Κυριακή, 20 Οκτώβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

SDG bannerTOP

ΣΤΟΧΟΣ 1 - Μηδενική Φτώχεια
Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία
Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες
Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση
Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών
Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους
Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους
Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους
Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία
Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών
Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές  βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς
Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής
Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της
Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη
Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας
Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς  κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα
Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια  Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
10 Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΟΙ 17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

SDG Menu1Menu2menu3Menu4Menu5

747479 GuterresΑντόνιο Γκουτέρες, ΓΓ ΟΗΕ: Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη. Είναι επίσης μια πρόσκληση για αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καθήκον από το να επενδύσουμε στην ευημερία των νέων."

 

 


Ο Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός και οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη διαδικασία αναφορών .

Τα κράτη μέρη του παρόντος Πρωτόκολλου,

Επειδή, σύμφωνα με τις αρχές που διακηρύσσονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, δικαιοσύνης και ειρήνης στον κόσμο,

Σημειώνοντας ότι τα κράτη μέρη στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (στο εξής θα καλείται Σύμβαση) αναγνωρίζουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται σ' αυτήν για κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους χωρίς καμιάς μορφής διάκριση, ανεξαρτήτως από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την πολιτική ή άλλη πεποίθηση, την εθνική, εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, την αναπηρία, γέννηση ή άλλη κατάσταση των γονιών ή των νομίμων κηδεμόνων του,

Επιβεβαιώνοντας την οικουμενικότητα, το αδιαίρετο, την αλληλεξάρτηση και την αλληλεπίδραση όλων των δικαιωμάτων του ανθρώποτ και των θελιωδών ελευθεριών,

Επιβεβαιώνοντας επίσης το καθεστώς του παιδιού ως υποκείμενο δικαιωμάτων και ως ανθρώπινο όν με αξιοπρέπεια και αναπτυξιακές ικανότητες,

Αναγνωρίζοντας ότι το ειδικό και εξαρτημένο καθεστώς των παιδιών μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά δυσκολίες γι' αυτά στην προσπάθεια αποκατάστασης της παραβίασης των δικαιωμάτων τους,

Θεωρώντας ότι το παρόν Πρωτόκολλο θα ενισχύσει και θα συμπληρώσει τους εθνικούς και περιφερειακούς μηχανισμούς επιτρέποντας στα παιδιά να υποβάλλουν αναφορές για παραβίασεις των δικαιωμάτων τους,

Αναγνωρίζοντας ότι το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος σεβασμού επιδιώκοντας αποκατάσταση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού, και ότι αυτή η αποκατάσταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ύπαρξης διαδικασιών ευαίσθητων προς το παιδί σε όλα τα επίπεδα,

Ενθαρρύνοντας τα κράτη μέρη να αναπτύξουν κατάλληλους εθνικούς μηχανισμούς για να μπορεί το παιδί του οποίου τα δικαιώματα παραβιάζονται να έχει πρόσβαση σε αποτελεσματικά μέσα στο εσωτερικό επίπεδο,

Υπενθυμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν εθνικοί μηχανισμοί δικαιωμάτων του ανθρώπου και άλλα σχετικά ειδικευμένα όργανα, εξουσιοδοτούμενα να προάγουν και να προστατεύσουν τα δικαιώματα του παιδιού,

Θεωρώντας ότι, για να ενδυναμώσουν και να συμπληρώσουν τέτοιους εθνικούς μηχανισμούς και να ενισχύσουν περαιτέρω την εφαρμογή της Σύμβασης και, όπου εφαρμόζεται, τα Προαιρετικά Πρωτόκολλα σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία και σχετικά με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη, θα ήταν σκόπιμο να δώσουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού (στο εξής θα καλείται Επιτροπή) να συνεχίσει τα καθήκοντά της που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο,

Συμφώνησαν τα εξής:

Μέρος Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αρμοδιότητα της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού

1. Κράτος μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο αναγνωρίζει την αρμοδιότητα της Επιτροπής όπως παρέχεται από το παρόν Πρωτόκολλο,

2. Η Επιτροπή δεν θα ασκήσει την αρμοδιότητά της για ένα κράτος μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο για ζητήματα που αφορούν την παραβίαση των δικαιωμάτων που προβλέπονται σε μια πράξη στην οποία αυτό το κράτος δεν είναι μέρος,

