zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

UNFPA Wereldbevolkingsrapport 2011

unfpa-wereldbevolkingsrapport

Het Wereldbevolkingsrapport 2011 ‘Mensen en mogelijkheden in een wereld van 7 miljard’, kijkt naar de dynamiek achter de cijfers. In het rapport van het VN-Bevolkingsfonds worden de bevolkingstrends uitgelegd van een Wereld van 7 miljard mensen en worden de persoonlijke verhalen beschreven van mensen in zeer verschillende landen en omstandigheden die proberen binnen hun gemeenschap het beste te maken van hun – en onze – Wereld.

Samenvatting van het rapport in het Nederlands (zie hieronder)

Download het volledige rapport in verschillende talen.

Andere bronnen:

Samenvatting

Mensen en mogelijkheden in een wereld van 7 miljard

Een wereldbevolking van 7 miljard – die volgens de voorspellingen op 31 oktober 2011 zal wordenbereikt – is een mijlpaal die wordt gekenmerkt door successen, tegenslagen en paradoxen. Ondanks het feit dat vrouwen tegenwoordig gemiddeld minder kinderen krijgen dan in de jaren zestig, blijft de wereldbevolking stijgen. Wereldwijd zijn mensen jonger – en ouder – dan ooit tevoren.

In een aantal van de armste landen vormt de hoge vruchtbaarheid een belemmering voor ontwikkeling, waardoor de vicieuze cirkel van armoede niet kan worden doorbroken. Gelijktijdig kampen sommige van de rijkste landen met een lage vruchtbaarheid en een te kleine instroom van een actieve beroepsbevolking op de arbeidsmarkt – een ontwikkeling die zorgen baart over de vooruitzichten op duurzame economische groei en de houdbaarheid van sociale zekerheidsstelsels.

Terwijl het tekort aan arbeidskrachten in een aantal geïndustrialiseerde landen een verdere economische groei bemoeilijkt, worden werkloze potentiële migranten in ontwikkelingslanden steeds vaker geconfronteerd met nationale grenzen die niet alleen hen, maar ook hun expertise tegenhouden. En hoewel er vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen extreme armoede, wordt de kloof tussen arm en rijk bijna overal steeds groter.

Het Wereldbevolkingsrapport 2011 belicht een aantal van deze paradoxen vanuit het perspectief van individuen. In het rapport worden de hindernissen beschreven die zij op hun weg vinden – en overwinnen – in hun streven naar een betere toekomst voor zichzelf, hun gezin, hun gemeenschap en hun land.

Aan de hand van deze persoonlijke verhalen biedt dit rapport zicht op de reële uitdagingen waarmee we in een wereld met 7 miljard mensen worden geconfronteerd. Het grootste gedeelte van het rapport bestaat uit verhalen uit negen landen waarin gewone mensen, lokale deskundigen die demografische trends bestuderen en beleidsmakers die beslissingen moeten nemen op basis van plaatselijke omstandigheden, over hun leven en hun werk praten. Die landen zijn: China, Egypte, Ethiopië, Finland, India, Mexico, Mozambique, Nigeria en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Samen schetsen de mensen uit deze landen die in het rapport aan bod komen, een beeld van uiteenlopende menselijke ervaringen, ambities en belangen in onze wereld van 7 miljard mensen. Ieder land dat in dit rapport van dichtbij wordt bekeken, ziet in zijn specifieke bevolkingstrends (bijv. verstedelijking, toegenomen levensverwachting en snel groeiende actieve bevolking) niet alleen grote uitdagingen, maar ook enorme kansen om die ontwikkelingen met beide handen aan te pakken en om te zetten in iets positiefs.

Uit de gesprekken met mensen die in de bovenvermelde landen leven en werken wordt heel snel duidelijk dat geen enkel bevolkingsvraagstuk als een losstaand feit wordt beschouwd. De levens van oudere burgers bijvoorbeeld zijn onlosmakelijk verbonden met trends onder jongeren. In veel geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden trekken jongere werkzoekenden van het platteland naar de stad of naar andere landen die betere vooruitzichten op de arbeidsmarkt bieden. Daarbij laten ze vaak oudere familieleden achter, die soms niet over voldoende middelen beschikken om in hun dagelijkse levensonderhoud te kunnen voorzien. In sommige van de rijkere landen zorgt de vergrijzing van de bevolking voor onzekerheid over de vraag wie in de toekomst voor de ouderen zal zorgen en wie voor de voorzieningen zal blijven betalen waar de huidige generatie ouderen van geniet.

De afgelopen 60 jaar boden mondiale bevolkingstrends reden tot grote tevredenheid – met name op het vlak van de gemiddelde levensverwachting, die razendsnel steeg van 48 jaar aan het begin van de jaren vijftig tot ongeveer 68 in het eerste decennium van de nieuwe eeuw. Gelijktijdig dook de kindersterfte van ongeveer 133 per 1.000 geboorten in de jaren vijftig tot 46 per 1.000 geboorten in de periode van 2005 tot 2010. Wereldwijd werden kinderziekten teruggedrongen door inentingscampagnes.

