Het Secretariaat


Het Secretariaat van de VN telt negen afdelingen en bureaus die hieronder worden beschreven. Het Uitvoerend Bureau van de Secretaris-Generaal, bestaande uit de Secretaris-Generaal en zijn belangrijkste adviseurs, formuleert het algemeen beleid en staat in voor het dagelijks bestuur van de Organisatie. Het hoofdkantoor van het Secretariaat bevindt zich in New York en daarnaast zijn er bureaus in alle delen van de wereld.

Drie belangrijke operationele centra zijn verder Genève, Wenen en Nairobi. Het Bureau van de VN in Genève (UNOG), onder leiding van Directeur-Generaal Sergei Aleksandrovitsj Ordzonikidze (Russische Federatie), is een centrum voor diplomatiek overleg tijdens conferenties en voorts een forum voor ontwapeningsvraagstukken en mensenrechten. Het Bureau van de VN in Wenen (UNOV), waar Directeur-Generaal Antonio Maria Costa (Italië) aan het hoofd staat, is de hoofdzetel voor activiteiten op het gebied van internationale drugsbestrijding, misdaadpreventie en strafrecht, van het vreedzaam gebruik van de extra-atmosferische ruimte en van het internationaal handelsrecht. Het Bureau van de VN in Nairobi (UNON), geleid door Directeur-Generaal Klaus Töpfer (Duitsland) is het hoofdkwartier voor activiteiten op het gebied van milieu en menselijke nederzettingen.


OIOSOLADPADDADPKOOCHADESADGACMDPIDMUNSECOORD
REGIONALE COMMISSIES (ECA, ECE, ECLAC, ESCAP, ECSWA)Bureau voor Intern Toezicht (OIOS)
Bureau voor Juridische Aangelegenheden (OLA)
Departement Politieke Aangelegenheden (DPA)
Departement Ontwapeningsaangelegenheden (DDA)
Departement Vredesoperaties (DPKO)
Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA)
Departement Economische en Sociale Aangelegenheden (DESA)
Departement voor Aangelegenheden van de Algemene Vergadering
    en Conferentieondersteunende Diensten (DGACM)

Departement Publieksinformatie (DPI)
Departement voor Managementzaken (DM)
Bureau van het Irak-Programma (OIP)
Bureau van de Veiligheidscoördinator van de VN (UNSECOORD)
Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger voor de minst ontwikkelde landen, Ontwikkelingslanden

  
zonder zeehavens en kleine eilandstaten in ontwikkeling (OHRLLS)

Regionale Commissies
Bureau voor Intern Toezicht (OIOS)
(www.un.org/Depts/oios)


Onder-Secretaris-Generaal - Inga-Britt Ahlenius (Zweden)

Het Bureau voor Intern Toezicht staat in voor onpartijdige, deskundige en tijdige interne audits. Daaronder vallen ook toezicht, inspectie en evaluatie, evenals dienstverlening inzake managementadvies en opsporing. Het OIOS beoogt veranderingen te bewerkstelligen ter bevordering van een verantwoord beheer van middelen, een cultuur van verantwoordelijksheidszin en transparantie, en beter functionerende programma’s. OIOS houdt zich bezig met:

• toezicht op en beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid bij het uitvoeren van programma's en het uitoefenen van mandaten;
• uitgebreide interne audits;
• inspecties bij programma's en organisatorische eenheden;
• onderzoek van rapporten over wanbeheer en wangedrag;
• advies aan programmabeheerders om hen te helpen meer en betere resultaten te boeken;
• toezicht op de implementatie van aanbevelingen die voortspruiten uit audits, beoordelingen, inspecties en onderzoeken.

OIOS bestrijkt het Secretariaat en de grotere vredesoperaties en humanitaire acties, en biedt steun aan diverse operationele programma's en fondsen. Bij het OIOS zijn 172 ambtenaren werkzaam en het bureau werkt met een budget van ongeveer 20 miljoen dollar. Sinds 1994 heeft het bureau binnen de Organisatie fraude en verspilling voor een totaalbedrag van 250 miljoen dollar aan het licht gebracht.
De Onder-Secretaris-Generaal voor Intern Toezicht wordt na goedkeuring door de Algemene Vergadering benoemd door de Secretaris-Generaal voor een periode van vijf jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd.Bureau voor Juridische Aangelegenheden (OLA)
 (http://untreaty.un.org/ola-internet/olahome.html)
Onder-Secretaris-Generaal en Juridisch Adviseur: Nicolas Michel (Zwitserland)

Het Bureau voor Juridische Aangelegenheden (OLA) is de centrale juridische dienst van de VN. Het geeft juridisch advies aan de Secretaris-Generaal, aan de afdelingen en bureaus van het Secretariaat, en aan de hoofd- en hulporganen van de Organisatie op het gebied van internationaal publiek- en privaatrecht. Het bureau vervult juridisch-inhoudelijke en secretariaatstaken voor juridische organen die zich bezighouden met internationaal publiekrecht, zeerecht en internationaal handelsrecht. Ook vervult OLA taken die op grond van artikel 102 van het Handvest en het Statuut van het Internationaal Gerechtshof vallen onder de bevoegdheid van de Secretaris-Generaal.

