2003 - DET INTERNASJONALE ÅRET FOR FERSKVANN

FAKTA OM FERSKVANN

 

Ferskvann i tall 

Ferskvann og sykdom

Tilgang til ferskvannbullet Vannforbruket økte seks ganger i løpet av forrige århundre.
 
bullet I Vest-Asia, Nord-Afrika, Kina, India, Russland og USA bruker man mye mer ferskvann enn det naturen bringer tilbake, de har altså et overforbruk av vann. Når dette overforbruket blir kombinert med utslipp fra industri og at kloakk renner inn i vannsystemer blir det klart at vannmangel er en av våre mest kritiske miljøproblemer.

bullet Vannforbruket har økt hvert år de siste 50 årene. I Vest-Europa økte forbruket fra 100 til 560 kubikk kilometer per år mellom 1950 og 1990. I Asia har forbruket økt fra 600 til 5000 kubikk kilometer fra 1900 til 1980. Med små vannmengder som er ujevnt fordelt fører det økte forbruket til stort press på våre vannressurser.

bullet Vann er en begrenset ressurs, men den er sakte fornyende gjennom den ²hydrologiske sirkel². Det meste av vannet på jorden, nesten 98%, er salt. Det betyr at mennesker, landbruk, industri, planter og dyreliv konkurrerer om mindre enn tre prosent av vannet, det som er ferskt. Av de få prosentene med ferskvann er mye bundet opp i isbreer i Antarktis og på Grønland. 

bullet Gruver og industri forurenser elver med dødelige kjemikalier. Bønder sprøyter sine avlinger med midler mot skadedyr og kunstgjødsel som renner ned i elver og innsjøer. I mange land blir elver brukt som åpne kloakker og søppelplasser. Nær kysten kan sjøvann lekke inn i vannreservene hvis for mye vann blir tatt fra de underjordiske vannlagrene.

Tall

Ferskvann i tall

bullet Omtrent 1.1 milliarder mennesker har ikke tilgang til rent vann, det er en sjettedel av verdens befolkning

bullet 2.4 milliarder mennesker har ikke tilfredsstillende sanitære forhold, det er to femtedeler av vedens befolkning

bullet 2.2 millioner mennesker i utviklingsland, de fleste barn, dør hvert år av sykdommer som oppstår fordi de ikke har tilgang på rent drikkevann, har dårlige sanitære forhold og dårlig hygiene.
 
bullet 6000 barn dør hver dag av sykdommer som det finnes beskyttelse mot, om vannsituasjonen ble bedre.

    Hvert år lider mer enn 250 millioner barn av slike sykdommer.

bullet Personer i utviklingsland bruker gjennomsnittlig 10 liter vann om dagen.

bullet Personer i Storbritannia bruker gjennomsnittlige 135 liter vann om dagen

bullet Komparative kostnader: I Europa blir det hvert år brukt 11 milliarder dollar på iskrem; i USA og Europa blir 17 milliarder dollar brukt på mat til kjæledyr; i Europa blir det årlig brukt 105 milliarder dollar på alkoholholdige drikker. Dette er ti ganger den summen som trengs for å sikre rent vann og gode sanitære forhold for alle.   
 
bullet

I nittiårene fikk omtrent 835 millioner mennesker i utviklingslandene tilgang til trygt drikkevann og ca. 784 millioner fikk tilgang til sanitærinstallasjoner.
 

bullet Kostnadene ved å bedre vannforsyning og sanitærtilbud i utviklingslandene, for å kunne imøtekomme grunnleggende behov, er beregnet til ca 20 milliarder dollar pr år, mens forbruket nå i disse landene, er ca 10 milliarder pr. år.

