zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

INHULDIGING VAN DE MOBIELE INFORMATIETENTOONSTELLING OVER DE BIJDRAGE VAN DE BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AAN DE MILLENNIUMDOELSTELLINGEN

Toespraak van minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker in aanwezigheid van HKH Prinses Mathilde, en Eveline Herfkens de VN-coördinator voor de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen.

Mevrouw,

Het is een eer en een plezier u hier te kunnen ontvangen in het Park van Brussel, ter gelegenheid van de onthulling van de sensibiliserings¬campagne voor de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen die mijn departement op poten heeft gezet om onze bevolking te sensibiliseren over de nobele doelstellingen die de bedoeling hebben om de inwoners van onze planeet te verenigen in een grootse solidariteitbeweging. Ik sta erop, Mevrouw, u hierbij te danken voor de trouw en de energie waarmee u uw steun verleent aan de dossiers van de ontwikkelings¬samenwerking.

Uw aanwezigheid is voor iedereen die zich inzet voor de Noord-Zuid-solidariteit een grote bron van trots en van aanmoediging.

Mevrouw,

Mevrouw de coördinatrice van de Verenigde Naties voor de Campagne voor de Millennium ontwikkelingsdoelstellingen,

Dames en heren,

Vandaag onthullen wij de mobiele tentoonstelling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking over de Millennium ontwikkelings¬doelstellingen.

Deze actie past in het kader van de “Europese conferentie voor sensibilisering voor mondiale solidariteit tussen Noord en Zuid”, die België samen met de Europese Commissie organiseert, deze week donderdag en vrijdag 19 en 20 mei.

Deze twee acties hebben dezelfde doelstellingen: de civiele maatschappij en de burgers informeren, hun aantonen wat de uitdaging is op het vlak van ontwikkeling en hun op die manier actief betrekken bij de Noord-Zuid-solidariteit.

Hoewel de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen vandaag de dag een duidelijk en algemeen aanvaard referentiekader geworden zijn inzake ontwikkelings¬samenwerking, kent 88 % van de Europese bevolking ze nog altijd niet.

De bepaling en aanname van de 8 Millenniumontwikkelings¬doelstellingen zijn nochtans een schitterende menselijke verwezenlijking en een fantastisch avontuur.

Het is inderdaad formidabel dat bij de overgang naar het nieuwe millennium 189 staatshoofden en regeringsleiders binnen de Verenigde Naties een gemeenschappelijke doelstelling hebben aangenomen: de armoede in de wereld halveren tegen het jaar 2015. Met andere woorden: de levenskwaliteit met 50 % verbeteren in de armste landen in de wereld vóór het jaar 2015.
De Millenniumontwikkelingsdoelstellingen hebben de aard van ontwikkelingssamenwerking veranderd.

Inderdaad, het universele karakter van de doelstellingen verplicht de leiders uit zowel de rijke als de arme landen, en dit heeft de ontwikkelings¬samenwerking veranderd van iets dat voordien vooral charitatief was, in een echte wereldwijde Noord-Zuid-strategie; in een strategie om de stabiliteit en de veiligheid in de wereld te versterken.

Hoe kunnen we ons inbeelden dat de bevolking van de rijke landen zou kunnen blijven genieten van hun enorme levenscomfort terwijl een vijfde van het mensdom, en bijna de helft van subsaharaans Afrika, moet leven met minder dan 1 $ per dag.
Terwijl elke vijf seconden een kind sterft in de wereld, wat in meer dan de helft van de gevallen rechtstreeks te maken heeft met ondervoeding...

De globalisering of mondialisering van het leven op aarde hebben deze ongelijkheid in feite eenvoudigweg onverdraaglijk gemaakt. De situatie van vandaag is namelijk potentieel explosief op het vlak van migratie en veiligheid.

U ziet het, ontwikkeling is niet enkel een zaak van liefdadigheid, van rechtvaardigheid of van moraal.