3. Καμία αναφορά δεν θα γίνει δεκτή από την Επιτροπή αν αφορά κράτος το οποίο δεν είναι μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο,

Άρθρο 2

Γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Επιτροπής

Για την εκπλήρωση των λειτουργιών, που αναφέρονται στο παρόν Πρωτόκολλο, η Επιτροπή θα καθοδηγείται από την αρχή του συμφέροντος του παιδιού. Θα λαμβάνει επίσης υπόψη της τα δικαιώματα και τις απόψεις του παιδιού, απόψεις στις οποίες θα δίδεται βαρύτητα, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα του παιδιού,

Άρθρο 3

Κανόνες διαδικασίας

1. Η Επιτροπή υιοθετεί τους κανόνες διαδικασίας τους οποίους θα ακολουθεί κατά την άσκηση των λειτουργιών που της ανατίθενται από το παρόν Πρωτόκολλο. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει υπόψη ειδικότερα το άρθρο 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου με σκοπό να εγγυηθεί διαδικασίες ευαίσθητες προς το παιδί,

2. Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στους κανόνες διαδικασίας εγγυήσεις για την αποφυγή της χειραγώγησης των παιδιών από αυτούς που ενεργούν εκ μέρους του/της και μπορεί να αρνηθούν να εξετάσει οποιαδήποτε αναφορά που δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού,

Άρθρο 4

Μέτρα Προστασίας

1. Το κράτος μέρος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα άτομα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, δεν υφίστανται οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, κακομεταχείριση ή εκφοβισμό ως συνέπεια της επικοινωνίας και συνεργασίας με την Επιτροπή, σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο.

2. Η ταυτότητα οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας ατόμων που προσφεύγουν δεν θα αποκαλύπτεται δημόσια χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους,

Μέρος ΙΙ

Διαδικασία αναφορών

Άρθρο 5

Ατομικές Αναφορές

1. Αναφορές μπορούν να κατατεθούν από ή εκ μέρους ατόμου ή ομάδας ατόμων, που βρίσκονται στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέρους, ισχυριζόμενα ότι είναι θύματα παραβιάσης από κράτος μέρος ενός δικαιώματος που προβλέπεται στις ακόλουθες πράξεις στις οποίοες το κράτος είναι μέρος:

α. Η Σύμβαση,

β. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία,

γ. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση σχετικά με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη,

2. Όταν η αναφορά υποβάλλεται εκ μέρους ατόμου ή ομάδας ατόμων, θα γίνεται με τη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν ο συντάκτης μπορεί να δικαιολογήσει ότι δρά εκ μέρους τους, χωρίς αυτήν τη συναίνεση,

Άρθρο 6

Προσωρινά μέτρα

1. Οποιαδήποτε στιγμή μετά τη λήψη της αναφοράς, και πριν την έκδοση απόφασης επί της ουσίας, η Επιτροπή μπορεί να διαβιβάσει, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέρος, αίτημα περί λήψης προσωρινών μέτρων που κρίνονται απαραίτητα σε εξαιρετικές περιστάσεις, με σκοπό να αποφευχθεί η πρόκληση ανεπανόρθωτης ζημίας στο θύμα ή στα θύματα της εικαζόμενης παραβίασης,

2. Η Επιτροπή δεν εκδίδει προδικαστική απόφαση επί του παραδεκτού ή της ουσίας της αναφοράς εκ μόνου του γεγονότος ότι ασκεί την αρμοδιότητα που της παρέχει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου,

Άρθρο7

Όροι παραδεκτού

1. Η Επιτροπή θεωρεί κάθε αναφορά απαράδεκτη όταν:

α. Η αναφορά είναι ανώνυμη,

β. Η αναφορά δεν είναι γραπτή,

γ. Η αναφορά αποτελεί κατάχρηση του δικαιώματος υποβολής τέτοιας αναφοράς ή είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις της Σύμβασης και/ή των Προαιρετικών Πρωτοκόλλων της,

δ. Το ίδιο θέμα έχει ήδη εξεταστεί από την Επιτροπή ή έχει εξεταστεί ή εξετάζεται στο πλαίσιο μιας άλλης διεθνούς διαδικασίας έρευνας ή επίλυσης,

