme. Maar was dit mogelijk zonder de problemen van armoede, werkloosheid, analfabetisme en extremisme in al zijn vormen aan te pakken? Het was tijd om de aandacht te richten op het belang van onderwijs bij de opvoeding van toekomstige generaties en op het bevorderen van onderwijsplannen, die openheid, kritisch denken en creativiteit bevorderen.
 
"Wij zijn ons ervan bewust dat miljoenen mensen leven met honger, ziekte, analfabetisme, oorlog en ontheemding, zowel nationaal als internationaal en wij mogen de hoop niet verliezen omdat ik geloof dat veel hoop kan voortkomen uit de meest uitdagende omstandigheden,” concludeerde ze. Zij drukte de wens uit om tijdens de volgende zitting samen te werken met de Lidstaten om binnen het kader van transparantie en eerbied voor alle meningen en posities, de doeleneinden te bereiken zoals die in het Handvest worden geschetst.
 
Aftredend Voorzitter Jan Eliasson (Zweden) feliciteerde Mevrouw Al Khalifa en zei dat haar verkiezing tot Voorzitter van de Vergadering een erkenning was van haar indrukwekkende verwezenlijkingen, evenals van Bahrein’s grote toewijding aan de principes en de doeleinden van de Verenigde Naties. Mevrouw Al Khalifa nam haar lange en belangrijke juridische carrière, op zowel nationaal als internationaal niveau, mee naar de Organisatie. Zij was één van eerste twee vrouwelijke advocaten in Bahrein. Zij bekleedde vele hoge posities in de belangrijke juridische organisaties van de wereld, zoals de International Bar Association. Ze was momenteel juridisch adviseur aan het Koninklijke Hof van het Koninkrijk Bahrein.
 
Aan haar vooruitstrevende juridische rol, voegde zij onlangs een prestigieuze diplomatieke taak toe, ging hij verder. Zij was een succesvol Ambassadeur van Bahrein in Frankrijk, evenals Permanent Afgevaardigde bij UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) van 2000 tot 2004. Gedurende haar professioneel leven heeft Mevrouw Al Khalifa steeds de rechten van vrouw in haar omgeving en in het rechtssysteem verdedigd.
 
Hier in de Verenigde Naties, zei hij, was haar verkiezing een belangrijke bijdrage tot de gendergelijkheid binnen de Organisatie. Zij wordt slechts de derde vrouwelijke Voorzitter van de Vergadering en de eerste sinds de vierentwintigste zitting van de Algemene Vergadering in 1969. Hij zei bereid te zijn haar te steunen bij haar voorbereidingen om zo een vlotte overgang tussen de twee Voorzitterschappen te verzekeren.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.