OLA behandelt verder juridische kwesties in verband met de internationale vrede en veiligheid, met de juridische status, voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties, en met de geloofsbrieven en vertegenwoordigingen van lidstaten. OLA maakt ontwerpen voor internationale verdragen en akkoorden, huishoudelijke reglementen voor VN-instellingen en -conferenties, en andere juridische teksten; het verstrekt juridische diensten en adviezen inzake kwesties van internationaal-privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aard, en inzake VN-resoluties en -reglementeringen.
Ook biedt het Bureau secretariaatsondersteuning aan de Zesde Commissie van de Algemene Vergadering, de Commissie voor Internationaal Recht, de Commissie voor Internationaal Handelsrecht, aan de organen die zijn ingesteld door het Zeerechtverdrag van de VN, aan het Administratief Tribunaal van de VN en aan andere juridische instanties. Voorts neemt het de verantwoordelijkheden van de Secretaris-Generaal op zich inzake de registratie en publicatie van verdragen en inzake diens verantwoordelijkheden als depositaris van multilaterale verdragen.

OLA staat onder leiding van de Juridisch Adviseur, die de Secretaris-Generaal vertegenwoordigt op vergaderingen en conferenties van juridische aard en bij gerechtelijke en scheidsrechterlijke procedures. Voorts certifieert hij namens de Verenigde Naties uitgevaardigde juridische instrumenten, roept hij vergaderingen van de Juridisch Adviseurs van het VN-systeem bijeen en vertegenwoordigt hij de Verenigde Naties bij dergelijke bijeenkomsten.Departement Politieke Aangelegenheden (DPA)
 (www.un.org/Depts/dpa)
Onder-Secretaris-Generaal - Ibrahim A. Gambari, (Nigeria)

Het Departement Politieke Aangelegenheden (DPA) steunt en adviseert de Secretaris-Generaal in alle politieke kwesties die hij ontmoet bij de uitoefening van zijn taken op het gebied van de handhaving en het herstel van de internationale vrede en veiligheid, die hem krachtens het Handvest toekomen. De taken van DPA betreffen met name:

• het volgen, analyseren en beoordelen van politieke ontwikkelingen in de wereld;
• het inventariseren van mogelijke of bestaande conflicten, ter beteugeling of oplossing waarvan de VN een nuttige rol zou kunnen vervullen;
• de Secretaris-Generaal in dergelijke gevallen aanbevelingen doen omtrent gepaste actie en instaan voor de uitvoering van goedgekeurd beleid;
• de Secretaris-Generaal bijstaan in de ontplooiing van politieke activiteiten – waartoe door hemzelf, de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad is besloten – zoals preventieve diplomatie en initiatieven gericht op het herstellen, handhaven en bevorderen van de vrede;
• de Secretaris-Generaal adviseren aangaande verzoeken van lidstaten om bijstand bij verkiezingen en het coördineren van programma's die in aansluiting daarop worden opgesteld;
• de Secretaris-Generaal adviseren en ondersteunen in verband met de politieke aspecten van zijn relaties met lidstaten;
• diensten verlenen aan de Veiligheidsraad en zijn hulporganen, evenals aan de Adviescommissie van UNRWA en aan het Speciale Comité van 24 inzake dekolonisatie.

