donderdag, 19 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationale Vrouwendag: 8 maart

one-woman

Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag die elk jaar op 8 maart plaatsvindt, kozen de Verenigde Naties (VN) voor de editie van 2013 het volgende thema: “Belofte maakt schuld: het is tijd om tot actie over te gaan en een eind te maken aan het geweld tegen vrouwen." Ter gelegenheid hiervan zal het eerste lied van de VN “One Woman” op 8 maart op de radio te horen zijn.

Voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is het vooral zaak de rechten van vrouwen te steunen en hun deelname aan het politieke en economische leven aan te moedigen. Hoe kunnen we bijdragen tot een billijke, rechtvaardige en duurzame ontwikkeling als 50% van de wereldbevolking niet dezelfde rechten of vooruitzichten heeft en nog steeds het voorwerp is van allerlei vormen van discriminatie?
 
Wereldwijd moeten meer dan 1.5 miljard mensen rondkomen met minder dan één dollar per dag en 70% daarvan zijn vrouwen. Voor de minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labillezou het een grote vergissing zijn te “aanvaarden dat de kwetsbaarheid van vrouwen een onvermijdelijk gevolg is van het zwakke niveau van de ontwikkeling van een land. Integendeel, we moeten deze logica omkeren: net door vrouwen meer rechten te geven (op de arbeidsmarkt, met betrekking tot huisvesting, gezondheid, onderwijs, etc.) zal een land zich ontwikkelen.”
 
Internationale vergelijkingen tonen inderdaad aan dat de armoedegraad, het onderwijsniveau van kinderen en bijgevolg de capaciteiten van een land om de uitdagingen waarvoor het staat te trotseren direct beïnvloed worden door de mate van investering in vrouwen. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking waakt er voortaan over dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderd wordt bij alle acties die ondernomen worden voor een land in ontwikkeling. Nu is het een kwestie om alle actoren op datzelfde spoor te zetten.
 

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen, een ontwikkelingsdoelstelling

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een fundamenteel mensenrecht, een kwestie van sociale rechtvaardigheid die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking tot haar transversale thema’s rekent. In de nieuwe wet betreffende Ontwikkelingssamenwerking is gender ingeschreven als een transversaal thema dat bij alle interventies van de Belgische samenwerking moet worden meegewogen.
 
Onze aandacht gaat naar vier actiegebieden:
- Gezondheid en seksuele en reproductieve rechten
- Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake ”Vrouwen, vrede en veiligheid”: het onderdeel “samenwerking” van het Belgisch actieplan voor de uitvoering van deze resolutie legt de nadruk op 1. empowerment van vrouwen in post-conflict- en wederopbouwsituaties en op 2. de bestrijding van seksueel geweld
- Onderwijs voor meisjes en opleiding voor vrouwen
- Deelname van vrouwen aan de economische ontwikkeling, vooral in de landbouwsector.
 
Daarnaast is het zo dat België in de komende drie jaar (2013-2015) binnen de Verenigde Naties zowel in normatief als in operationeel opzicht een unieke positie met betrekking tot gendergelijkheid zal bekleden. In het kader van de multilaterale samenwerking is België immers lid van de Uitvoerende Raad vanUN Women (2013-2015). In die hoedanigheid zal het tijdens zijn mandaat erop toezien dat de internationale verbintenissen inzake dit thema en de uitvoering ervan worden gehandhaafd. België is eveneens lid van de Commissie voor de Status van de Vrouw: deze Commissie behandelt binnen de VN de normatieve rechten van vrouwen.
 
Op 8 maart worden in België tal van sensibiliseringsacties georganiseerd, zoals de tentoonstelling bij BTC “Vrouwenbesnijdenis. Mijn manier om nee te zeggen”, die met tweeëndertig foto’s hulde
brengt aan al degenen die neen durven te zeggen tegen vrouwenbesnijdenis. Deze rondreizende tentoonstelling wil de beleidsmakers, de gezondheidswerkers en het onderwijspersoneel en ook
alle burgers van Europa of Afrika er bewust van maken dat we de strijd kunnen aanbinden tegen verminking.

TENTOONSTELLING “VROUWENBESNIJDENIS. MIJN MANIER OM NEE TE ZEGGEN”

Van 8 maart tot 30 april 2013
Van maandag tot vrijdag van 8u tot 17u
BTC, Hoogstraat 147 in 1000 Brussel
Gratis toegang – Info: http://www.mafacondedirenon.be/nl/home
 
Referentiesites:
UN Women
http://www.unwomen.org/how-we-work/csw/iwd2013/
One Woman Song
http://song.unwomen.org/
 
Contact:
Contactpersoon voor een interview met de heer Jean-Pascal Labille,
Minister van Ontwikkelingssamenwerking
- Christopher Barzal, woordvoerder:
[email protected] -GSM 0474/779.870
 
Contactpersoon voor interviews met het Departement:
- Michel Malherbe, woordvoerder:
[email protected] - GSM 0477 40 32 12

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.