Hva mange ikke vet...
Mange av oss har hørt om De forente nasjoners fredsbevaring og humanitære arbeid. Men FN påvirker oss også på mindre kjente måter. Dette heftet tar en titt på FNs oppbygging og organisasjonens arbeid for å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker.

FN står i sentrum av den globale innsatsen for å løse menneskelige utfordringer. Mer enn 30 organisasjoner samarbeider om denne innsatsen. Til sammen utgjør de FN-systemet. Hver dag arbeider FN og dets familie av organisasjoner for fremme av menneskerettigheter, beskyttelse av miljøet, bekjempelse av sykdom og reduksjon av fattigdom. FN-organene definerer standarder for trygg og effektiv luftfart, samt forbedring av telekommunikasjon og styrking av forbrukerbeskyttelse. FN leder internasjonale kampanjer mot narkotikahandel og terrorisme. I tillegg gir FN og dets organer over hele verden hjelp til flyktninger, setter i verk mineryddingsprogrammer, bistår med matproduksjon og er ledende i kampen mot hiv/aids.

 
  FNs hovedkvarter i New York. Her møtes 191 land for å drøfte og finne løsninger på globale problemer.

I september 2005 møtes FNs medlemmer i New York for å feire organisasjonens 60 årsdag, og for å fatte beslutninger med sikte på å implementere den kollektive visjonen uttrykt i Tusenårserklæringen fra september 2000. Her ble medlemsstatene, representert på det høyeste nivå av 147 stats- og regjeringsoverhoder, enige om konkrete mål innenfor hvert område hvor FN arbeider.

Det internasjonale samfunnet holdt for andre gang et høynivåmøte for å forsikre seg om måloppnåelsen i 2005. Generalsekretæren presenterte et sett endringsforslag for å nå disse målsettingene. ”Under større frihet” etterspør spesifikk handling innenfor områdene utvikling, sikkerhet og menneskerettigheter. I tillegg understrekes behovet for en styrking av internasjonale organisasjoner, deriblant FN, for å mer effektivt kunne forfølge disse prioriterte områdene. (Rapporten i sin helhet er tilgjengelig på www.un.org/largerfreedom).

*  *  *

FN arbeider for å gjøre verden bedre

For mer informasjon om FN ...

 

Publisert av FNs avdeling for offentlig informasjon (DPI)  •  DPI/2393 – juli 2005
 
Tilbake UNRIC Forsiden