Het hoofd van het Departement – de Onder-secretaris-generaal voor Politieke Aangelegenheden – overlegt en onderhandelt namens de Secretaris-Generaal over het vreedzaam beslechten van geschillen en treedt op als het centrale aanspreekpunt voor activiteiten van de Verenigde Naties inzake vredesherstel, conflictpreventie en assistentie bij verkiezingen.Departement Ontwapeningsaangelegenheden (DDA)
(http://disarmament.un.org)
Onder-Secretaris-Generaal - Nobuyasu Abe (Japan)

Het Departement voor Ontwapeningsaangelegenheden (DDA) streeft naar nucleaire ontwapening en non-proliferatie van kernwapens, en naar krachtiger ontwapeningsregimes in verband met andere massavernietigingswapens, zoals chemische en biologische wapens. Ook bevordert DDA ontwapening op het vlak van conventionele wapens, met name in het licht van het Actieprogramma van 2001 inzake de illegale handel in kleine wapens – de wapens bij uitstek in hedendaagse conflicten. Dit omvat programma’s voor het inzamelen van wapens en het beheer van de zo gecreëerde wapendepots, evenals de ontwapening en demobilisatie van voormalige strijdende partijen en hun herintegratie in de burgersamenleving. Ook maakt het DDA zich sterk voor het inperken van het gebruik van antipersoneelsmijnen en voor hun uiteindelijke opruiming.

Het Departement verricht via de Eerste Commissie van de Algemene Vergadering (ontwapening), de Ontwapeningsconferentie en andere organen veel inhoudelijk en administratief werk bij het vaststellen van normen op het gebied van ontwapening. Het stimuleert preventieve ontwapeningsmaatregelen door middel van overleg en door het bevorderen van transparantie en vertrouwenwekkende initiatieven op militair gebied (zoals het VN-Register van conventionele wapens) en van standaardprocedures bij de rapportage over militaire uitgaven. Ook moedigt DDA regionale ontwapeningsinspanningen aan, met o.m. kernwapenvrije zones en regionale en subregionale transparantieregels. Ook voorziet DDA in informatie en ondersteunt het educatieve initiatieven rond de ontwapeningsinspanningen van de VN.Departement Vredesoperaties (DPKO)
(www.un.org/Depts/dpko)
Onder-Secretaris-Generaal - Jean-Marie Guéhenno (Frankrijk)

is verantwoordelijk voor het bijstaan van lidstaten en de Secretaris-Generaal bij hun inspanningen om de internationale vrede en veiligheid te handhaven, te bewerkstellingen en te behouden. Dit doet het DPKO door VN-vredesoperaties te plannen, voor te bereiden en uit te voeren conform de mandaten verkregen van de lidstaten. DPKO:

• houdt zich bezig met de planning vooraf van mogelijke nieuwe operaties;
• ontwikkelt de praktische planning, methodiek en begrotingen voor zulke operaties zodra hiervoor een mandaat is gegeven;
• verzekert via onderhandelingen met lidstaten het civiel en militair personeel, de politiemensen, militaire eenheden, en de uitrusting en diensten die vereist zijn om het mandaat uit te voeren;
• voorziet in de logistieke en administratieve ondersteuning van eenmaal gemandateerde operaties en van politieke of humanitaire missies;
• voorziet in politieke en bestuurlijke begeleiding en ondersteuning van vredesoperaties;
• onderhoudt contacten met partijen bij conflicten en met de leden van de Veiligheidsraad over de uitvoering van besluiten van de Raad;
• maakt analyses van nieuwe problemen en best practices in verband met vredeshandhaving, en formuleert beleidslijnen en procedures in dat verband;
• coördineert alle VN-initiatieven inzake landmijnen, en ontwikkelt en ondersteunt actieprogramma's rond mijnen in het kader van vredesoperaties en noodsituaties.

Het hoofd van de afdeling – de Onder-Secretaris-Generaal voor Vredesoperaties – geeft namens de Secretaris-Generaal leiding aan vredesoperaties, formuleert beleid en richtlijnen voor operaties, en adviseert de Secretaris-Generaal over alle zaken die verband houden met vredesoperaties en mijnopruiming.Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA)

(www.reliefweb.int/ocha_ol)
Onder-Secretaris-Generaal voor Humanitaire Aangelegenheden en Noodhulpcoördinator - Jan Egeland (Noorwegen)

Het mandaat van het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) houdt in de versterking van de samenwerking tussen de verschillende VN-organen die hulp bieden in noodsituaties. Het Bureau zorgt voor afspraken tussen de organisaties van het Permanente Inter-Agency Comité van de VN over de verdeling van taken zoals het opzetten van samenwerkingsstructuren, het organiseren van missies ter beoordeling van de hulpbehoeften, het voorbereiden van gezamenlijke inzamelacties en de mobilisatie van hulpmiddelen.

