maandag, 19 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

INTERNATIONALE DAG VOOR VERDRAAGZAAMHEID

“Geen moslim, geen jood, geen christen, geen hindoe, geen boeddhist – niemand die trouw is aan de principes van welke wereldgodsdienst dan ook, niemand die een culturele, nationale of religieuze identiteit op basis van waarden als trouw, fatsoen en rechtvaardigheid opeist– kan neutraal zijn in de strijd tegen onverdraagzaamheid.”

(uittreksel uit de openingsspeech van VN-Secretaris-Generaal Kofi Annan op het Seminarie over Antisemitisme op het Departement Publieksinformatie, New York, 21 juni 2004)

16 November is de Internationale Dag voor Verdraagzaamheid. De activiteiten van die Dag zijn vooral gericht op educatieve instellingen en het bredere publiek. Zestig jaar nadat de ondertekenaars van het VN Handvest besloten ”verdraagzaamheid toe te passen” en “als goede buren met elkaar in vrede te leven” staat verdraagzaamheid hoog op de agenda van VN-acties. De beslissing om de Internationale Dag te vieren werd op 12 december 1996 genomen door de Algemene Vergadering met resolutie 51/95, in het spoor van het VN-Jaar voor Verdraagzaamheid, 1995, in 1993 uitgeroepen door de Algemene Vergadering op initiatief van de VN-Organisatie voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuur (UNESCO).

De Internationale Dag voor Verdraagzaamheid vestigt de aandacht van de wereld op verdraagzaamheid als een essentiële voorwaarde voor vrede, democratie en duurzame ontwikkeling. De wereldleiders erkennen dit door in 2000 de Millennium Verklaring aan te nemen en verdraagzaamheid een plaats te geven tussen de fundamentele waarden waarop internationale betrekkingen in de 21e eeuw gebaseerd moeten zijn.

Vijf jaar later verklaarden de staatshoofden en regeringleiders, toen ze van 14 tot 16 september 2005 op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York bijeenkwamen, dat de bescherming van mensenrechten een centraal doel van de Verenigde Naties is en dat zonder mensenrechten er veiligheid noch ontwikkeling kunnen zijn. De leiders ondersteunden deze verklaring door duidelijke en ondubbelzinnige verplichtingen aan te gaan voor de bevordering en bescherming van de rechten van de mens. Zij herbevestigden dat verdraagzaamheid een van de gemeenschappelijke fundamentele waarden is, essentieel voor internationale betrekkingen, zij bevestigden de diversiteit van de wereld en erkenden dat alle culturen en beschavingen bijdragen tot de verrijking van het mensdom. Onderstrepend dat sport vrede en ontwikkeling kan bevorderen en kan bijdragen tot een atmosfeer van verdraagzaamheid en begrip, moedigden de wereldleiders de discussies in de Algemene Vergadering aan voorstellen te doen om te komen tot een actieplan voor sport en ontwikkeling.

Het initiatief “Alliantie van Beschavingen”

In juli 2005 kondigde de VN Secretaris-Generaal Kofi Annan het initiatief aan dat heet “een Alliantie van Beschavingen”. Dit initiatief is bedoeld om te voorzien in de behoefte van geëngageerde inspanningen door de internationale gemeenschap – zowel op institutioneel niveau als op het niveau van de civiele maatschappij – om geschillen te overbruggen en een eind te maken aan vooroordelen, misvattingen, verkeerde beelden en polarisatie, die een potentiële bedreiging vormen voor de wereldvrede. De Alliantie heeft als doel opkomende vijandige met geweld gepaardgaande bedreigingen, aan te pakken en samenwerking tussen de verschillende partijen te bewerkstelligen om dergelijke verdeeldheden uit de wereld te helpen.

