vrijdag, 23 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

UITTREKSELS VAN HET VOORWOORD VAN HET RAPPORT VAN DE SECRETARIS-GENERAAL OVER INTERNATIONALE MIGRATIE EN ONTWIKKELING

Inleiding
 
In september zal de Algemene Vergadering één van meest veelbelovende aspecten van de internationale migratie onderzoeken: de verhouding tussen migratie en ontwikkeling. De mogelijkheid dat migranten hun geboorteland kunnen helpen veranderen, spreekt tot de verbeelding van de nationale en plaatselijke autoriteiten, de internationale instellingen en de privé sector.
 
Door de menselijke geschiedenis heen is migratie steeds een moedige uitdrukking geweest van de wil van het individu om moeilijkheden te overwinnen en een beter leven te leiden. Vandaag heeft globalisering, samen met de vooruitgang in communicatie en transport, het aantal mensen dat zowel de wens als de capaciteit heeft om te verhuizen, sterk doen toenemen.
 
Dit nieuwe tijdperk creëert overal ter wereld zowel uitdagingen als mogelijkheden voor samenlevingen. Het onderstreept ook het duidelijke verband tussen migratie en ontwikkeling. Dit rapport wil deze uitdagingen en mogelijkheden onderzoeken en wil de veranderingen die vandaag plaatsvinden illustreren. Het is een eerste landkaart voor dit nieuwe tijdperk van mobiliteit.
 
Ik ben ervan overtuigd dat de High-Level Dialogue van september herinnerd zal worden als het moment waarop de samenwerking in deze essentiële kwestie een nieuw niveau bereikte. Binnen de internationale verdragsverplichtingen hebben soevereine staten het recht te beslissen wie hun grondgebied mag betreden. Maar dit recht mag ons niet verhinderen samen te werken om onze ontwikkelingsdoelstellingen via internationale migratie te bereiken. Het potentieel van migratie voor ontwikkeling is enorm. Het geld dat migranten terug sturen naar de ontwikkelingslanden is daarvan het meest tastbare voorbeeld. Alleen al de $167 miljard, die zij in 2005 verzonden, doet alle internationale hulp in het niet verdwijnen.
 
Het potentieel van migratie & ontwikkeling
 
Wij hebben vele nieuwe inzichten vergaard betreffende migratie en vooral over het effect van migratie op ontwikkeling.
 
Wij begrijpen nu beter dan ooit dat de migratie geen zero-sum spel is. In het beste geval komt het zowel het gastland, het land van herkomst en de migranten ten goede. Het is niet verwonderlijk dat landen die ooit uitsluitend met emigratie geassocieerd werden, zoals Ierland, Korea, Spanje en velen andere landen, nu een bloeiende economie hebben en zelf grote aantallen migranten aantrekken. De emigratie en de uiteindelijke terugkeer van vele burgers heeft een beslissende rol gespeeld in de heropleving van hun economieën.
 
De internationale migratie is veranderd door de globalisering van de arbeidsmarkten en van de samenleving. Migranten scheiden zich niet langer helemaal af van de familie en de gemeenschap die zij achterlaten. Ook vestigt de overgrote meerderheid zich niet alleen meer in een klein aantal ontwikkelde landen: ongeveer één derde van de bijna 200 miljoen migranten verhuist van het ene ontwikkelingsland naar het andere, terwijl een even groot aantal van de ontwikkelings- naar de ontwikkelde wereld is gegaan. Migranten zijn ook niet uitsluitend bezig met ondergeschikte activiteiten. Bijna de helft van het toegenomen aantal internationale migranten van 25 jaar of ouder in OESO landen tijdens de jaren '90 bestaat uit hoogbekwame mensen.
 
Ondertussen blijft onderzoek oude veronderstellingen weerleggen. Het toont bijvoorbeeld dat meer vrouwen dan mannen naar de ontwikkelde wereld migreren, dat de migranten hun transnationaal leven kunnen handhaven en dat geld terugstortingen lokale economieën spectaculair kunnen helpen. Tegelijk staat innovatieve beleidsvorming toe de internationale migratie op een nieuwe wijze te beheren. China en Korea trekken geëmigreerde onderzoekers aan met ultramoderne wetenschapsparken; overheden werken samen met migrantenverenigingen in het buitenland om het levensonderhoud in het thuisland te verbeteren en ontwikkelingsprogramma's helpen migrerende ondernemers kleine bedrijven op te richten in hun thuisland.
 
Dankzij de revolutie in communicatie en transport zijn de internationale migranten vandaag meer dan ooit een dynamische menselijke link tussen culturen, economieën en maatschappijen. De rijkdom van migranten wordt niet alleen gemeten via het geld dat zij naar huis sturen. Met de vaardigheden en kennis die zij verwierven, brengen zij ook technologie en institutionele kennis over. Zij inspireren ons tot nieuwe denkwijzen, zowel op sociaal als politiek gebied. De software industrie van India is voor een groot deel gebouwd op intensief onderhoud tussen emigranten, terugkerende migranten en Indiase ondernemers in binnen- en buitenland. Na in Griekenland te hebben gewerkt brengen Albanezen nieuwe landbouwvaardigheden naar huis die hen in staat stellen hun productie te verhogen. Door de uitwisseling van ervaringen te bevorderen en vennootschappen te helpen opbouwen, kan de internationale gemeenschap veel doen voor de toename en verspreiding van deze positieve gevolgen van migratie op ontwikkeling.
 