Het is een politieke noodzaak geworden.

In dit tijdperk van versnelde mondialisering is een bedreiging voor de ene ook een bedreiging voor iedereen.

Dat is waarom ontwikkeling een van de grootste uitdagingen van onze tijd is geworden.

Zoals de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties ons in herinnering brengt: “Veiligheid bestaat niet zonder ontwikkeling, ontwikkeling bestaat niet zonder veiligheid en veiligheid en ontwikkeling kunnen niet bestaan als de mensenrechten niet gerespecteerd worden.”

Deze vaststelling moet de bevolking en de autoriteiten van zowel de ontwikkelingslanden als de ontwikkelde landen ertoe aanzetten om hun deel op zich te nemen van het partnerschap dat hen verbindt.

Elk ontwikkelingsland is zonder enige twijfel de eerste verantwoordelijke voor zijn eigen ontwikkeling.

Elk ontwikkelingsland moet daarom de democratie waarborgen en promoten, alsook de rechtstaat en het respecteren van de mensenrechten.

Elk ontwikkelingsland moet het goed bestuur versterken en de strijd aangaan tegen corruptie.

Elk ontwikkelingsland moet een juridisch kader creëren dat aanzet tot privé-investeringen – de enige mogelijkheid om op lange termijn een duurzame ontwikkeling te garanderen.

De ontwikkelde landen moeten zich er van hun kant toe engageren om de nodige ontwikkelingshulp toe te kennen aan de landen die een geloofwaardige strategie aannemen om armoede te bestrijden.

Tijdens de conferentie van Monterey in 2002 heeft België zich ertoe geëngageerd 0,7 % van het BNP aan ontwikkelingshulp te besteden voor het jaar 2010.

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een zelfde belofte gedaan, maar respectievelijk voor het jaar 2012 en 2013.
Vandaag hebben 5 landen in de EU al de aanbevolen 0,7 % doelstelling gehaald: Noorwegen, Zweden, Denemarken, Luxemburg en Nederland.

België besteedt dit jaar 0,46 % van het BNP aan ontwikkelingshulp, en bekleedt daarmee de zesde plaats op de wereldranglijst.

Om het vastgestelde doel te halen, zullen we de begroting voor de publieke Belgische ontwikkelingshulp dus jaarlijks met 0,05 % van het BNP moeten laten stijgen.

Dit vergt een aanzienlijke inspanning, en het is belangrijk dat de publieke opinie er achter staat, en er dus over geïnformeerd is.
Dat is dan ook de bedoeling van de mobiele borden die u rond u ziet. Zij moeten iedereen zo goed mogelijk informeren.

De Millenniumontwikkelingsdoelstellingen zijn concreet, telbaar, meetbaar, bepaald in de tijd en gemakkelijk te begrijpen: honger bestrijden; de toegang garanderen tot het basisonderwijs voor alle kinderen, jongens en meisjes; de gezondheid verbeteren van moeders en hun kinderen; zware ziektes bestrijden zoals AIDS, tuberculose of malaria; de gelijkheid van man en vrouw garanderen; het milieu beschermen en de toegang tot drinkwater garanderen...

Wie kan het niet eens zijn met deze doelstellingen?

De mobiele stand die u hier ontdekt heeft als bedoeling bij te dragen tot de sensibilisering omtrent deze doelstellingen die, daarover zult u het eens zijn, essentieel zijn.

Deze campagne zal gespreid worden over het hele jaar via affiches, persaankondigingen, televisie- en radiospots, conferenties.
Andere campagnes, georganiseerd door NGO’s, zullen deze campagne versterken.

Ik hoop van harte dat deze brug van de solidariteit die u daar ziet, gebouwd door onze kinderen, niet symbool zal staan voor een vrome wens maar wel voor een levende realiteit: een brug tussen echte wereldburgers die samen de uitdagingen van morgen aangaan. 


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.