De gebeurtenissen van de laatse jaren hebben het steeds groter wordend gat en het gebrek aan wederzijds begrip tussen de Islamitische en Westerse maatschappijen vergroot – een situatie die extremisten uit de hele maatschappij uitgebuit en verergerd hebben. De Alliantie van Beschavingen is bedoeld als coalitie tegen deze krachten, als een beweging om wederzijdse eerbied voor religies en tradities te bevorderen en als een herbevestiging van de toenemende interdependentie van de mensheid op alle gebied – van milieu tot gezondheid, van economische en sociale ontwikkeling tot vrede en veiligheid. De Secretaris-Generaal brengt een belangrijke groep van eminente personen samen om dit initiatief te leiden. De groep zou eind 2006 een rapport met aanbevelingen en een praktisch actieplan moeten voorleggen.

Verdraagzaamheid is respect, goedkeuring en appreciatie van een rijke diversiteit van de culturen van onze wereld, onze vorm van expressie en manier om menselijk te zijn. Het wordt bevorderd door kennis, openheid, communicatie en vrijheid van gedachten, geweten en geloof. Verdraagzaamheid is een andere vorm van harmonie. Het is niet alleen een morele plicht, het is ook een politiek en wettelijk vereiste. Verdraagzaamheid, de deugd die vrede mogelijk maakt, bevordert de vervanging van een oorlogscultuur in een cultuur van vrede.

[Artikel 1.1 van de Verklaring van Verdraagzaamheidprincipes, uitgeroepen en ondertekend door de Lidstaten van UNESCO op 16 november 1995]

Het initiatief “Onverdraagzaamheid Afleren

”In 2004 startte het VN Departement Publieksvoorlichting (DPI) een nieuwe serie seminaries op het VN Hoofdkantoor over “Onverdraagzaamheid Afleren”. Het eerste seminarie dat op 21 juni 2004 gehouden werd, ging over “het Confronteren van Antisemitisme: Onderwijs voor Verdraagzaamheid en Begrip”. Het tweede seminarie behandelde het onderwerp”Confrontatie met Islamofobie Onderwijs voor Verdraagzaamheid en Begrip. Een derde seminarie vond plaats op 3 mei 2005 ter gelegenheid van de Dag van de Vrijheid van de Wereldpers met als thema: “het Vuur van Verdraagzaamheid Aanwakkeren: De Rol van de Media”.

De paneldiscussies, met als moderator Sashi Tharoor, Adjunct Secretaris-Generaal voor Communicatie en Publieksinformatie, was live op de webcast te volgen op http://www.un.org/webcast. Onder de panelleden bevonden zich belangrijke schrijvers, scholieren, theologen en deskundigen op het gebied van antisemitisme en islamophobie en andere onderwerpen met betrekking tot verdraagzaamheid en onderwijs. De lancering van dit belangrijke initiatief vond plaats in het midden van het Internationale Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen in de Wereld, uitgeroepen door de Algemene Vergadering in 1998. De serie heeft tot doel verschillende vormen van onverdraagzaamheid te onderzoeken en mogelijkheden te vinden om eerbied en begrip onder volkeren te bevorderen. Zoals de naam suggereert, biedt de serie mogelijkheden om te bespreken hoe onverdraagzaamheid, waar het ook bestaat en om wat voor reden, “afgeleerd” kan worden door onderwijs, aanvaarding en voorbeeld.

Onderwijs als een hulpmiddel om verdraagzaamheid te bevorderen

Louise Harbour, the VN Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens, gaf onlangs te kennen dat alle vormen van onverdraagzaamheid bestreden moeten worden door de diversiteit en de verschillen te loven, die de menselijke familie zo verrijken. “Door verdraagzaamheid en beter begrip te bevorderen tussen en onder gemeenschappen, zal door onderwijs onze mening van vooringenomenheid en vooroordeel verschuiven naar eerbied en waardering voor andere culturen, geloven en tradities”, aldus de UNHCHR. “Daarom zouden we onderwijs niet moeten zien als alleen maar een manier om onverdraagzaamheid te voorkomen of te overwinnen. Onderwijs is het beste hulpmiddel voor empowerment en wij zouden er voor moeten zorgen dat het volledige potentieel van onderwijs beschikbaar gesteld wordt aan hen die het doel zijn van ernstige onverdraagzaamheid, juist ten dele vanwege hun machteloosheid.” (uittreksel uit inleidende opmerkingen voor de paneldiscussie over “Discriminatie en misdaden uit haat: verzet tegen het geweld van onverdraagzaamheid”, 21 maart 2005, Geneve)

Artikel 26 (2) van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de internationale gemeenschap in 1948, verklaart dat “Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.”