ε. Όλα τα διαθέσιμα εσωτερικά ένδικα μέσα δεν έχουν εξαντληθεί. Αυτός ο κανόνας δεν εφαρμόζεται εάν οι σχετικές διαδικασίες υπερβαίνουν την εύλογη διάρκεια ή δεν επιφέρουν αποτελεσματική ικανοποίηση,

στ. Η αναφορά είναι προδήλως αβάσιμη ή ανεπαρκώς αιτιολογημένη,

ζ. Αναφέρεται σε γεγονότα προγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου έναντι του ενδιαφερόμενου κράτους μέρους, εκτός αν τα γεγονότα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την ημερομηνία αυτή,

η. Η αναφορά δεν κατατίθεται μέσα σε ένα χρόνο μετά από την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων, εκτός από περιπτώσεις που ο συντάκτης της μπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν δυνατόν να καταθέσει την αναφορά μέσα σ' αυτό το χρονικό όριο,

Άρθρο 8

Διαβίβαση της αναφοράς

1. Η Επιτροπή γνωστοποιεί εμπιστευτικά κάθε αναφορά που υποβάλλεται σ' αυτήν, σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέρος το συντομότερο δυνατό, εκτός αν την κρίνει απαράδεκτη, οπότε δεν προβαίνει σε κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο κράτος μέρος,

2. Το κράτος μέρος υποβάλλει εγγράφως στην Επιτροπή διασαφηνίσεις ή δηλώσεις που περιέχουν εξηγήσεις επί της υπόθεσης και υποδεικνύουν, ενδεχομένως τα μέτρα που έχει λάβει για να επανορθώσει την κατάσταση. Το κράτος μέρος υποβάλλει την απάντησή του το συντομότερο δυνατόν και εντός έξη μηνών,

Άρθρο 9

Φιλικός διακανονισμός

1. Η Επιτροπή θέτει τις καλές της υπηρεσίες στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός της υπόθεσης βάσει του σεβασμού των υποχρεώσεων που τίθενται από τη Σύμβαση και/ή από τα Προαιρετικά Πρωτόκολλά της,

2. Η επίτευξη φιλικού διακανονισμού υπό την εποπτεία της Επιτροπής τερματίζει την εξέταση της αναφοράς σύμφωνα με το Πρωτόκολλο,

Άρθρο 10

Εξέταση των αναφορών

1. Η Επιτροπή μπορεί να επιληφθεί αναφορών που λαμβάνει σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο όσον το δυνατόν γρηγορότερα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία που της διαβιβάζονται, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη,

2. Η Επιτροπή εξετάζει κεκλεισμένων των θυρών τις αναφορές που τις απευθύνονται σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο,

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διατάξει τη λήψη προσωρινών μέτρων, επισπεύδει την εξέταση της αναφοράς,

4. Η Επιτροπή εξετάζει τη βασιμότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί από το κράτος μέρος σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης, στις αναφορές που καταγγέλουν παραβιάσεις οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Μ' αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της ότι το κράτος μέρος μπορεί να υιοθετήσει μια σειρά από πιθανά μέτρα πολιτικής για την εφαρμογή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων της Σύμβασης,

5. Μετά την εξέταση της αναφοράς, η Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση, διαβιβάζει τις διαπιστώσεις, μαζί με τις τυχόν συστάσεις της, στα ενδιαφερόμενα μέρη,

Άρθρο 11

1. Το κράτος μέρος εξετάζει δεόντως τις διαπιστώσεις της Επιτροπής, και τις τυχόν συστάσεις της, και απαντά εγγράφως στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για κάθε ενέργεια στην οποία προέβη υπό το πρίσμα των διαπιστώσεων και συστάσεων της Επιτροπής. Το κράτος μέρος υποβάλλει την δήλωσή του το συντομότερο δυνατόν και εντός έξη μηνών.

