donderdag, 22 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN HET ELFDE VN-CONGRES OVER MISDAADPREVENTIE EN STRAFRECHT

Georganiseerde misdaad is een van de voornaamste bedreigingen voor de internationale vrede en veiligheid van de 21ste eeuw. Dit VN-Congres over Misdaadpreventie en Strafrecht zou moeten dienen als een herinnering aan hoeveel wij nog moeten doen om deze bedreiging aan te pakken.

De afgelopen jaren boekten de Verenigde Naties een aanzienlijke vooruitgang bij het opbouwen van een kader van internationale standaarden en normen voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad en corruptie. Dit dankzij de aanvaarding en inwerkingtreding van verscheidene belangrijke verdragen en protocollen. Toch hebben veel staten, die partij zijn bij deze verdragen, deze niet voldoende geïmplementeerd. In sommige gevallen gewoonweg omdat hen de capaciteit ontbreekt. In mijn rapport aan de Lidstaten voor de VN-top in september, nodig ik alle Staten uit om deze verdragen te bekrachtigen en te implementeren en elkaar te helpen bij het verstevigen van hun binnenlandse strafrecht- en rechtsordesystemen. Ik vraag hen ook uitdrukkelijk om voldoende middelen aan het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad (UNODC) te geven, zodat dit Bureau een sleutelrol kan spelen bij het toezicht op de implementatie van de verdragen.

Onze globale strategie moet een universele bekrachtiging en implementatie van het VN-Verdrag tegen Transnationaal Georganiseerde Misdaad en haar Protocollen omvatten, alsook het Verdrag tegen Corruptie en de twaalf  universele antiterrorisme instrumenten en moet als uiteindelijk doel hebben de universele aanvaarding en naleving van deze instrumenten. Nogmaals vraag ik de Staten om gebruik te maken van het Special Treaty Event tijdens de vergadering op hoog niveau van dit Congres en van het Treaty Event, dat zal gehouden worden tijdens de 60ste zitting van de Algemene Vergadering, om ratificatie- of  bekrachtigingsinstrumenten neer te leggen.

Het bevorderen van de rechtsorde moet sterke mechanismen omvatten van capaciteitsopbouw voor bijstand voor de rechtsorde in post-conflict maatschappijen, waar de georganiseerde misdaad en haar banden met corruptie op grote schaal, belangrijke beletsels voor de wederopbouw vormen. Daarom ben ik van plan een speciale Eenheid voor Rechtsorde Bijstand op te richten, die de nationale inspanningen om de rechtsorde te herstellen zal ondersteunen in maatschappijen, die uit een periode van instabiliteit en oorlog komen.

Dit Congres is een gelegenheid voor de internationale gemeenschap om zich samen sterk op te stellen tegen de bedreigingen van misdaad—en zich er zo van te verzekeren dat de bedreigingen, die nu nog ver weg zijn, niet imminent worden en dat de bedreigingen, die nu imminent zijn, niet daadwerkelijk destructief worden. In deze geest, wens ik u een een zeer succesvol Congres toe.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.