Torstai, 21 helmikuuta 2019
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

EU lisää sitoutumistaan kestävän kehityksen tavotteisiin

Living well within the limits of our plante

1.2. 2019 - Euroopan komission on julkaissut pohdinta-asiakirjan kestävämmästä Euroopasta vuoteen 2030 mennessä. Aloite on osa EU:n ”tiivistä sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon, mihin myös Pariisin ilmastosopimus kuuluu”, komission lausunnossa sanotaan.  

”Tehtävänämme on turvata maapallon tulevaisuus sen kaikille asukkaille. Eurooppa voi ja sen pitää näyttää tässä tietä”, totesi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

Tarkastelemalla Euroopan haasteiden laajuutta ja esittelemällä tulevaisuuden skenaarioita, asiakirja pyrkii ohjaamaan keskustelua siihen, miten kestävän kehityksen tavoitteet voidaan parhaiten saavuttaa EU:ssa, ja miten EU voi olla mukana niiden saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä. Viime vuosien saavutuksiin pohjautuen, skenaariot painottavat jatkotoimenpiteiden tärkeyttä, jos EU:ssa ja koko maailmassa halutaan turvata kestävä tulevaisuus.

”Kestävä kehitys alkaa ihmisistä ja päättyy ihmisiin. Siinä on kyse samanaikaisesta pyrkimyksestä talouden ja yhteiskunnan kestävyyteen ja vaurauteen”, varapuheenjohtaja Timmermans sanoi, ja jatkoi, ”tarkoitus on ylläpitää meidän elämäntapaamme ja parantaa lastemme ja lastenlastemme hyvinvointia tasa-arvon, terveen luonnonympäristön sekä vireän, vihreän ja osallistavan talouden avulla.”

Asiakirjassa esitellään kolme skenaariota keskustelun herättämiseksi siitä, miten kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa EU:ssa. Skenaariot ovat havainnollisia: ne tarjoavat erilaisia ideoita ja kannustavat keskusteluun ja ajatteluun. Lopputulos on todennäköisesti jonkinlainen skenaarioiden yhdistelmä. Skenaariot ovat: 

1. EU:lla on kokonaisvaltainen kestävän kehityksen tavoitteita koskeva strategia, joka ohjaa EU:n ja jäsenvaltioiden toimia.
2. Komissio pyrkii edelleen ottamaan kestävän kehityksen tavoitteet huomioon kaikissa asiaankuuluvissa EU:n linjauksissa, mutta jäsenvaltioita ei pakoteta toimintaan.
3. Ulkoisia toimia korostetaan enemmän ja EU:n tasolla vakiinnutetaan nykyinen kestävän kehityksen tavoitetaso.

Tänään julkaistussa pohdinta-asiakirjassa keskitytään kestävän muutoksen kannalta keskeisiin politiikkaperusteisiin, joita ovat siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen, elintarvikejärjestelmämme epätasapainojen korjaaminen, energian, rakentamisen ja liikkumisen tulevaisuudenkestävyyden turvaaminen sekä siirtymän oikeudenmukaisuuden varmistaminen siten, että kaikki väestöryhmät ja alueet pysyvät mukana kehityksessä.

Asiakirjassa kiinnitetään myös huomiota kestävää muutosta tukeviin horisontaalisiin tekijöihin, joita ovat muun muassa koulutus, tiede, teknologia, tutkimus, innovointi ja digitalisaatio; rahoitus, hinnoittelu, verotus ja kilpailu; vastuullinen liiketoiminta, yritysten yhteiskuntavastuu ja uudet liiketoimintamallit; avoin ja sääntöihin perustuva kauppa; hallintotapa ja eri politiikkojen johdonmukaisuuden varmistaminen kaikilla tasoilla. Asiakirjassa korostetaan sitä, kuinka tärkeää on toimia suunnannäyttäjänä maailmanlaajuiselle kestävälle kehitykselle, sillä EU:n politiikoilla on vain rajallinen vaikutus maapalloon, jos muut harjoittavat vastakkaista politiikkaa.

15 miljoonaa tyttöä joutuu tänäkin vuonna naimisiin alaikäisinä. Unicef taistelee lapsiavioliittoja vastaan. 

united to reform web banner 250px

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki