vrijdag, 23 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

UN Women boodschap ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag

Boodschap van Michelle Bachelet, Uitvoerend Directeur van UN Women (VN-Vrouwen), ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2012

Empower plattelandsvrouwen: maak een eind aan honger en armoede

Ter gelegenheid van deze Internationale Vrouwendag sluit ik mij aan bij vrouwen uit de hele wereld die strijden voor de mensenrechten, waardigheid en gelijkheid. Net als miljoenen mensen over de hele wereld, leidt de zin van deze missie mij ertoe om gerechtigheid en insluiting na te streven. Terugblikkend op het eerste jaar van VN-Vrouwen, spreek ik mijn waardering uit voor elk individu, elke overheid en elke organisatie die zich inzet voor de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid. Ik verzeker u mijn vastberadenheid om verdere vooruitgang na te streven.

De oprichting van VN-Vrouwen viel samen met ingrijpende veranderingen in de wereld, gaande van de opkomst van protestacties tegen ongelijkheid tot de opstanden ten behoeve van vrijheid en democratie in de Arabische wereld. Deze gebeurtenissen hebben mij versterkt in mijn overtuiging dat een duurzame toekomst alleen tot stand kan komen als vrouwen, mannen en jongeren gezamenlijk voordeel halen uit gelijkheid. 

Gelijkheid hangt af van ieder van ons: van de overheid die haar wetgeving hervormt tot het bedrijf dat fatsoenlijk werk en gelijke beloning aanbiedt, via de ouders die hun dochter en zoon leren dat ieder mens gelijk behandeld moet worden.

Tijdens de afgelopen eeuw, sinds de viering van de eerste Internationale Vrouwendag, zijn wij getuige geweest van een belangrijke transformatie ten aanzien van de rechtsbescherming van vrouwen, de onderwijsprestaties en de deelname van vrouwen aan het openbare leven. In iedere regio hebben landen de rechtsbescherming van vrouwen uitgebreid. Vrouwen hebben grote vooruitgang geboekt. Steeds meer vrouwen bekleden een leidinggevende functie in de politiek en het bedrijfsleven, steeds meer meisjes gaan naar school, en steeds meer vrouwen overleven de bevalling en zijn in staat om aan gezinsplanning te doen.

Terwijl enorme vooruitgang gerealiseerd is, kan echter geen enkel land beweren discriminatie op grond van geslacht volledig te hebben uitgebannen. Deze ongelijkheid wordt zichtbaar in de loonsverschillen en ongelijke kansen tussen de seksen, in de lage vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in de publieke en particuliere sectoren, in kinderhuwelijken en de verdwijning van meisjes als gevolg van de voorkeur aan zonen, en in het voortduren van geweld tegen vrouwen in alle mogelijke vormen.

Nergens anders zijn de ongelijkheden en hindernissen waarmee vrouwen en meisjes maken hebben zo groot als in plattelandsgebieden. Eén op de vier mensen op aarde is een vrouw of meisje van het platteland. Zij werken lange uren tegen weinig of geen betaling en produceren een groot aandeel van de teelt van voedingsgewassen, vooral in de landbouw die bedoeld is voor het levensonderhoud. Zij zijn agrarische vrouwen, onderneemsters en leiders; hun bijdrage voorziet in het onderhoud van hun gezinnen, gemeenschappen, landen en ieder van ons.

Nochtans hebben ze te maken met de ergste onrechtvaardigheden op gebied van toegang tot sociale diensten, gronden en productieve activa. Dit verhindert hen en de wereld tot de realisatie van hun mogelijkheden, en dit brengt mij tot het hoofdpunt van deze Internationale Vrouwendag. Geen enkele duurzame oplossing voor de belangrijke veranderingen die momenteel plaatsvinden – gaande van klimaatverandering tot de politieke en economische wispelturigheid -  kan gevonden worden zonder de volledige empowerment en participatie van vrouwen overal ter wereld. We kunnen ons simpelweg niet permitteren om vrouwen links te laten liggen.

De volledige en volwaardige participatie van vrouwen op het vlak van de politiek en de economie is fundamenteel voor de democratie en de rechtstaat waarnaar de mensen verlangen. Gelijke rechten en gelijke kansen liggen aan de basis van gezonde economieën en samenlevingen.

Door te verzekeren dat vrouwen in de landbouw gelijke toegang krijgen tot de nodige hulpbronnen, zouden er 100 tot 150 miljoen minder hongerlijdende mensen zijn. Door te verzekeren dat vrouwen een inkomen krijgen, grond kunnen bezitten en mogelijkheden krijgen om leningen af te sluiten zouden er minder ondervoede kinderen zijn. Studies tonen een positieve correlatie aan tussen hoge niveaus van gendergelijkheid en het bruto nationaal product. Het aanbieden van economische kansen aan vrouwen zou aanzienlijk kunnen bijdragen aan economische groei en armoedevermindering.

Het moment is aangebroken.

Ieder mens heeft het recht om te leven in vrede en in waardigheid. Ieder mens heeft het recht om vorm te geven aan zijn eigen toekomst en aan die van zijn land. Dit is de oproep voor gelijkheid die ik hoor waar ik ook naartoe ga. Om deze reden zal VN-Vrouwen, dit jaar, een speciaal accent leggen op het bevorderen van de economische empowerment van vrouwen en op hun deelname aan de politiek en het leiderschap. We kijken alvast uit naar het voortzetten van onze sterke associatie met vrouwen, mannen en jonge mensen evenals met overheden, maatschappelijke organisaties en de private sector.

Laten we vandaag, op deze Internationale Vrouwendag, ons engagement ten aanzien van vrouwenrechten opnieuw bevestigen en met volle moed en vastberadenheid vooruitgaan. Laten we de mensenrechten, de waardigheid en de inherente waarde van ieder mens, en de gelijke rechten van mannen en vrouwen verdedigen.

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.