dinsdag, 20 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Officieel thema en subthema’s van de 12de UNCTAD conferentie

De 192 lidstaten van de Conferentie van de VN inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) hebben de volgende onderwerpen gekozen als de klemtoon van hun vierjaarlijkse conferentie:

Thema

Omgaan met de kansen en uitdagingen van globalisering voor ontwikkeling.

Momenteel is het alom erkend dat globalisering een opmerkelijke rijkdom en welvaart gecreëerd heeft voor specifieke landen en specifieke industrieën. Maar die voordelen zijn voorbijgegaan aan grote delen van de wereldbevolking. In talrijke ontwikkelingslanden en zelfs in een aantal van de welvarendere landen zijn er vele mensen die er niet op vooruit zijn gegaan of die zelfs achteruit zijn gegaan. Gezien het feit dat globalisering in de afzienbare toekomst zich zal verder zetten, zal de conferentie manieren onderzoeken om globalisering uit te rusten zodat het de levensstandaard verhoogt, armoede vermindert en duurzame ontwikkeling verzekert.


Subthema’s

Het verbeteren van de coherentie op alle niveaus voor duurzame economische ontwikkeling en armoedevermindering bij wereldwijde beleidsvorming, inclusief de bijdrage van regionale benaderingen.

Coherentie impliceert ervoor te zorgen dat internationale beleidsmaatregelen als een tandem functioneren om onze gezamenlijke doelstellingen te behalen. Daarom is het belangrijk te verzekeren dat het multilaterale, gereguleerde handelsregime beter is aangepast om oplossingen te vinden voor belangrijke kwesties inzake agrarische markttoegang, binnenlandse landbouwsteun, industriële tarieven en diensten. Het is mogelijk dat het eveneens een aanpassing van akkoorden inzake regionale integratie vereist om ervoor te zorgen dat zij het internationale handelsstelsel en haar ontwikkelingsdoeleinden eerder helpen dan verstoren. Coherentie kan eveneens betrekking hebben op het mondiale financiële systeem dat vergeleken met het handelsstelsel veel minder gereguleerd is. Bovendien heeft het financiële systeem in het verleden gefaald om een aantal economieën af te schermen van de desastreuze gevolgen van externe economische schokken die jaren van zorgvuldige planning en soberheid ten val kunnen brengen. Tegelijkertijd zijn vele landen die het meest kwetsbaar zijn voor externe schokken in grote financieringsnood om te ontwikkelen en om armoede te verminderen. Het vergt coherentie – coherentie, of afspraak, tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen en tussen ontwikkelingslanden onderling – om de stromen van privé-kapitaal en speculatie te reguleren en om de fondsen die ontwikkelingslanden nodig hebben voor hun economiën te stabiliseren

Belangrijke kwesties inzake handel en ontwikkeling en de nieuwe realiteiten in het veld van de wereldeconomie.

Tijdens de afgelopen 15 jaar, zijn de ontwikkelingslanden goed voor een groeiend aandeel in de wereldhandel en –investering. En dat aandeel blijft stijgen. Het resultaat hiervan is een totaal nieuw landschap voor ‘s werelds economische relaties, ééntje waarin de landen van het zuiden niet enkel handel drijven met elkaar, maar meer en meer handel voeren en investeren in ontwikkelde landen. De stijgende vraag en prijzen van olie, gas en andere verbruiksartikelen betekenen gouden zaken voor sommige landen, maar economische ontbering voor anderen. De voortdurende ontginning en het verbruik van fossiele brandstoffen is vernietigend voor het klimaat en noodzaakt de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, zoals biobrandstoffen. Al deze werkelijkheden zullen een grote weerklank hebben op handel en ontwikkeling. De vraag hoe ontwikkelingslanden die profiteren van de economische hoogconjunctuur hun inkomsten beter kunnen vertalen naar ontwikkelingswinsten op lange termijn zal onder andere worden besproken in de 12de UNCTAD-conferentie.

Het verbeteren van een gunstig milieu op alle niveaus om de productieve capaciteit, handel en investering te versterken: middelen mobiliseren en kennis aanwenden voor ontwikkeling.

Productieve capaciteit, handel en investering zijn onderling verbonden en wederzijds versterkende elementen van de (inter)nationale economische structuur. Er is heel wat oorzakelijk verband tussen hen. Om dit te reflecteren, moet een gunstig milieu tegelijkertijd op mondiaal niveau – via beleidsmaatregelen die een open en billijk milieu promoten – en op nationaal niveau – via beleidsmaatregelen die groei, investering, ondernemerschap, technologie, innovatie en tewerkstelling bevorderen – opereren. Kritieke internationale kwesties omvatten de mondiale systemen inzake financiën en handel (inclusief systemen voor intellectuele eigendomsrechten); de stijging van zuid-zuid samenwerking en integratie; de rol van buitenlandse directe investering en internationale investeringsakkoorden. Beleidskwesties op het nationale niveau omvatten het macroeconomische beleid en de complementaire beleidsmaatregelen inzake handel en industrie die kunnen helpen om competitiviteit, technologische opwaardering en binnenlandse toegevoegde waarde te stimuleren.

UNCTAD versterken: haar ontwikkelingsrol, impact en institutionele efficiëntie verbeteren.

Aangezien de wereld verandert en globalisering een indrukwekkende kracht wordt, moet UNCTAD voortdurend haar inspanningen verfijnen om ontwikkelingslanden te helpen. Als het VN-steunpunt voor handel en ontwikkeling, en de gerelateerde kwesties van financiering, investering, technologie en duurzame ontwikkeling, brengt UNCTAD meer dan vier decennia aan ervaring met zich mee ten dienste van ontwikkeling. UNCTAD’s 12de ministeriële conferentie biedt een forum waarin manieren kunnen worden besproken om de werkmethoden van de organisatie te verbeteren. Het zal eveneens helpen bij het verzekeren dat UNCTAD onderzoek en analyse van hoge en doordringende kwaliteit levert; dat het intergouvernementele bestuursapparaat actiegericht en efficient is; en dat UNCTAD’s technische samenwerkingsactiviteiten ervoor zorgen dat voordelige synergieën ontstaan en een toegevoegde waarde betekenen, bijvoorbeeld door bij te dragen aan het "één VN” concept.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.