dinsdag, 24 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Secretaris-Generaal lanceert historisch rapport over hervorming veiligheidssector

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die de lidstaten in januari zijn visie meedeelde dat hij zou ”voorstellen de rol van de Verenigde Naties op het vitale gebied van veiligheidssectorhervorming uit te breiden”, lanceerde een belangrijk rapport dat zijn voorstellen samenvat. “Securing Peace and Development: the role of the United Nations in supporting security sector reform” (SSR) [A/62/659 - S/2008/39] werd opgesteld als antwoord op vragen vorig jaar van de Veiligheidsraad (S/PRST/2007/3) en van de Algemene Vergadering (A/RES/61/291). Het is het product van uitgebreide verkennende raadplegingen met onder meer regionale groeperingen en andere belanghebbenden binnen en buiten het VN systeem.

Reeds sinds verscheidene jaren biedt de VN ondersteuning aan landen bij het versterken of herstellen van de veiligheid – in het bijzonder in de nasleep van een conflict – op verzoek van nationale regeringen, of in het kader van mandaten van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering. “Veiligheidssectorhervorming (Security Sector Reform SSR) mag dan wel een nieuwe term zijn voor sommigen, het staat voor iets dat al langer de Verenigde Naties bezighoudt: het bouwen van effectieve, verantwoordelijke en duurzame veiligheidsinstellingen die opereren binnen het kader van de rechtsstaat en respect voor de mensenrechten”, aldus de Onder-Secretaris-Generaal voor Vredesoperaties, Jean-Marie Guéhenno. “Maar ondanks onze aanzienlijke en brede ervaring, bleef onze steun voor nationale inspanningen op gebied van SSR grotendeels ad hoc. Het is noodzakelijk dat we zowel een systeembrede benadering uitbouwen als de benodigde capaciteiten en middelen versterken om deze ondersteuning te kunnen leveren”.

Lidstaten zijn de voornaamste leveranciers van veiligheid, wat bijdraagt tot de bescherming van mensenrechten en duurzame ontwikkeling. De Verenigde Naties hebben de taak om de nationale actoren te ondersteunen in het tot stand brengen van veiligheid, vrede en ontwikkelingsdoeleinden. Hervorming van de veiligheidssector zou tot een tijdige terugtrekking van VN vredesmissies kunnen leiden. Deze hervorming zou ook bevorderlijk zijn voor een spoedig herstel van een conflictsituatie en helpen om de  nodige condities te creëren voor duurzame vrede en ontwikkeling.

”Doeltreffende governance en burgerlijk toezicht op de veiligheidssector zijn essentieel. VN ervaring heeft duidelijk gemaakt dat zaken zoals normatieve en consultatieve structuren, institutioneel overleg en toezichtsmechanismen vaak verwaarloosd worden in een SSR proces”, zei Kathleen Cravero, Adjunct-Secretaris-Generaal en Directeur van het Bureau voor Crisispreventie en Herstel dat onderdeel uitmaakt van het VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP). ”Tevens hebben we geleerd dat SSR pas kan slagen als deze nationaal beheerd wordt en gebaseerd is op de rechtsstaat, mensenrechten en gelijkheid van mannen en vrouwen”.

Het rapport werd voorbereid onder het algemeen toezicht van de inter-agentschaps SSR Speciale Taakgroep die vorig jaar opgericht werd door de secretaris-generaal en mede voorgezeten wordt door het Departement voor Vredesoperaties en UNDP, met medewerking van het Departement voor Politieke Zaken, het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, het Bureau ter Ondersteuning van Vredesopbouw, het Bureau voor Drugs en Misdaad en UNIFEM. Het bespreekt verschillende lessen die getrokken zijn uit de ervaring van de VN bij het ondersteunen van nationale SSR inspanningen, en stelt zich kernprincipes ten doel die als leidraad zouden kunnen dienen voor de VN-aanpak in de toekomst. Belangrijker nog stelt het rapport duidelijk dat de bedoeling van de Verenigde Naties in SSR het ondersteunen is van staten en samenlevingen in het ontwikkelen van effectieve, inclusieve en verantwoordelijke veiligheid om zo bij te dragen tot international vrede en veiligheid, duurzame ontwikkeling en het gelijk genieten van mensenrechten door vrouwen en mannen.  

Gedurende vele jaren werden veiligheidszaken beschouwd als het exclusieve terrein van veiligheidsprofessionals. ”We weten nu dat een inefficiënte en onverantwoordelijke veiligheidssector een groot obstakel kan zijn voor democratisch bestuur en dat het de implementatie van strategieën voor de vermindering van armoede kan ondermijnen”, aldus Kemal Dervis, Onder-Secretaris-Generaal en bestuurder van het VN Ontwikkelingsprogramma. Hij duidde tevens op het feit dat ”een holistische aanpak die alle relevante VN agentschappen en departementen betrekt, vitaal is voor het leveren van coherentie voor onze steun aan regeringen die zich engageren in SSR processen”.

Het rapport beveelt een aantal onmiddellijke prioriteiten aan om de SSR capaciteiten te verbeteren, waaronder het ontwikkelen van VN-beleid en richtlijnen; het versterken van strategisch advies- en specialistenpotentieel; het versterken van de veldcapaciteit; het inschatten van leemtes en vereiste middelen; het aanstellen van leidende eenheden; het verbeteren van de coordinatie en het leveren van SSR ondersteuning; het bouwen van partnerschappen om effectieve steun, expertise en gepaste middelen te voorzien voor nationale SSR processen; en het realiseren van een VN inter-agentschap SSR Ondersteuningseenheid om de prioriteiten uit te voeren en om te verzekeren dat veiligheidspersonneel op het terrein het nodige professioneel- en tijdig advies ontvangt.

”Een nieuwe fase in de ontwikkeling van VN principes, beleid en capaciteiten in SSR zou ons allen kunnen helpen om de dringend nodige hervormingen te bespoedigen in de Democratische Republiek van Congo, Haïti, Oost Timor en andere post-conflict samenlevingen,” aldus Dmitry Titov, Assistent-Secretaris-Generaal voor de Rechtsstaat en Veiligheidsinstellingen in het Departement voor Vredesoperaties. ”Het zou ten goede komen aan al diegenen die binnen de ’VN familie’ bezig zijn met post-conflict samenlevingen, en, zeer belangrijk, het zou bevorderlijk zijn voor de naties en mensen waar wij voor werken”.

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.