 
Sykdom

Ferskvann og sykdom

bullet Omtrent 6000 barn dør hver dag av sykdommer som oppstår fordi de ikke har tilgang til rent drikkevann, har utilfredsstillende sanitære forhold og dårlig hygiene ­ dette tilsvarer at 20 jumbojetfly styrter hver dag.

bullet Til enhver tid regner man med at halvparten av verdens sykehussenger er i bruk av personer som lider av sykdommer som skyldes vannproblemer.

bullet I de siste ti årene har flere barn dødd av diaré enn det totalt har dødd mennesker av væpnede konflikter siden andre verdenskrig.

bullet I Kina, India og Indonesia dør dobbelt så mange mennesker av diaré som av HIV og aids.

bullet I 1998 døde 308 000 mennesker av krig i Afrika, men mer enn to millioner (seks ganger så mange) døde av diaré.

bullet Den enkle handlingen det er å vaske hendene med såpe og vann kan redusere diaréforekomsten med en tredjedel.

bullet I Guatemala ble det i 1998 startet et prosjekt for å få folk til å vaske hendene, det resulterte i 322 000 færre tilfeller av diaré i året blant de 1,5 millioner barna under fem i den laveste innkomstgruppen.

bullet I Zambia dør et av fem barn innen sin femte bursdag. I sterk kontrast dør færre enn 1% av britiske barn før de fyller fem.

bullet En studie i Karachi viste at mennesker som bor i områder uten tilfredsstillende sanitære forhold og som ikke hadde fått opplæring om hygiene brukte seks ganger så mye på medisinsk behandling som de som hadde gode sanitære forhold.

bullet Sykdommer som er årsaket av vannproblemer (vannmangel og dårlige sanitære forhold) kostet den indiske økonomien 73 millioner dagsverk i året. Og et kolerautbrudd i Peru tidlig på 90.tallet kostet landet 1 milliard amerikanske dollar i tapt turisme og jordbrukseksport på bare 10 uker.

bullet Bedret vannkvalitet reduserer diarétilfellene hos barn med 15-20%. Men, bedre hygiene ved hjelp av håndvask og sikker matbehandling reduserer tilfellene med 35%. Og, sikker fjerning av barns avføring fører til en reduksjon på nesten 40%.

bullet Det er beregnet at lungebetennelse, diaré, tuberkulose og malaria som står for 20% av de globale sykdomstilfellene, får mindre en 1% av de offentlige og private midlene som settes av til forskning innenfor helse.Tilgang

Tilgang til ferskvann

bullet Transport av vann er oppgaver for kvinner og barn i mange landsbygdområder. De må ofte gå milevis hver dag for å skaffe vann til sin familie. Kvinner og barn ser også ut til å lide mest av manglene i de sanitære forhold.

bullet Vekten av det vannet kvinner i Afrika og Asia bærer på hodet tilsvarer så mye bagasje du har lov til å ta med på et fly ­ 20 kilo.

bullet Når du skyller ned toalettet en gang bruker du like mye vann som en person i utviklingsland bruker på en hel dag til å vaske seg, gjøre rent,  lage mat og drikke.

bullet Befolkningen i slummen Kibeira i Nairobi, Kenya, betaler fem ganger så mye for en liter vann som man gjennomsnittlig gjør i Amerika.

bullet

Ca 40 % av verdens befolkning lever i dag i områder med fra moderate til store vannproblemer. I 2025 er det beregnet at ca. to tredeler av jordens befolkning, ca. 5,5 milliarder mennesker, vil bo i områder med slike vannproblemer. For å møte denne situasjonen må det settes i verk et bredt spekter av effektiviseringstiltak i bruken av vann, som å få ²mer avling pr. dråpe² i landbruket, som er den største forbruker av vann. Vannsystemene må administreres bedre. Lekkasjer må reduseres, særlig i byene, hvor vanntapet er 40 % og mer.
 

bullet

Større og større områder av verden vil få vannmangel, særlig i Nord-Afrika og Vest- og Sør-Asia.
 

bullet

I områder som India Kina og USA blir grunnvannet forbrukt raskere enn det blir fylt opp og grunnvannsnivået synker stadig.

 

UNRIC

Tilbake  Forsiden