United Nations Regional Information Centre
for Western Europe

Internationella kvinnodagen 2003

 

Konventioner och
avtal

FN-organ

Konferenser

Beställ publikationer


Kvinnor och FN - ett historiskt perspektiv

Jämställdhet mellan män och kvinnor har varit ett centralt mål i FN:s arbete i mer än 50 år. Jämställdhet mellan män och kvinnor finns inskrivet i FN-stadgan från 1945, och sedan dess har arbetet med att utarbeta internationella strategier, konventioner, program och mål resulterat i att förbättra kvinnors status över hela världen. Inte minst har ett omfattande dokumentationsarbete medverkat till att understryka nödvändigheten av att fortsättningsvis sätta kvinnors jämställdhet högt på den politiska dagordningen. 

läs mer >>>

   

   
 
NYHETER

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

   

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna slår fast att "Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap". Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter, och arbetet med att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet världen över är en integrerad del av FN:s arbete. Under de senaste 25 åren har FN arrangerat fyra världskonferenser om kvinnor, vilket har bidragit till att ställa frågan om jämställdhet mellan könen i centrum på den globala dagordningen. Konferenserna har samlat det internationella samfundet bakom en rad gemensamma mål genom effektiva handlingsplaner som skall främja kvinnors situation överallt i världen, inom den offentliga och privata sfären.

KVINNOKONFERENSER