De sleuteltaken van de Noodhulpcoördinator zijn:

- uitstippelen en coördineren van het beleid, waarbij hij er voor zorgt dat alle humanitaire aangelegenheden, ook kwesties die ergens in het niemandsland tussen de mandaten van de organisaties vallen, aan de orde worden gesteld;
- het vestigen van de aandacht op humanitaire kwesties bij politieke organen, met name de Veiligheidsraad;
- het coördineren van humanitaire noodhulp door te zorgen voor goede mechanismen om onmiddellijk te kunnen reageren bij rampen. Dit gebeurt door overleg in het Permanente Inter-Agency Comité (IASC), voorgezeten door de Noodhulpcoördinator.

OCHA telt wereldwijd 375 medewerkers en werkt met een basisbegroting van 20,5 miljoen dollar.Departement Economische en Sociale Aangelegenheden (DESA)
 (www.un.org/esa/desa)
Onder-Secretaris-Generaal - José Antonio Ocampo (Colombia)

Het Departement voor Economische en Sociale Aangelegenheden (DESA) is actief op drie brede, onderling samenhangende gebieden.

• DESA verzamelt, verwerkt en analyseert een enorme hoeveelheid sociale, economische en milieugerelateerde gegevens over relevante aangelegenheden en trends. Deze analytische informatie dient ter onderbouwing van de beleidsvormingsprocessen bij de VN en staat ook ter beschikking van het brede publiek.
• DESA faciliteert onderhandelingen in de Algemene Vergadering en de Economische en Sociale Raad en zijn hulporganen, door lidstaten en andere deelnemers ondersteuning te verlenen bij het werken aan consensus bij punten van mondiale bezorgdheid op economisch en sociaal vlak.
• Ook adviseert DESA desgevraagd regeringen omtrent methoden en middelen om aan hun problemen op ontwikkelingsgebied tegemoet te komen – onder meer de ontwikkeling van nationale programma’s en activiteiten met het oog op het ondernemen van acties zoals overeengekomen tijdens de Millenniumtop, de Internationale Conferentie in Monterrey over Ontwikkelingsfinanciering, de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling, en andere economische, sociale en milieugebonden topconferenties in de wereld.

DESA werkt op het gebied van duurzame ontwikkeling, gender-kwesties en de verbetering van de situatie van de vrouw, de analyse van ontwikkelingsbeleid, bevolkingsvraagstukken, statistiek, openbaar bestuur en ‘e-government’, en sociaal beleid en ontwikkeling. Nieuwe werkterreinen zijn o.m. de ondersteuning van het Permanent forum voor inheemse vraagstukken (PFII), de VN-task force voor informatie- en communicatietechnologie, en het VN-forum inzake bosbehoud.
DESA werkt nauw samen met NGO’s en met andere spelers uit het maatschappelijk middenveld.Departement voor de Algemene Vergadering en Conferentiebeheer (DGACM)

(www.un.org/Depts/DGACM)
Onder-Secretaris-Generaal - Chen Jian (China)

Het Departement voor de Algemene Vergadering en Conferentiebeheer (DGACM) biedt technische en secretariaats-ondersteuning aan de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de ECOSOC en aan hun respectieve commissies en hulporganen, evenals aan conferenties buiten het VN-hoofdkantoor. Het DGACM is op het VN-hoofdkantoor verantwoordelijk voor de productie en uitgave van alle officiële documenten in het Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans, en voorziet tijdens intergouvernementele bijeenkomsten in tolkdiensten vanuit en in deze talen. Voorts produceert het departement officiële rapporten en andere bescheiden van de Verenigde Naties.
Het hoofd van het Departement – de Onder-Secretaris-Generaal voor de Algemene Vergadering en Conferentiebeheer – is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coördinatie van het beleid inzake het beheer van VN-conferenties overal ter wereld. Hij adviseert de Voorzitter van de Algemene Vergadering over alle zaken in verband met de zitting en de werkzaamheden van de Algemene Vergadering, haar algemene commissies en hoofdcommissies.


Departement Publieksinformatie (DPI)

Onder-Secretaris-Generaal - Shashi Tharoor (India)

De hoofdtaak van het DPI is: bij te dragen tot de uitvoering van de oogmerken van de VN door het publiek op strategische wijze informatie te verschaffen over de activiteiten en bekommernissen van de Organisatie. Dit om de VN te voorzien van een breed draagvlak bij het grote publiek om zo de doelstellingen van de Organisatie beter te kunnen realiseren. Het DPI gebruikt zogenaamde outreach-acties, informatiecampagnes, diensten met betrekking tot nieuws en speciale reportages, radio- en tv-programma’s, persberichten, publicaties, videodocumentaires en bijzondere evenementen om zijn boodschap over het voetlicht te brengen. Ook staat het DPI in voor de bibliotheekdiensten. Naast de centrale afdeling op de VN-hoofdzetel omvat het DPI wereldwijd 57 VN-informatiecentra en -diensten, een regionaal centrum (RUNIC) in Brussel, en acht VN-bureaus met een voorlichtingstaak.