2. Η Επιτροπή καλεί το κράτος μέρος να υποβάλλει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έλαβε σε συνέχεια των διαπιστώσεων και των συστάσεών της ή στην τυχόν επίτευξη φιλικού διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την Επιτροπή, των υποβληθεισών εκθέσεων του κράτους μέρους σύμφωνα, με το άρθρο 44 της Σύμβασης, το άρθρο 12 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία ή το άρθρο 8 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου σχετικά με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη,

Άρθρο 12

Διακρατικές Αναφορές

1. Κράτος μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να δηλώσει ότι αναγνωρίζει την αρμοδιότητα της Επιτροπής να λαμβάνει και να εξετάζει αναφορές στις οποίες ένα κράτος μέρος ισχυρίζεται ότι ένα άλλο κράτος μέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από μια από τις ακόλουθες πράξεις στις οποίες το κράτος είναι μέρος:

α. Τη Σύμβαση,

β. Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία,

γ. Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο σχετικά με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη,

2. Η Επιτροπή δεν λαμβάνει αναφορές για κράτος μέρος το οποίο δεν έχει προβεί σ' αυτή τη δήλωση ή αναφορές από ένα κράτος μέρος το οποίο δεν έχει κάνει αυτή τη δήλωση,

3. Η Επιτροπή τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός του ζητήματος με βάση το σεβασμό των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη Σύμβαση και τα Προαιρετικά Πρωτόκολλά της,

4. Δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα κατατίθεται από τα κράτη μέρη στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διαβιβάζει αντίγραφό της στα λοιπά κράτη μέρη. Η δήλωση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή με κοινοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα. Η ανάκληση αυτή δεν θα θίγει την εξέταση οποιουδήποτε ζητήματος που αποτελεί το αντικείμενο της αναφοράς που έχει ήδη διαβιβαστεί στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου. Καμία περαιτέρω αναφορά δεν μπορεί να κατατεθεί σύμφωνα μ' αυτό το άρθρο μετά τη γνωστοποίηση της ανάκλησης της δήλωσης που κατατέθηκε στον Γενικό Γραμματέα, εκτός αν το ενδιαφερόμενο κράτος μέρος έχει προβεί σε νέα δήλωση,

Μέρος ΙΙΙ

Διαδικασία Έρευνας

Άρθρο 13

Διαδικασία έρευνας για σοβαρές ή συστηματικές παραβιάσεις

1. Αν η Επιτροπή πληροφορηθεί βάσει αξιόπιστων στοιχείων ότι το κράτος μέρος παραβιάζει κατάφωρα ή συστηματικά τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Σύμβαση ή τα Προαιρετικά Πρωτόκολλά της σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία ή την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη, καλεί το κράτος μέρος να συνεξετάσει τα εν λόγω στοιχεία και να υποβάλλει τις σχετικές παρατηρήσεις του, χωρίς καθυστέρηση,

2. Η Επιτροπή στηριζόμενη στις τυχόν παρατηρήσεις που κατέθεσε το ενδιαφερόμενο μέρος, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο αξιόπιστο στοιχείο διαθέτει, μπορεί να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη της να διεξάγουν έρευνα και να την υποβάλλουν επειγόντως στην Επιτροπή. Εφόσον είναι απαραίτητο και με τη συγκατάθεση του συμβαλλόμενου μέρους, η έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει και επισκέψεις στο έδαφός του,

3. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι εμπιστευτική, και η συνεργασία του κράτους μέρους θα απαιτείται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,

4. Μετά την εξέταση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η Επιτροπή διαβιβάζει τα πορίσματα χωρίς καθυστέρηση στο κράτος μέρος, συνοδευόμενα με παρατηρήσεις και συστάσεις,

5. Αφού ενημερωθεί σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, δηλώσεις και συστάσεις της Επιτροπής, το κράτος μέρος θα υποβάλει τις παρατηρήσεις του στην Επιτροπή, σύντομα και εντός προθεσμίας έξη μηνών,

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το κράτος μέρος, αποφασίζει να συμπεριλάβει περίληψη των αποτελεσμάτων της διαδικασίας στην έκθεσή της που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος Πρωτοκόλλου,

7. Κάθε κράτος μέρος μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή της υπογραφής ή της επικύρωσης του παρόντος Πρωτοκόλλου ή προσχώρησης σε αυτό, να δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει την αρμοδιότητα της Επιτροπής που προβλέπεται στο παρόν άρθρο σε σχέση με τα δικαιώματα που προβλέπονται σε μερικές ή όλες τις πράξεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 1,

