zaterdag, 19 oktober 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Personen met een handicap: wat feiten op een rij

Internationaal verdrag voor de rechten van personen met een handicap

Personen met een handicap: wat feiten op een rij

Algemeen
 • Ongeveer 10% van de wereldbevolking – 650 miljoen mensen – leeft met een handicap. Ze vormen de grootste minderheid ter wereld.
 • Dit cijfer neemt toe als gevolg van bevolkingsgroei, medische vooruitgang en vergrijzing, aldus de Wereldgezondheidorganisatie (WHO).
 • In landen met een levensverwachting van meer dan zeventig jaar kampen individuen gedurende hun leven gemiddeld zo’n 8 jaar (11,5% van hun levensduur) met een handicap.
 • Het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP) stelt dat 80% van de personen met een handicap leeft in ontwikkelingslanden.
 • In de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ligt het aantal personen met een handicap significant hoger bij bevolkingsgroepen met een lager opleidingsniveau, aldus het Secretariaat van de OESO. Gemiddeld leeft 19% van de laaggeschoolde mensen met een handicap, bij hoger geschoolden is dat 11%.
 • In de meeste OESO-landen komen handicaps meer voor onder vrouwen dan onder mannen.
 • De Wereldbank schat dat 20% van de armste mensen ter wereld gehandicapt is; doorgaans worden zij in hun eigen leefomgeving beschouwd als de meest benadeelde groep.
 • Erkend wordt dat vrouwen met een handicap dubbel benadeeld zijn: zij worden uitgesloten op basis van hun handicap én hun sekse.
 • Vrouwen en meisjes met een handicap zijn bijzonder kwetsbaar voor misbruik en mishandeling. Uit een kleine studie die in 2004 in Orissa (India) werd uitgevoerd, blijkt dat vrijwel alle vrouwen en meisjes met een handicap thuis werden geslagen; 25% van vrouwen met een verstandelijke beperking was verkracht; en 6% van de vrouwen met een handicap moest gedwongen sterilisatie ondergaan.
 • Volgens UNICEF is 30% van alle straatkinderen gehandicapt.
 • De sterfte bij kinderen met een handicap kan oplopen tot 80% in landen waar de algehele kindersterfte onder 5 jaar tot onder de 20% is gedaald, stelt het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking van het Verenigd Koninkrijk, dat er nog aan toevoegt dat het in sommige gevallen is alsof kinderen worden ‘weggeschoffeld’.
 • Uit vergelijkend onderzoek naar wetgeving in verband met mindervaliden blijkt dat in slechts 45 landen antidiscriminatiewetten en andere specifiek op mindervaliden gerichte regelgeving van kracht zijn.
 • In het Verenigd Koninkrijk blijkt dat 75% van de honderd grootste ondernemingen met een notering aan de London Stock Exchange (bedrijven van de zogeheten FTSE 100 Index) niet aan het minimumniveau voldoet dat geldt voor de toegankelijkheid van hun websites, wat maakt dat ze meer dan 147 miljoen dollar aan omzet mislopen.

Onderwijs

 • UNESCO stelt dat in ontwikkelingslanden 90% van de kinderen met een handicap niet naar school gaat.
 • Volgens een studie van UNDP uit 1998 kan wereldwijd slechts 3% van de volwassenen met een handicap lezen en schrijven, bij vrouwen met een handicap is dat 1%.
 • In de OESO-landen zijn in het hoger onderwijs studenten met een handicap nog altijd ondervertegenwoordigd, al neemt hun aantal de laatste jaren wel toe, stelt de OESO.

Werkgelegenheid

 • Wereldwijd hebben naar schatting 386 miljoen personen van de hele bevolking op arbeidzame leeftijd een handicap, zegt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De werkeloosheid onder mindervaliden beloopt in sommige landen wel 80%. Werkgevers gaan er vaak van uit dat personen met een handicap niet in staat zijn te werken.
 • Hoewel een significant gedeelte van de Indiase bevolking, namelijk 5 tot 6%, een handicap heeft, wordt er lang niet voldoende gedaan om tegemoet te komen aan hun behoeften in de arbeidssfeer, concludeert een studie van het nationaal centrum ter bevordering van werkgelegenheid voor mindervaliden in India, en dat ondanks een speciale wet inzake mensen met een handicap, die 3% van de banen bij de overheid voor hen reserveert. Van de ca. 70 miljoen mensen met een handicap in India zijn slechts 100 000 personen erin geslaagd om werk te vinden in het bedrijfsleven.
 • In 2004 kwam een onderzoek in de Verenigde Staten tot de bevinding dat slechts 35% van de mindervaliden op arbeidzame leeftijd werk had, bij personen zonder handicap was dat 78%. Twee derden van de gehandicapte respondenten zonder werk maakten kenbaar dat ze wel zouden willen werken, maar geen baan konden vinden.
 • Uit een onderzoek dat de Rutgers University (New Jersey) in 2003 uitvoerde, bleek dat mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen schromelijk ondervertegenwoordigd zijn in het Amerikaanse arbeidsveld. Een derde van de geïnterviewde werkgevers meende dat mensen met een handicap de vereiste taken van een functie niet op doeltreffende wijze zouden kunnen vervullen. De tweede meest aangevoerde reden voor het niet in dienst nemen van mindervaliden was de vrees voor kostbare speciale voorzieningen.
 • Een enquête die in 2003 onder werkgevers in de VS werd gehouden kwam tot de conclusie dat de kosten voor speciale voorzieningen slechts 500 dollar of minder bedragen; 73% van werkgevers gaf te kennen dat hun werknemers zelfs in het geheel geen bijzondere faciliteiten behoefden.
 • Ondernemingen melden dat werknemers met een handicap ‘honkvaster’ zijn, wat drukkend werkt op de hoge kosten verbonden aan het inwerken van nieuw personeel, aldus een Amerikaanse studie uit 2002. Andere Amerikaanse onderzoeken melden dat 85% van de personen met een handicap één jaar na indiensttreding nog bij dezelfde werkgever is.
 • Volgens het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid boeken duizenden mensen met een handicap succes als kleine ondernemers. Uit officiële tellingen in 1990 bleek dat meer mensen met een handicap actief zijn als eenmanszaak of als kleine ondernemer dan mensen zonder handicap – namelijk 12,2% tegenover 7,8%.

Geweld

 • Tegen elk kind dat omkomt in oorlogsgeweld staan drie kinderen die gewond of voorgoed gehandicapt raken.
 • In bepaalde landen is een kwart van alle handicaps het resultaat van verwondingen en geweld, aldus de WHO.
 • Volgens een Britse studie uit 2004 lopen personen met een handicap meer risico om het slachtoffer te worden van geweld of verkrachting, en is de kans kleiner dat ze hulp van de politie, wettelijke bescherming of preventieve zorg krijgen.
 • Onderzoek wijst uit dat geweld jegens kinderen met een beperking op jaarbasis minstens 1,7 maal meer voorkomt dan jegens kinderen zonder handicap.


Bronnen:   
WHO: www.who.int/disabilities/enable
ILO: www.ilo.org/public/english/werkgelegenheid/skills/handicap

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px