Veelbelovende beleidsinitiatieven
 
Deze veranderingen geven overheden overal ter wereld de mogelijkheid én de motivatie om hun internationale migratie- en ontwikkelingsbeleid opnieuw te bekijken.
 
Dit rapport stelt verschillende manieren voor, waarop overheden en andere betrokkenen de internationale migratie en de distributie van kosten en voordelen kunnen beïnvloeden en de migratie op die manier beter kunnen organiseren voor iedereen. Van het bevorderen van ondernemerschap onder migranten, tot het vergemakkelijken van de toegang tot financiële instellingen en het vestigen van vennootschappen om gezondheids- en onderwijspersoneel op te leiden, er is geen gebrek aan mogelijkheden. Maar een dergelijk rapport kan nooit volledig zijn. Ik verwacht dat de overheden nog meer ideeën zullen voorstellen en met elkaar delen, wanneer zij in september naar New York komen.
 
Wij beginnen slechts te leren hoe we migratiewerk consistenter kunnen maken voor ontwikkeling. We hebben elk een deel van de migratiepuzzel, maar niemand heeft zicht op het volledige beeld. Het is tijd om de puzzelstukken samen te brengen. We hebben de unieke kans om dit te doen via het identificeren, beoordelen en delen van de verschillende ervaringen met migratie overal ter wereld. En aangezien migratie een globaal fenomeen is, dat niet alleen tussen twee landen of binnen gebieden voorkomt, maar dat zich uitstrekt van de ene hoek van de wereld tot de andere, vereist het onze collectieve aandacht.
 
Vele beloftevolle beleidspunten zijn al van kracht. Sommige landen experimenteren met een flexibel migratiebeleid met een grotere bewegingsvrijheid en meervoudige toegangsvisa. Andere moedigen de ondernemersgeest van migranten aan door leningen toegankelijker te maken en managementtrainingen te organiseren. Overheden zoeken ook manieren om emigranten terug aan te trekken. Op een directe wijze door professionele en financiële aansporingen en indirect door een juridisch en institutioneel kader te creëren dat terugkeer bevordert en ondermeer dubbel burgerschap en overdraagbare pensioenen omvat. Ook lokale autoriteiten gebruiken innovatieve maatregelen om geëmigreerd talent terug naar hun steden of gebieden te brengen.
 
Maar toch vinden wij dat, hoewel verschillende landen mensen samen delen door migratie, zij er vaak niet in slagen om kennis uit te wisselen over het beheer van migratie. We moeten allen op een meer systematische manier van elkaar leren.
 
Een Globaal Forum: internationale kennis & samenwerking verbeteren
 
Hoe kunnen we de stukken van de migratie- en ontwikkelingspuzzel samen brengen? De kennis is niet alleen verspreid over de verschillende kantoren, fondsen en programma's van de Verenigde Naties, maar ook onder de overheden over de hele wereld, in de opinie van deskundigen, ervaringen van werkgevers, activiteiten van burgers en in de harten van migranten. Waar kunnen overheden, in de geest van onderzoek en als gelijken in een collegiaal milieu, de kwestie migratie en ontwikkeling het best bespreken? De Verenigde Naties is een duidelijk forum voor deze uitwisseling van ideeën, ervaring en geleerde lessen.
 
Aangezien de Verenigde Naties blijft nagaan hoe het zijn Lidstaten beter kan dienen, is het duidelijk dat wij in staat moeten zijn samenwerking tussen overheden over internationale migratie vooral met betrekking tot ontwikkeling te vergemakkelijken.
 
Een consultatief forum, geleid door en open voor alle 191 Lidstaten van Verenigd Naties, biedt overheden de mogelijkheid om kwesties rond internationale migratie en ontwikkeling op een systematische en uitvoerige wijze te bespreken. Het zou overheden ook aanzetten om de kwesties migratie en ontwikkeling op een holistische manier te benaderen en niet slechts door de afzonderlijke lenzen van verschillende ministeries te bekijken. Een dergelijk forum kan onderhandelde resultaten vermijden. Het zou overheden tijdig met beloftevolle beleidsideeën, zoals die door de meest relevante en bekwame instellingen van zowel binnen als buiten de Verenigde Naties worden geanalyseerd, kennis kunnen laten maken. Het forum zou het proces van regionale raadgeving aanvullen en verbeteren, vooral omdat dit kwesties met betrekking tot ontwikkeling gewoonlijk ter zijde laat en zich voornamelijk op regionale migratiestromen concentreert.
 
Een dergelijk forum zou overheden een gemeenschappelijk inzicht geven, gebaseerd op het beste bewijsmateriaal, over de aspecten van migratiebeleidbeen, die het grootste potentieel hebben om ontwikkeling te bevorderen. Bovendien kan een forum, zoals de High-Level Dialogue reeds doet, een impuls geven om de coherentie in migratiebeleid en acties op het nationale en internationale niveau te verbeteren. Het zou overheden ook de kans bieden zich te engageren, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk achten, met relevante stakeholders met waardevolle kennis en ervaring, met inbegrip van NGOs, deskundigen, migrantenorganisaties etc. Maar bovenal zou een forum onze aandacht vestigen op internationale migratiekwesties en beklemtonen dat internationale migratie een normaal maar essentieel element is in het ontwikkelingsproces.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.