ABC - Bijlagen

BEGROTING VAN DE VERENIGDE NATIES

 

Voor de periode 2004-2005 bedroeg het in 2003 goedgekeurde regulier budget van de Verenigde Naties (excl. Bureaus en Programma's, gespecialiseerde agentschappen en andere verwante organisaties) in totaal 3.160.860.300 dollar, verdeeld over de volgende 13 voornaamste begrotingsposten (in USD):

1. Algemeen beleid, directie en coördinatie 593.884.900
2. Politieke kwesties 349.252.200
3. Internationale rechtspraak en internationaal recht 70.245.400
4. Internationale samenwerking voor ontwikkeling 336.495.300
5. Regionale samenwerking voor ontwikkeling 388.613.700
6. Mensenrechten en humanitaire aangelegenheden 170.670.500
7. Voorlichting 155.969.900
8. Gemeenschappelijke ondersteunende diensten 516.168.900
9. Intern toezicht 23.227.200
10. Gezamenlijk gefinancierde activiteiten en bijzondere uitgaven 102.445.300
11. Kapitaalsuitgaven 58.651.300
12. Personeelsbelasting * 382.270.700
13. Ontwikkelingsrekening 13.065.000

De contributies van de lidstaten zijn de voornaamste bron van inkomsten voor de gewone begroting. De contributie van de leden wordt berekend op basis van een schaal die de Vergadering vaststelt op aanbeveling van de Commissie voor de Contributies (18 leden). De hoogte van de bijdrage van leden wordt berekend naar draagkracht (het reële vermogen van een staat om te betalen). De Vergadering hanteert als maximumbijdrage voor een staat 22% van de begroting en een minimum van 0,001%.

De aanvankelijk geraamde inkomsten (behoudens de contributies van lidstaten) voor de periode 2004-2005 bedroegen 415.291.800 dollar.

1. Inkomsten uit personeelsbelasting * 386.491.700
2. Algemene inkomsten 24.043.200
3. Dienstverlening aan het publiek 4.756.900


* Om er voor te zorgen dat VN-ambtenaren, ongeacht hun nationale fiscale verplichtingen, eenzelfde nettosalaris hebben, houdt de Organisatie een bedrag in van hun brutosalaris dat wordt aangemerkt als ‘personeelsbelasting’.
De hoogte van die inhouding komt ongeveer overeen met de fiscale lasten van burgers van de Verenigde Staten. Het geld dat de VN inhoudt aan personeelsbelasting, wordt in mindering gebracht op de contributie van de staat waarvan de ambtenaar onderdaan is.

De meeste regeringen ontheffen onderdanen die werkzaam zijn bij de Verenigde Naties van verdere fiscale verplichtingen. De Verenigde Staten geldt als de voornaamste uitzondering: Amerikaanse burgers die voor het Secretariaat in New York werken, moeten dezelfde inkomstenbelasting betalen als andere onderdanen van de Verenigde Staten. Om hen in staat te stellen hun belastingen te betalen, stort de VN personeelsleden uit de Verenigde Staten een gedeelte van de personeelsbelasting terug dat gelijk is aan hetgeen de nationale fiscus aan inkomstenbelasting heft. Die onderdanen betalen dat bedrag dan aan de Amerikaanse schatkist. Op die manier worden Amerikaanse personeelsleden niet dubbel aangeslagen.

De begroting voor het reguliere programma waarop deze personeelsbelasting van toepassing is, dekt de kosten voor grootschalige programma’s, programmaondersteuning en administratieve activiteiten van de Organisatie, zowel op de hoofdzetel als elders ter wereld
.

 

UNIC Logo
Terug  Home  Terug naar boven