woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN-klimaatconferentie in Doha

 

535599

De VN-klimaatconferentie in Doha loopt van 26 november tot 7 december en wordt bijgewoond door overheidsafgevaardigden, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de industrie, milieuorganisaties, onderzoeksinstellingen en de media. Er worden meer dan 100 ministers verwacht voor het high-level segment van de vergadering dat op 4 december van start gaat en op 7 december eindigt met een plenaire besluitvorming. De opening van het high-level segment zal ook door de Secretaris Generaal van de VN Ban Ki-moon bijgewoond worden.

 

Het UNFCCC-secretariaat zal in Doha de zogenaamde “vuurtoren activiteiten” voorstellen. Dit zijn de belangrijkste voorbeelden van publiekprivate initiatieven in verband met het klimaat in ontwikkelingslanden die het leven van de armen in de steden hebben verbeterd en die de overheden en bedrijven kunnen inspireren om nog verder te gaan. Twee andere pijlers van het initiatief van het secretariaat ‘Monumentum voor Verandering’ zullen worden gelanceerd tijdens de conferentie. Een van die pijlers benadrukt de rol van vrouwen bij het leveren van oplossingen voor klimaatverandering en de andere pijler vestigt de aandacht op innovatieve benaderingen van klimaatfinanciering.

 

 De belangrijkste doelstellingen die overheden vooropgezet hebben voor de COP 18 in Doha zijn:

 

1) De naadloze voorzetting van het Kyoto-protocol vanaf 1 januari 2013 te garanderen. Het Kyoto-protocol is de enige en bindende overeenkomst op grond waarvan de ontwikkelde landen zich verbinden tot het terugdringen van broeikasgassen. Het verdrag staat borg voor het internationale politieke vertrouwen dat de ontwikkelde landen verantwoordelijk blijven om het voortouw te nemen bij emissie reductie en bevat belangrijke boekhoudkundige en juridische systemen die als werkmodellen kunnen dienen voor toekomstige overeenkomsten.

Belangrijke kwesties betreffende het Protocol die moeten worden besproken in Doha zijn onder andere:

a)de lengte van de tweede periode waarover de verbintenissen zullen lopen en de manier waarop doelstellingen kunnen worden omgezet in de  zogenaamde “gekwantificeerde emissiebeperkingen en reductiedoelstellingen” (QELROs), de eenheid van bindende reductieverplichtingen.

b)De juridische formulering van de wijzigingen van het Protocol met inbegrip van de manier waarop ongebruikte emissierechten van economieën in overgang kunnen worden overgedragen naar de tweede fase van het Protocol.

 

 

2) De werkzaamheden die onder het Durban Platform vallen te plannen.

Gezien een veel hogere inspanning zal nodig zijn om de emissies te verminderen dan de bestaande nationale toezeggingen om emissies te verlagen, hebben de overheden vorig jaar in Durban beslist om tegen 2015 een universele overeenkomst inzake klimaatverandering aan te nemen die alle landen moet omvatten vanaf 2020. Verder kwamen ze ook overeen om concrete manieren te vinden om de bestaande toezeggingen te verhogen. In Doha is hun doel om de werkzaamheden zodanig te plannen dat:

a) deze taak wordt afgerond en aan het tijdschema wordt voldaan

b) de verschillende nationale omstandigheden worden behandeld in een effectieve, eerlijke en ambitieuze overeenkomst.

 

 

3) Het Bali Actieplan te voltooien

Overheden hebben eind vorig jaar in Durban besloten om het Bali Actieplan van 2007 te voltooien. Dit plan behandelt mitigatie (het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen), klimaatadaptatie en de financiering, technologie en capaciteitsopbouw die ontwikkelingslanden nodig hebben om hun klimaatbestendige toekomst met lage uitstoot uit te stippelen. In Doha moeten de overheden beslissen welke elementen van het Bali Actieplan reeds bereikt of uitgevoerd zijn en welke bijkomende beslissingen er kunnen gemaakt worden en welke elementen verder moeten worden aangepakt.

 

 

4) Een nieuwe infrastructuur voltooien en de weg naar lange termijn klimaatfinanciering in kaart brengen

Overheden zijn momenteel bezig een nieuwe structuur te voltooien om technologie en financiën over te brengen naar ontwikkelingslanden. Verder zijn landen overeengekomen om in Doha over te gaan tot de volledige uitvoering en ondersteuning van deze infrastructuur. Dit omvat:

a)het bekrachtigen van de beslissing over de locatie van het Groen Klimaatfonds en het werkplan van het recent opgerichte Permanente Comité voor Financiën.

b)de formele beslissing maken over de locatie en de wijze van de operatie van het ‘Technology Mechanism's Climate Technology Center and Network’.

 

Andere belangrijke kwesties en verwachte resultaten van Doha zijn:

 

* Overheden zullen kijken naar manieren voor verdere versterking van de capaciteiten van de meest kwetsbaren onder andere dankzij betere planning. Een bijzonder accent zal liggen op een betere bescherming van verlies en schade veroorzaakt door bestaande ontwikkeliingen zoals de stijging van de zeespiegel.

* Het ‘aanpassingscomité’, bestaande uit 16 leden, zal aan de COP verslag uitbrengen over diens inspanning betreffende de coördinatie- en aanpassingsmaatregelen op wereldwijde schaal.

Ondersteuning van acties in ontwikkelingslanden

* Overheden zullen een register moeten bijhouden om de mitigatiemaatregelen van ontwikkelingslanden bij te houden die om erkenning of financiële hulp vragen. Het register zal een flexibel, dynamisch en platform op het web zijn.

Acties voor bossen

* In Doha zullen overheden het werk verder zetten om ontbossing de graad van ontbossing in kaart te brengen en om ervoor te zorgen dat de inspanningen om ontbossing tegen te gaan worden ondersteund.

CO2 opvang en opslag

*Manieren om de effectiviteit en de integriteit van het milieu van projecten in het kader van het Schone Ontwikkelingsmechanisme onder het Kyoto-protocol zullen worden overwogen in Doha.

Landbouw

* Overheden zullen verder de cruciale rol van de landbouw bestuderen binnen de globale inspanning om aan de klimaatverandering aan te passen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Ontwikkeling en overdracht van technologie

* Landen die in Doha samenkomen proberen voortgang te boeken op het mogelijk maken van de ontwikkeling en overdracht van technologieën die ontwikkelingslanden kunnen helpen hun emissies aan te passen en terug te dring

* Het vermijden van negatieve gevolgen van klimaatactie.

In sommige gevallen kan de uitvoering van acties die de uitstoot terugdringen, resulteren in negatieve economische of sociale gevolgen voor andere landen. In Doha zullen de overheden de maatregelen om zulke gevolgen aan te pakken bespreken op een speciaal forum.

 

Voor informatie over de laatste ontwikkelingen in Doha klik hier

 

 

Geen officiele vertaling 


Gepubliceerd op 30 november

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.