De Onder-Secretaris-Generaal voor Communicatie en Publieksvoorlichting – het hoofd van het departement – is verantwoordelijk voor het communicatie- en voorlichtingsbeleid van de VN. Hij staat ervoor in dat de Organisatie een gecoördineerde, accurate en transparante stroom informatie levert over haar verantwoordelijkheden en werkzaamheden, die zowel is gericht op de media als op maatschappelijke organisaties en het grote publiek.

Het DPI omvat drie afdelingen. De afdeling Strategische Communicatie (SCD) ontwikkelt strategieën ter bevordering van de communicatie rond de prioriteiten van de Verenigde Naties en coördineert hun tenuitvoerlegging binnen het departement en het VN-stelsel als geheel. SCD ontwikkelt informatiedragers om de aandacht te vestigen op kernthema’s, met bijzondere aandacht voor de internationale media. Ook staat SCD in voor de programmatische en operationele ondersteuning van het mondiale netwerk van VN-informatiecentra, en voor de planning en uitvoering van het communicatiebeleid bij vredesoperaties.

De afdeling Nieuws en Media (NMD) staat in voor de productie en distributie van nieuwsdragers en ander informatiemateriaal ten behoeve van de media in de hele wereld. NMD biedt logistieke ondersteuning aan journalisten die publiceren over de VN en zorgt via het VN-nieuwscentrum voor een voortdurende stroom van nieuws in zes talen op het internet. Ook verzorgt NMD de verslagen van VN-bijeenkomsten en -evenementen – met inbegrip van persberichten, directe tv-beelden en fotomateriaal – en ook produceert en verspreidt de NMD radio- en videoprogramma’s en nieuwsprogramma’s over de VN. Voorts produceert deze afdeling vaste, periodiek verschijnende VN-publicaties, zoals het onderhavige Handboek van de Verenigde Naties.

De voornaamste bibliotheek van de VN – de Dag Hammarskjöld Library – maakt deel uit van de afdeling Publieksvoorlichting (of Outreach), evenals de secties van het departement die specifiek ten dienste staan van NGO’s en onderwijsinstellingen en de secties die de informatieproducten en -diensten op de markt brengen. De afdeling Outreach organiseert bijzondere evenementen en exposities over belangrijke VN-prioriteiten, organiseert een jaarlijks trainingsprogramma voor journalisten uit ontwikkelingslanden en ontwikkelt partnerschappen met organisaties uit de publieke en private sector ter ondersteuning van de doelstellingen van de Organisatie. Ook het verzorgen van rondleidingen op het VN-hoofdkantoor, de beantwoording van vragen uit het publiek en het leveren van sprekers over VN-aangelegenheden behoren tot de taken van deze afdeling. Tevens produceert men er het Yearbook of the United Nations en de UN Chronicle.

Het Bureau van de Woordvoerder van de Secretaris-Generaal staat in voor de planning van de mediagebonden activiteiten van de Secretaris-Generaal en licht het beleid en de werkzaamheden van de VN toe voor de internationale media. De Woordvoerder verzorgt de dagelijkse briefing van journalisten over de activiteiten van de Secretaris-Generaal en over ontwikkelingen binnen het VN-stelsel, met inbegrip van de Veiligheidsraad en andere hoofdorganen. Ook is hij het aanspreekpunt voor aangelegenheden die de straftribunalen, agentschappen, fondsen en programma’s aangaan. De Woordvoerder rapporteert direct aan de Secretaris-Generaal.


Departement voor Managementaangelegenheden (DM)
Onder-Secretaris-Generaal - Christopher B. Burnham (Verenigde Staten)

Het Departement voor Managementaangelegenheden (DM) ondersteunt alle afdelingen van het Secretariaat met strategische beleidsformules en managementondersteuning op drie terreinen: financiën, personeel en logistiek. Deze ressorteren respectievelijk onder de Bureaus voor Programmaplanning, Begroting en Boekhouding, voor Human Resources en voor Centrale Logistieke Diensten.

DM is centraal bevoegd voor de formulering en implementatie van een adequaat bestuursbeleid op het Secretariaat, voor het sturen en opleiden van medewerkers van het Secretariaat; het beleid inzake programmaplanning, begroting, financiën en personeel; en voor technologische innovaties. Het departement biedt ook technische ondersteuning aan de Vijfde Commissie van de Algemene Vergadering (administratieve zaken en begroting) en ondersteunt verder het Comité voor Programma en Coördinatie.