8. Κάθε κράτος μέρος που έχει προβεί στη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρει τη δήλωση με κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,

Άρθρο 14

Παρακολούθηση της ερευνητικής διαδικασίας

1. Η Επιτροπή μπορεί, αν συντρέχει λόγος, να καλέσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέρος, μετά τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5, να την ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που έλαβε και προβλέφθηκαν σχετικά με την έρευνα που διεξήχθη βάσει του άρθρου 13 του παρόντος Πρωτοκόλλου,

2. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει το κράτος μέρος να της υποβάλλει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έλαβε σε συνέχεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13, συμπεριλαμβανομένων εάν το κρίνει η Επιτροπή πρόσφορο, και στις μεταγενέστερες εκθέσεις του κράτους μέρους σύμφωνα με το άρθρο 44 της Σύμβασης, το άρθρο 12 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία ή το άρθρο 8 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης σχετικά με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη,

Μέρος ΙV

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 15

Διεθνής αρωγή και συνεργασία

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει, με τη συγκατάθεση του κράτους μέρους, στις Ειδικευμένες Οργανώσεις, Ταμεία και Προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλα αρμόδια όργανα τις δηλώσεις ή τις συστάσεις της σχετικά με τις αναφορές και τις έρευνες που υποδεικνύουν την ανάγκη για τεχνική συμβουλή ή βοήθεια, μαζί με τις τυχόν παρατηρήσεις και τις προτάσεις του κράτους μέρους στις ανωτέρω δηλώσεις ή συστάσεις,

2. Η Επιτροπή δύναται, επίσης να θέσει υπόψη των οργάνων αυτών, με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέρους, οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται στις αναφορές που εξετάζονται στο πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου για να τα βοηθήσουν να αποφασίσουν, το καθένα στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, σχετικά με τη σκοπιμότητα των διεθνών μέτρων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη στήριξη των κρατών μερών προκειμένου να επιτύχουν πρόοδο στην εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση ή/και τα Προαιρετικά Πρωτόκολλά της,

Άρθρο 16

Εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση

Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει στην έκθεσή της που υποβάλλει κάθε δύο χρόνια στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 (5) της Σύμβασης, περίληψη των δραστηριοτήτων της υπό το παρόν Πρωτόκολλο,

Άρθρο 17

Διάδοση και γνωστοποίηση του Πρωτοκόλλου

Κάθε κράτος μέρος δεσμεύεται ότι θα κάνει ευρέως γνωστό και θα διαδώσει το παρόν Πρωτόκολλο και ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής, ειδικότερα σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν το κράτος μέρος, με κατάλληλα και δραστικά μέτρα και σε αποδεκτή μορφή για ενήλικες και παιδιά, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία,

Άρθρο 18

Υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση

1. Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοιχτό για υπογραφή από όλα τα κράτη που έχουν υπογράψει, επικυρώσει ή προσχωρήσει στη Σύμαβση ή ένα από τα δύο πρωτα Προαιρετικά Πρωτόκολλα της,

2. Το Παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση από κάθε κράτος που έχει επικυρώσει ή προσχωρήσει στη Σύμβαση ή σε ένα από τα δύο πρώτα Προαιρετικά Πρωτόκολλα της. Τα έγγραφα της επικύρωσης θα κατατεθούν στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,

3. Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοιχτό για την προσχώρηση κάθε κράτους που έχει επικυρώσει ή προσχωρήσει στη Σύμβαση ή σε ένα από τα δύο πρώτα Προαιρετικά Πρωτόκολλά της,

4. Η προσχώρηση ενεργείται με την κατάθεση εγγράφου προσχώρησης στον Γενικό Γραμματέα,

Άρθρο 19

Θέση σε ισχύ

1. Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά από την ημερομηνία κατάθεσης και του δέκατου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης,

2. Για κάθε κράτος που θα επικυρώσει το παρόν Πρωτόκολλο ή θα προσχωρήσει σε αυτό μετά την κατάθεση και του δέκατου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης, το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ τρείς μήνες μετά την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης ή προσχώρησης,

