woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Het Speciaal Tribunaal voor Libanon

INFORMATIEBULLETIN: Het Speciaal Tribunaal voor Libanon


Op 13 december 2005 vroeg de regering van de Libanese republiek aan de Verenigde Naties om een tribunaal met internationaal karakter op te richten om iedereen te berechten die naar verluid verantwoordelijk is voor de aanslag van 14 februari 2005 in Beiroet, die voormalig Libanees Premier Rafiq Hariri en 22 anderen het leven kostten. De Verenigde Naties en de Libanese republiek sloten vervolgens een akkoord over het oprichten van het Speciaal Tribunaal voor Libanon. Ten vervolge op resolutie 1757(2007) van de Veiligheidsraad van 30 mei 2007 traden de bijgevoegde bepalingen van het document en het hierbijgevoegde statuut van het Speciaal Tribunaal in werking op 10 juni 2007. Overeenkomstig dezelfde resolutie van de Veiligheidsraad, is de Secretaris-Generaal op dit ogenblik de nodige stappen aan het ondernemen om het Speciaal Tribunaal voor Libanon te vestigen.

Om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het Speciaal Tribunaal te verzekeren, omvat haar statuut verschillende waarborgen. Het zorgt voor een transparant en grondig proces voor de benoeming van rechters en de aanklager. Daarnaast bepaalt het dat de raadkamers samengesteld zullen zijn uit Libanese rechters en internationale rechters. Bovendien beschermt het statuut de rechten van de beschuldigden en geeft het slachtoffers het recht om hun meningen en bekommernissen voor te leggen wanneer geschikt geacht door de zogeheten ‘Pre-Trial Judge’, die de voorbereiding van het proces overziet, of raadkamer. Omwille van zowel bekommernissen inzake rechtvaardigheid en eerlijkheid als veiligheid en administratieve efficiëntie, zal de zetel van het Speciaal Tribunaal buiten Libanon gevestigd zijn.

Jurisdictie
 • Het Speciaal Tribunaal heeft de jurisdictie over deze personen die zogenaamd verantwoordelijk zijn voor:
  1. de aanslag op 14 februari 2005 die leidde tot de dood van voormalig Libanees Premier Hariri en de dood en verwonding van andere personen; en
  2. andere aanslagen die plaatsvonden in Libanon tussen 1 oktober 2004 en 12 december 2005 (of een latere datum waartoe kan worden besloten door de Verenigde Naties en de Libanese republiek en met instemming van de Veiligheidsraad) die volgens het Speciaal Tribunaal in overeenstemming met de principes van crimineel recht zijn en die qua aard en ernst gelijkaardig zijn aan de aanslag van 14 februari 2005.

Toepasbare Wet
 • Het Speciaal Tribunaal zal de voorzieningen van het Libanese wetboek toepassen met betrekking tot de vervolging en bestraffing van terroristische activiteiten en misdaden en beledigingen tegen onder andere leven en persoonlijke integriteit.
 
Organisatie van het Speciaal Tribunaal
 • Het Speciaal Tribunaal zal uit vier organen bestaan: de kamers, de aanklager, het registratie-en verdedigingsbureau
 • De kamers zullen worden samengesteld uit de zogeheten Pre-Trial Judge, een rechtskamer (drie rechters) en een kamer van beroep (vijf rechters). Een tweede rechtskamer kan worden opgericht als de Secretaris-Generaal of de president van het Speciaal Tribunaal zo wenst, minstens zes maanden na aanvang van het in werking zijn van het Speciaal Tribunaal.
 • Het bestaan van een Pre-Trial Judge is beslist nodig om de efficiëntie en voortgang van het proces te verzekeren. Hij of zij zal aanklachten herzien en bevestigen en kan eveneens arrestatiebevelen uitvaardigen, vragen om transfers en elk ander bevel dat nodig is voor het uitvoeren van het onderzoek en voor de voorbereiding van de rechtszaak.
 • Een onafhankelijk verdedigingsbureu zal dienen om de rechten van de verdediging te beschermen, zal een lijst opstellen van mogelijke verdedigers en zal steun en bijstand geven aan de verdedigers en personen die wettelijke bijstand verlenen.

Benoeming van de rechters en de aanklager
 • Volgens het statuut moeten alle rechters “personen met een hoog moreel karakter, onafhankelijkheid, integriteit en met uitvoerige juridische ervaring” zijn. De rechters van het Speciaal Tribunaal zullen een mengeling zijn van Libanese en internationaal aangestelden. In totaal zullen het er elf zijn.
 • De Libanese rechters (vier*) zullen door de Secretaris-Generaal worden aangesteld vanuit een lijst van 12 genomineerden die door de regering van de Libanese republiek worden gepresenteerd op voorstel van de Libanese opperste rechterlijke raad.
 • De internationale rechters (zeven*) zullen benoemd worden door de Secretaris-Generaal vanuit nominaties gekregen door lidstaten of andere competente personen.
 • De rechters zullen drie jaar dienst lopen.
 • Een internationale aanklager zal benoemd worden door de Secretaris-Generaal in overleg met de regering van de Libanese republiek. De aanklager zal drie jaar dienst doen.
 • Een Libanese afgevaardigde aanklager die de aanklager zal helpen bij de uitvoering van zijn of haar taken, zal benoemd worden door de regering van de Libanese republiek in overleg met de Secretaris-Generaal en de aanklager.
 • De Secretaris-Generaal zal de rechters benoemen en de aanklager volgens de aanbeveling van een selectie panel dat bestaat uit twee rechters die momenteel zitting hebben of met pensioen zijn gegaan bij een internationaal tribunaal en een verantwoordelijke van de Secretaris-Generaal.

Lokatie
 • De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties schreef op 23 juli 2007 een brief naar de Premier van Nederland waarin gevraagd werd of de Nederlandse Regering het Speciaal Tribunaal zou willen organiseren. Hij benadrukte het feit dat de ervaring en  kennis die Nederland heeft verworven door het organiseren van verschillende andere Internationale hoven en tribunalen van onschatbare waarde is.
 • De Premier van Nederland antwoordde op 14 augustus 2007 dat zijn Regering bereid is om het Speciaal Tribunaal te ontvangen.

Financiering
 • Eénenvijftig procent van de kosten van het Speciaal Tribunaal zullen gedragen worden door vrijwillige bijdragen van staten. De overige negenveertig procent zal betaald worden door de Libanese Regering.
 • Het Speciaal Tribunaal zal in werking treden van zodra er voldoende financiële bijdragen ontvangen zijn om het Tribunaal voor een periode van één jaar te laten draaien en van zodra beloften ontvangen zijn om de kosten te dekken voor de volgende twee jaren.

Straffen
 • Het Speciaal Tribunaal heeft de bevoegdheid om straffen op te leggen gaande tot en met levenslange opsluiting.
 • De straffen zullen uitgezeten worden in een door de President van het Speciaal Tribunaal aangewezen land dat gekozen wordt uit een lijst van staten die zich bereid toonden om veroordeelde personen op te nemen.


* Het uiteindelijke aantal benoemde rechters zal afhangen van het al dan niet creëren van een tweede Rechtskamer, ten minste zes maanden voor de start van het Speciaal Tribunaal, op vraag van de Secretaris Generaal of de President van het Speciaal Tribunaal. De tweede Rechtskamer zal bestaan uit drie rechters, één Libanese en twee internationale rechters.

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.