Het hoofd van het departement – de Onder-Secretaris-Generaal voor Managementaangelegenheden – geeft beleidsadvies, steun en leiding bij de voorbereidingen van het middellange-termijnplan en de tweejaarlijkse begroting van de Organisatie. Zij vertegenwoordigt de Secretaris-Generaal in bestuurlijke aangelegenheden en speelt een pro-actieve rol ten aanzien van verwachte managementvraagstukken bij het Secretariaat. De Secretaris-Generaal heeft de Onder-Secretaris-Generaal ook gevolmachtigd om toe te zien op een doeltreffende werking van het interne rechtssysteem van de VN.Bureau van de Veiligheidscoördinator van de VN (UNSECOORD)
Assistent-Secretaris-Generaal en VN-Veiligheidscoördinator 1

Het Bureau van de VN-Veiligheidscoördinator treedt op namens de Secretaris-Generaal en de directeurs van de agentschappen, programma's en fondsen van de VN. Het zorgt voor een passende reactie van het VN-systeem op noodsituaties. Daarnaast is het Bureau verantwoordelijk voor beleids- en procedurekwestie op het vlak van veiligheid en beveiliging. Namens de Secretaris-Generaal neemt het ook alle beslissingen in verband met plotselinge evacuaties.

Het Bureau formuleert uitvoerige aanbevelingen gericht op de veiligheid en beveiliging van VN-medewerkers en hun familieleden binnen het brede VN-systeem. Ook is UNSECOORD verantwoordelijk voor de coördinatie, planning en implementatie van de veiligheids- en beveiligingsprogramma's van de afzonderlijke VN-instanties en treedt het op als coördinatiecentrum voor de samenwerking tussen de verschillende organisaties.

Het bureau wordt op inter-agency basis bekostigd door alle leden van de Coördinatieraad van Hoofddirecteuren binnen het VN-systeem (CEB).Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger voor de minst ontwikkelde landen, Ontwikkelingslanden zonder zeehavens en kleine eilandstaten in ontwikkeling (OHRLLS)
(http://www.un.org/ohrlls)
Onder-Secretaris-Generaal en Hoge Vertegenwoordiger voor de minst ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden zonder zeehavens en kleine eilandstaten in ontwikkeling: Anwarul K. Chowdhury (Bangladesh)

Het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger voor de Minst Ontwikkelde Landen, Ontwikkelingslanden zonder zeehavens en Kleine Eilandstaten in Ontwikkeling (OHRLLS) werd in december 2001 ingesteld door de Algemene Vergadering. Het Bureau beoogt internationale steun te mobiliseren voor de implementatie van de Verklaring en het Actieprogramma van Brussel (2001), aanvaard door de minst ontwikkelde landen en hun ontwikkelingspartners, en om bij de uitvoering daarvan toe te zien op een efficiënte coördinatie, toezicht en evaluatie.

Enkele van de sleuteltaken van het Bureau zijn: de Secretaris-Generaal bijstaan bij de volledige mobilisatie en coördinatie van het VN-systeem bij de uitvoering, opvolging en supervisie van het Actieprogramma op nationaal, regionaal en mondiaal niveau; hulp verlenen aan de ECOSOC en de Algemene Vergadering bij het toetsen van de voortgang, met o.m. een jaarlijkse analyse van de uitvoering van het Programma; en desgewenst het ondersteunen van een gecoördineerde follow-up van de implementatie van het Mondiaal kader voor samenwerking bij transitvervoer tussen ontwikkelingslanden zonder zeehavens enerzijds en ontwikkelingslanden van doorvoer en de donorgemeenschap anderzijds, en het Actieprogramma van Barbados voor de duurzame ontwikkeling van kleine eilandstaten in ontwikkeling.

