zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Vandaag neemt België in Berlijn het voorzitterschap op van de Internationale Organisatie ter Herinnering aan de Holocaust

SPF-nl 6MarchVandaag, 6 maart 2012, neemt België voor een periode van één jaar het Voorzitterschap op van de Internationale Organisatie ter Herinnering aan de Holocaust. De ‘hand-over’ tussen Nederland en België gaat door op de Belgische ambassade in Berlijn.

Op initiatief van Premier Göran Persson van Zweden besloten in 1998 drie regeringen tot de oprichting van een Werkgroep (Taskforce) om de herinnering aan de Holocaust, vooral bij de jongere generaties, levendig te houden. Deze werkgroep nam snel uitbreiding.

In januari 2000 namen 48 landen (waaronder België) en een aantal internationale organisaties deel aan het Stockholm International Forum, a conference on Holocaust Education, Remembrance and Research. De door de deelnemers aanvaarde Verklaring van Stockholm bevat de princiepsverklaring van de Taskforce for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. (www.holocausttaskforce.org).

In november 2005 trad België toe tot de ITF Holocaust, die vandaag is aangegroeid tot 31 lidstaten terwijl een aantal internationale organisaties een waarnemerstatuut hebben.

Beslissingen worden bij consensus in de plenaire vergadering getroffen. Het uitvoerend secretariaat is sedert 2008 in Berlijn gevestigd. Naast de plenaire vergadering zijn een vijftal werkgroepen actief: onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, monumenten en musea, communicatie en fondsen en toelagen. Verder is er ook een permanent comité voor strijd tegen het antisemitisme. Elk van de lidstaten werkt actief mee aan deze werkgroepen.

Vermits in België vele van deze thema’s tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen behoren, zijn het in de eerste plaats hun afgevaardigden die aan de werkzaamheden deelnemen in onderlinge samenspraak en in samenspraak met de federale vertegenwoordigers, i.c. Buitenlandse Zaken en de Kanselarij van de Eerste Minister.

Het Belgische Voorzitterschapsprogramma zal verder bouwen op de resultaten van het Nederlandse Voorzitterschap. België zal zich inzetten om te komen tot een meerjarenwerkplan met een viertal krachtlijnen:

  • onderzoek naar onderwijs betreffende de Holocaust
  • massagraven en executieplaatsen (‘killing sites’)
  • organisatie van herinneringsdagen
  • toegang tot de archieven

Het Voorzitterschap van ons land zal gekenmerkt worden door twee grote bijeenkomsten:

  • een plenaire vergadering in Mechelen van 26 tot 29 juni 2012, georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap;
  • een plenaire vergadering in Luik van 10 tot 13 december 2012, georganiseerd door de Communauté Française en de Deutschsprachige Gemeinschaft.

Voorafgaandelijk aan deze twee bijeenkomsten worden telkens internationale wetenschappelijke conferenties georganiseerd in samenwerking met de universiteiten en bevoegde wetenschappelijke instellingen van ons land.
Het jaar zal ook gekenmerkt worden door een aantal manifestaties in verband met de Holocaust en waaraan het Belgisch Voorzitterschap zijn medewerking zal verlenen.

Nog enkele bijzonder activiteiten zijn:

  • N.a.v. de herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz, organiseerden Joodse organisaties van België op 26 januari in Mechelen een academische zitting ter herinnering aan de Holocaust. De Voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, nam het woord samen met hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van Joodse verenigingen uit binnen- en buitenland. Premier di Rupo was verontschuldigd en zond een videoboodschap.
  • “De trein der 1000” waarmee begin mei schoolkinderen de reis ondernemen naar Auschwitz, een initiatief van het Instituut voor Veteranen Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders. en oorlogsslachtoffers, onder beschermheerschap van Z.M. de Koning.
  • De plechtige opening van het museum Kazerne Dossin in Mechelen (voormalig Joods Museum van Deportatie en Verzet) in september.
  • De inhuldiging van het gerenoveerde Château du Faing, dat nu dienst zal doen als gemeentehuis van Chiny, en waar tijdens de oorlog Joodse kinderen werden verborgen en aldus konden worden gered en de inhuldiging van het monument gewijd aan de Shoah eveneens in september 2012.

Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.