Het UNESCO Film Productie Project

Om de praktijken van etnische zuiveringen en racisme, die op Internet vertoond worden, te doen stoppen alsook de aan de gang zijnde stigmatisatie van minderheden, autotochtone bevolkingen en migranten, gaat UNESCO, in overeenstemming met haar constitutie, door met haar aandacht te vestigen op onderwijs voor jonge mensen, speciaal onderwijs over mensenrechten. Om verdraagzaamheid te bevorderen, blijft het ook werken aan pluralisme, duurzame ontwikkeling en het bevorderen van culturele diversiteit.

UNESCO deed onlangs een oproep aan de tv- en filmwereld om een aantal productievoorstellen in te dienen voor een serie bijdragen met als doel de ontwikkeling van mensenrechten, vrede, verdraagzaamheid en de strijd tegen discriminatie. Dit project beoogt het beschikbaar stellen van informatie- en communicatietechnologieën (ITCs) voor programmaontwikkeling over belangrijke sociale en ontwikkelingskwesties door openbare omroepen in ontwikkelingslanden te trainen en daar van productie- en distributiekansen te voorzien. Uit de 200 ontvangen voorstellen, heeft UNESCO 8 filmoproducties voor dit nieuwe project geselecteerd. Aan het eind van dit initiatief zal UNESCO een serie audiovisuele producties produceren en verdelen over alle takken van het publiek, maar in het bijzonder aan jonge volwassenen tussen 20 en 35 jaar. De producties zullen via de media tegen eind 2005 op DVD en on-line op de markt komen. Voor verdere inlichtingen kunt u volgende website bezoeken: www.unesco.org/webworld/cc/ictpsb

Activiteiten i.v.m. de Internationale Dag van Verdraagzaamheid

Het wereldwijde netwerk van VN Informatiecentra en –diensten onderneemt voor de International Dagen steeds een grote verscheidenheid aan activiteiten, zo ook voor de Internationale Dag van Verdraagzaamheid. In het verleden waren dat: het inschakelen van de media, de vertaling en verspreiding van VN-persberichten; de organisatie van speciale gebeurtenissen; het vertalen van VN-publicaties in plaatselijke talen; de productie van radio- en televisieprogramma’s; het verzorgen van nieuwsbrieven en -bulletins; voorlichting geven aan het publiek; het geven van lezingen en toespraken en het vertonen van video’s en films.

Andere activiteiten waren het plaatsen van de boodschap voor de Internationale Dag van Verdraagzaamheid van de Secretaris-Generaal in de plaatselijke kranten, radio- en televisiestations; het organiseren van ronde tafel conferenties en seminaries; het geven van radio en tv interviews over het onderwerp verdraagzaamheid en andere mensenrechten onderwerpen; het organiseren van fototentoonstellingen en poster- en opstelwedstrijden over het onderwerp verdraagzaamheid; en het deelnemen aan radio- en televisieprogramma’s om de belangrijkheid van verdraagzaamheid uit te leggen.

--------------------------------------------------------------------------------

Informatie over het werk van de Verenigde Naties i.v.m. de rechten van de mens kunt u vinden op de volgende websites: www.un.org/issues/ en www.unhchr.ch.

Informatie over het Programma Verdraagzaamheid van UNESCO, met inbegrip van “Tien ideeën om de Internationale Dag van Verdraagzaamheid te vieren” kunt u vinden op www.unesco./tolerance/.


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.