Centrale taken zijn voorts: optreden als pleitbezorger voor de minst ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden zonder zeehavens en kleine eilandstaten in ontwikkeling, in samenwerking met de betreffende VN-instanties, maatschappelijke organisaties, de media, de academische wereld en stichtingen; en hulp bieden bij het mobiliseren van internationale steun en middelen voor de tenuitvoerlegging van het Actieprogramma voor de Minst Ontwikkelde Landen, en voor andere programma’s en initiatieven ten gunste van ontwikkelingslanden zonder zeehavens en kleine eilandstaten in ontwikkeling
.
Het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger belegde op 28 en 29 augustus 2003 in Almaty (Kazachstan) een eerste mondiale conferentie om zich te buigen over de specifieke behoeften en problematiek van ontwikkelingslanden zonder zeehavens. Tijdens deze bijeenkomst, op ministerieel niveau, werd gepoogd te onderhandelen over stelselmatige verbeteringen voor deze landen door samenwerking tussen doorvoerlanden, donorstaten, multilaterale instanties en de landen zonder zeehavens zelf. Anwarul Chowdhury is aangewezen als Secretaris-Generaal van deze Internationale Ministeriële Conferentie
.Regionale Commissies

De vijf Regionale Commissies van de VN brengen verslag uit aan de Economische en Sociale Raad en ressorteren onder de bevoegdheid van de Secretaris-Generaal. Het is hun taak maatregelen te initiëren ter bevordering van de economische ontwikkeling van elke regio en om de economische banden te verstevigen die de landen in die regio's onderling en met andere landen in de wereld onderhouden. Zij vallen onder de reguliere begroting van de VN.

Economische Commissie voor Afrika (ECA)

(www.uneca.org)
ECA werd opgericht in 1958 en ontplooit activiteiten die de groei van de economische en sociale sector in dat werelddeel aanmoedigen. ECA bevordert beleidslijnen en methodes voor de intensivering van de economische samenwerking en integratie tussen de 53 Afrikaanse staten, vooral op het vlak van productie, handel, monetair beleid, infrastructuur en openbare instellingen. ECA concentreert zich op het produceren van informatie en analyses over economische en sociale kwesties; het bevorderen van voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling; het versterken van ontwikkelingsbeheer; het aanwenden van nieuwe informatietechnologieën voor ontwikkelingsdoeleinden; en het bevorderen van regionale samenwerking en integratie. Speciale nadruk ligt op het verbeteren van de leef- en werksituatie van vrouwen om hen – ook op beleidsniveau – nauwer te betrekken bij het ontwikkelingsproces en om er zorg voor te dragen dat de gelijkberechtiging van vrouwen een centrale waarde is in het nationale ontwikkelingsbeleid.

Uitvoerend Secretaris: K. Y. Amoako (Ghana)
Adres: PO Box 3001, Addis Ababa, Ethiopië
Tel.: +251 1 517 200; fax: +251 1 510 365; e-mail: [email protected]eca.org


Economische Commissie voor Europa (ECE)
(www.unece.org)
ECE werd in 1947 opgericht en is het forum waar de landen van Noord-Amerika, Europa en Centraal-Azië bijeenkomen om instrumenten te creëren voor hun economische samenwerking. ECE telt 55 leden, waaronder Israël. ECE houdt zich voornamelijk bezig economische analyses, milieu en menselijke nederzettingen, statistiek, duurzame energie, handel, industrie en ontwikkeling van ondernemingen, bosbouw en transport. De ECE streeft ernaar haar doelen voornamelijk te verwezenlijken via beleidsanalyses en debatten, en via de ontwikkeling van verdragen, reguleringen en normen. De implementatie van deze instrumenten draagt bij tot het opheffen van barrières en het vereenvoudigen van handelsprocedures binnen de regio en met de rest van de wereld. Menig instrument beoogt ook een verbetering van het milieu. De ECE draagt bij tot de implemetatie daarvan door het bieden van technische bijstand, vooral aan landen met overgangseconomieën.

Uitvoerend Secretaris: Brigita Schmögnerová (Slowakije)
Adres: Palais des Nations, 1211 Genève 10, Zwitserland
Tel.: +41 22 917 44 44; fax: +41 22 917 05 05; e-mail: [email protected]


Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied (ECLAC)

(www.eclac.cl, www.eclac.org)
ECLAC werd in 1948 opgericht om het beleid te stroomlijnen dat zich richt op het stimuleren van de economische en sociale ontwikkeling in de regio. De Commissie telt 41 lidstaten en 7 geassocieerde leden. Ze houdt zich bezig met onderzoek en analyse van regionale en nationale ontwikkelingsprocessen. De opdracht van ECLAC omvat het voorstellen, beoordelen en opvolgen van overheidsbeleid en ook het verschaffen van hulp op gebieden die specifieke informatie vereisen.