Bovendien zakte de fertiliteit (het aantal kinderen dat een vrouw tijdens haar vruchtbare jaren naar verwachting zal krijgen) met meer dan de helft van ongeveer 6,0 tot 2,5. Deze ontwikkeling is gedeeltelijk toe te schrijven aan economische groei en ontwikkeling, maar ook aan een combinatie van maatschappelijke en culturele factoren en het feit dat vrouwen tegenwoordig betere toegang hebben tot onderwijs, betaalde arbeid en seksuele en reproductieve gezondheidszorg – met inbegrip van moderne methodes van gezinsplanning.

In veel opzichten kan het recordaantal van 7 miljard mensen als een succes voor de mensheid worden beschouwd. Maar niet iedereen heeft voordeel gehad bij dit succes of bij de hogere

levensstandaard die dit impliceert. Er bestaan grote verschillen tussen en binnen landen. En ook tussen mannen en vrouwen en meisjes en jongens bestaan er verschillen in rechten en kansen. Het is daarom nu meer dan ooit van belang om een pad uit te stippelen dat leidt naar een ontwikkeling die gelijkheid in de hand werkt in plaats van een die ongelijkheid versterkt.

De Population Division van het Department of Economic and Social Affairs van de Verenigde Naties voorspelt in zijn ‘World Population Prospects: The 2010 Revision’ (mei 2011) dat de wereldbevolking in 2050 tot 9,3 miljard mensen zal zijn uitgegroeid en tegen het einde van deze eeuw tot meer dan 10 miljard. Een groot deel van deze groei zal naar verwachting plaatsvinden in landen met een hoge fertiliteit: 39 landen in Afrika, 9 in Azië, 6 in Oceanië en 4 in Latijns-Amerika.

In de 21ste eeuw blijft Azië het dichtstbevolkte gebied, maar Afrika zal de komende decennia zijn achterstand snel wegwerken: de bevolking van dat continent zal in de periode van 2011 tot 2100 meer dan verdrievoudigen (van 1 miljard tot 3,6 miljard). In 2011 woont 60 % van de wereldbevolking in Azië en 15 % in Afrika. Maar de bevolking van Afrika groeit met ongeveer 2,3 % per jaar – meer dan twee keer zoveel als die van Azië (1 %). De bevolking van Azië, momenteel 4,2 miljard, zal waarschijnlijk ongeveer halverwege deze eeuw een piek bereiken (5,2 miljard in 2052), om daarna langzaam terug te lopen.

In alle andere regio’s samen (Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Oceanië) wonen in 2011 in totaal 1,7 miljard mensen. Dat aantal zal tegen het jaar 2060 tot bijna 2 miljard stijgen en daarna heel langzaam dalen. Toch zal dat aantal tegen het einde van de eeuw in de buurt van 2 miljard blijven. De bevolking van Europa zal volgens de voorspellingen rond het jaar 2025 een piek bereiken met 0,74 miljard mensen; daarna zal het cijfer teruglopen.

Jaren waarin de wereldbevolking telkens een mijlpaal van 1 miljard extra mensen bereikte:

1 miljard ….. 1804

2 miljard ….. 1927

3 miljard ….. 1959

4 miljard ….. 1974

5 miljard ….. 1987

6 miljard ….. 1999*

7 miljard ….. 2011

* Jaar waarin de Verenigde Naties stilstond bij de mijlpaal van 6 miljard Dit rapport toont aan dat, met de nodige planning en investeringen nu – zodat mensen de kans

krijgen om keuzen te maken die niet alleen voor henzelf, maar ook voor de gemeeschap positief uitpakken – onze planeet met 7 miljard en meer mensen kan beschikken over welvarende en duurzame steden, een productieve beroepsbevolking die voor economische groei kan zorgen, jeugdige bevolkingsgroepen die een bijdrage kunnen leveren aan de economie en maatschappij en een generatie ouderen die gezond zijn en actief deelnemen aan de maatschappelijke en economische activiteiten van hun gemeenschap.

In talrijke ontwikkelingslanden, waar de bevolking sneller groeit dan de economie, blijft de onbeantwoorde behoefte aan reproductieve gezondheidszorg – en dan voornamelijk vrijwillige gezinsplanning – erg groot. Het bereiken van een stabiele bevolking is een voorwaarde voor een versnelde economische groei en ontwikkeling. Regeringen voor wie armoedebestrijding een prioriteit is, moeten ook de informatie, zorg en middelen verschaffen die vrouwen, mannen en jongeren nodig hebben om hun reproductieve rechten uit te oefenen.

Ieder van ons heeft belang bij de toekomst van de mensheid. Ieder persoon, iedere regering en iedere onderneming is meer dan ooit met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Dit betekent dat wat ieder van ons nu doet, gevolgen zal hebben voor ons allen in de toekomst. Samen kunnen we de wereld veranderen en verbeteren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

UNFPA, the United Nations Population Fund

Information and External Relations Division

Media and Communication Branch

605 Third Avenue

6th Floor

New York, NY 10158

Tel.: +1-212 297-4992

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. "> Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Het volledige rapport in het Arabisch, Engels, Frans, Russisch en Spaans is samen met artikelen,

videobeelden, foto’s en andere persmaterialen online beschikbaar op

www.unfpa.org

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.