Άρθρο 20

Παραβιάσεις που πραγματοποιούνται μετά τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου

1. Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα μόνο για παραβιάσεις που γίνονται από κράτος μέρος για τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Σύμβαση ή/και στα δύο πρώτα Προαιρετικά της Πρωτόκολλα, και πραγματοποιήθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου,

2. Αν ένα κράτος γίνει μέρος στο παρόν Πρωτόκολλο μετά τη θέση του σε ισχύ, οι υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στην Επιτροπή θα σχετίζονται μόνο με παραβιάσεις των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη Σύμβαση ή/και τα Προαιρετικά Πρωτόκολλά της και πραγματοποιήθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου στο συγκεκριμένο κράτος,

Άρθρο 21

Τροποποιήσεις

1. Κάθε κράτος μέρος μπορεί να προτείνει τροποποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου και να την καταθέσει στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας θα κοινοποιεί κάθε τροποποιητική πρόταση στα κράτη μέρη, με αίτημα να του γνωρίσουν αν επιθυμούν τη σύγκλιση διάσκεψης των κρατών μερών προς εξέταση της πρότασης και ψηφοφορία. Στην περίπτωση, που μέσα σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης, τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών μερών αποφασίσει υπέρ της σύγκλισης, ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί τη διάσκεψη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε τροποποίηση που εγκρίνεται από την πλειοψηφία των δύο τρίτων των κρατών μερών παρόντων και ψηφισάντων υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση για έγκριση και, στη συνέχεια, σε όλα τα κράτη μέρη, για αποδοχή,

2. Τροποποίηση που υιοθετείται και εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα, εφόσον ο αριθμός των εγγράφων αποδοχής που κατατέθηκαν φτάσει τα δύο τρίτα του αριθμού των κρατών μερών κατά την ημερομηνία που υιοθετήθηκε η τροποποίηση. Στη συνέχεια, η τροποποίηση ισχύει για κάθε κράτος μέρος μετά την τριακοστή ημέρα από την κατάθεση των δικών του εγγράφων αποδοχής. Μια τροποποίηση είναι δεσμευτική μόνο για εκείνα τα κράτη μέρη που την έχουν αποδεχτεί,

Άρθρο 22

Καταγγελία

1. Κάθε κράτος μέρος μπορεί να καταγγείλει το παρόν Πρωτόκολλο οποιαδήποτε στιγμή, απευθύνοντας έγγραφη κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η καταγγελία έχει αποτέλεσμα ένα έτος μετά την ημερομηνία λήψης της κοινοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα,

2. Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε κάθε αναφορά που υποβλήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 5 ή 12 ή κάθε έρευνα που άρχισε σύμφωνα με το άρθρο 13 πριν την ημερομηνία κατά την οποία η αναφορά έχει αποτέλεσμα. Η καταγγελία δεν θίγει τη συνέχιση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου σε κάθε αναφορά που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 ή 12 ή οποιαδήποτε έρευνα που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13 πρίν από την έναρξη ισχύος της καταγγελίας,

Άρθρο 23

Θεματοφύλακας και κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα

1. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ορίζεται θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου,

2. Ο Γενικός Γραμματεάς ειδοποιεί όλα τα κράτη σχετικά με:

α. Τις υπογραφές, επικυρώσεις και προσχωρήσεις στο παρόν Πρωτόκολλο,

β. Την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου και κάθε τροποποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 21,

γ. Κάθε καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 22,

Άρθρο 24

Γλώσσες

1. Το παρόν Πρωτόκολλο, του οποίου τα κείμενα στα Αραβικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρώσικα και Ισπανικά είναι εξίσου έγκυρα, κατατίθεται στα αρχεία των Ηνωμένων Εθνών,

2. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα διαβιβάσει κυρωτικά αντίγραφα του παρόντος Πρωτοκόλλου σε όλα τα κράτη.

 

 


 

Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη διαδικασία αναφορών υιοθετήθηκε με το Ψήφισμα A/RES/66/138 από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 19 Δεκεμβρίου 2011.

H μετάφραση έγινε από την Καθηγήτρια του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Οργανισμών κα. Π. Νάσκου-Περράκη, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκων Σπουδών,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Τσιφτζή Ζαφείρη στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.