ECLAC – het Spaanse acroniem is CEPAL – werkt samen met nationale, regionale en internationale organisaties op uiteenlopende gebieden zoals landbouwontwikkeling; economische en sociale planning; industriële, technologische en bedrijfskundige ontwikkeling; internationale handel; regionale integratie en samenwerking; investeringen en financiering; sociale ontwikkeling en gelijkekansenbeleid; integratie van vrouwen bij ontwikkeling; natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur; milieu en menselijke nederzettingen; statistiek; bestuurskunde; en demografie en bevolkingsvraagstukken.
De hoofdzetel van ECLAC is gevestigd in Santiago (Chili), verder zijn er subregionale hoofdkantoren in Mexico-Stad (voor Midden-Amerika) en in Port-of-Spain (Trinidad en Tobago) voor de Caraïben. Voorts zijn er nationale kantoren in Buenos Aires, Brasilia, Montevideo en Bogotá, en een verbindingskantoor in Washington D.C.

Uitvoerend Secretaris: José Luis Machinea (Argentinië)
Adres: Avenida Dag Hammarskjöld 3477, Casilla de Correo 179-D, Santiago, Chili
Tel.: +56 2 471 20 00; fax: +56 2 208 02 52; e-mail: [email protected]


Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Stille Oceaan (ESCAP)
(www.unescap.org)
ESCAP werd in 1947 opgericht en behandelt economische en sociale kwesties in deze regio. De commissie speelt een unieke rol als het enige intergouvernementele forum voor alle landen van Azië en het gebied van de Stille Oceaan. De 53 lidstaten en 10 geassocieerde leden vertegenwoordigen samen ongeveer 60 procent van de wereldbevolking. ESCAP voorziet regeringen van technische ondersteuning ten behoeve van sociale en economische ontwikkeling. Die steun wordt geboden in de vorm van direct advies aan regeringen, opleidingen en het mobiliseren van regionale deskundigheid, en ook door middel van informatie via vergaderingen, publicaties en netwerken tussen de leden. De Commissie zet verder programma's en projecten op om groei te stimuleren, sociaal-economische omstandigheden te verbeteren en fundamenten te leggen voor een moderne samenleving. Vier regionale onderzoeks- en opleidingsinstituten werken onder auspiciën van de Commissie en leggen zich toe op landbouwontwikkeling, landbouwmachines (en hun constructie), statistiek en technologie-overdracht. ESCAP omvat ook het Operationeel Centrum voor de Stille Zuidzee (POC). De huidige prioriteiten daarvan zijn armoedebestrijding, gestuurde mondialisering en de aanpak van nieuwe sociale vraagstukken.

Uitvoerend Secretaris: Kim Hak-Su (Republiek Korea)
Adres: United Nations Building, Rajadamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 Thailand
Tel.: +66 2 288 12 34; fax: +66 2 288 10 00; e-mail: [email protected]


Economische en Sociale Commissie voor West-Azië (ESCWA)
(www.escwa.org.lb)
ESCWA werd in 1973 opgericht om de inspanningen gericht op de economische en sociale ontwikkeling van de landen van West-Azië te bundelen, vooral door het bevorderen van economische samenwerking en integratie in de regio. De Commissie telt 13 lidstaten en fungeert als het voornaamste algemene forum binnen het VN-systeem voor overleg inzake economische en sociale ontwikkeling voor de regio. De programma's van ESCWA zijn gericht op onder meer economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling, landbouw, industrie, natuurlijke hulpbronnen, milieu, transport, communicatie en statistiek.

Uitvoerend Secretaris: Mw. Merwat M. Tallawy (Egypte)
Adres: P.O. Box 11-8575, Riad el-Solh Square, Beiroet (Libanon)
Tel.: +961 1 981 301; fax: +961 1 981 510; e-mail: [email protected]


1)     Op 3 maart 2004 ontving de Secretaris-Generaal het verslag van het Panel inzake de Verantwoordelijkheid voor de Veiligheidssituatie in Irak, dat hij had ingesteld om de veiligheidssituatie in Irak te onderzoeken in de periode voorafgaand aan de terroristische aanval van 19 augustus 2003 op het hoofdkwartier van de VN in het Canal Hotel in Bagdad. Het Panel kwam tot de conclusie dat de normen wat betreft de beveiliging van het Canal Hotel ‘in ernstige mate ontoereikend waren en een gebrek aan cohesie vertoonden’ en ook dat ‘de VN-Veiligheidscoördinator tekort was geschoten in zijn taak om remediërend op te treden in de moeilijkheden die het personeel van het Bureau van de VN-Veiligheidscoördinator (UNSECOORD) in Bagdad had ondervonden.’ In die context vroeg en kreeg de Secretaris-Generaal het ontslag van VN-Veiligheidscoördinator Tun Myat (Myanmar). Er zal een nieuwe Veilighediscoördinator worden benoemd.