donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE WERELDWIJDE ECONOMISCHE SITUATIE EN DE VOORUITZICHTEN VANAF HET MIDDEN VAN 2005.

Een Niet-officiële samenvatting van het VN rapport E/2005/51

De groei van de wereldeconomie vertraagt sinds het begin van 2005. De groeimatiging is goed en misschien zelfs gewenst. Tegelijkertijd moeten alle landen nauw toezien op hun economisch beleid om er zich van te vergewissen dat de groeivertraging zich niet verder doorzet.

De grootste beperkingen zijn het groeiende onevenwichten tussen de verschillende regio’s. Een andere beperking is het inschatten van de gevolgen van beleidsbeslissingen die de laatste jaren werden genomen om problemen als werkeloosheid en welvaartsverdeling aan te pakken. Een laatste belangrijke beperking is de stijging van de prijzen voor energie en grondstoffen.

De uitdagingen voor de komende tijd zijn de hoge prijzen voor grondstoffen en energie te stabiliseren. Men zal immers moeten voorkomen dat de groei stagneert. Een bijkomende uitdaging voor de landen die olie en grondstoffen produceren zal zijn om de extra inkomsten te gebruiken om hun economie structureel te wijzigen. Dit moet er op termijn voor zorgen dat deze economieën minder gevoelig worden voor de schommelingen op de energie- en grondstoffenmarkt. De inflatie wordt ook een gegeven waarvoor men waakzaam zal moeten zijn.

De wereldwijde onevenwichten blijven desalniettemin een belangrijke factor. Ten eerste is er de staatschuld van de Verenigde staten die alsmaar stijgt en op termijn de financiële markten dreigt te destabiliseren. Een verandering van het internationale financiële systeem dringt zich op, teneinde de hele wereld minder afhankelijk te maken van de financiële situatie in de Verenigde Staten. De internationale economische situatie voor de ontwikkelingslanden blijft gunstig, maar voor de armste landen blijft de toegang tot de financiële markten zeer beperkt. De marktcondities alleen zullen deze landen er niet bovenop helpen, dus moet men werk maken van de implementatie van de Millennium Ontwikkelingsdoelen.

De universele zwakte van de wereldeconomie blijft de trage groei van de werkgelegenheid, de lage tewerkstellingsgraad en de hoge werkeloosheidscijfers. Dit geldt zowel voor de westerse economieën als de ontwikkelingslanden.


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.