Κυριακή, 17 Νοέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

UN Crime Congress banner
Ενημερωτικό Δελτίο 5

Εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη της εγκληματικότητας

Μια ασφαλής και δίκαιη κοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις της εγκληματικότητας γίνονται περισσότερο αισθητές από τους φτωχούς - ένας από τους λόγους για τους οποίους η πρόληψη του εγκλήματος θα πρέπει να αποτελεί μέρος του συστήματος του κράτους δικαίου κάθε χώρας. Η εγκληματικότητα και η θυματοποίηση επηρεάζουν την ανάπτυξη: υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και οδηγούν στην απομάκρυνση των επιχειρήσεων παρεμποδίζοντας την πρόσβαση στην απασχόληση. Χωρίς την κατοχύρωση της ασφάλειας, το κόστος της εγκληματικότητας και της ποινικής δικαιοσύνης μειώνει τα κονδύλια που διατίθενται για την κοινωνική ανάπτυξη.

Εκτός από την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας του δικαστικού συστήματος, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εγκληματικότητα, όπως η έλλειψη των προγραμμάτων επανένταξης, η ανεργία και η περιορισμένη πρόσβαση στην καλή υγεία και τις υπηρεσίες στέγασης.

Τρεις τύποι πρόληψης του εγκλήματος:

Η εκτεταμένη εμπειρία και οι ακαδημαϊκές μελέτες έχουν εντοπίσει τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τύπους πρόληψης του εγκλήματος που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί στη μείωση των ποσοστών εγκληματικότητας είτε όταν χρησιμοποιούνται ξεχωριστά είτε σε συνδυασμούς. Αυτές είναι: η κοινωνική, η κοινοτική και η περιστασιακή πρόληψη του εγκλήματος.

Οι κοινωνικές στρατηγικές πρόληψης του εγκλήματος προσπαθούν να αυξήσουν την ευημερία της ομάδας στόχου. Με την αύξηση της πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία, ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, η απασχόληση και η εκπαίδευση, η κοινωνική πρόληψη της εγκληματικότητας έχει ως στόχο τη μείωση των αρνητικών παραγόντων που κάνουν τους περιθωριοποιημένους πολίτες να βλέπουν την εγκληματικότητα ως μία βιώσιμη επιλογή σταδιοδρομίας.

Η πρόληψη του εγκλήματος με βάση την κοινότητα έχει ως στόχο να αλλάξει τις συνθήκες στις υποβαθμισμένες γειτονιές με χαμηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής, όπου ο κίνδυνος για εγκληματικότητα ή κακοποίηση είναι υψηλός.

Η περιστασιακή πρόληψη του εγκλήματος έχει ως στόχο τη μείωση των ευκαιριών και των κινήτρων για την παράβαση, μεγιστοποιώντας τον κίνδυνο σύλληψης και ελαχιστοποιώντας τα οφέλη του εγκλήματος μέσω τεχνικών, όπως ο καλός περιβαλλοντικός σχεδιασμός των δημόσιων χώρων και της στέγασης καθώς και με την παροχή βοήθειας στα θύματα.

Τα μυστικά των επιτυχημένων προγραμμάτων πρόληψης του εγκλήματος:

 Υπάρχουν καλά τεκμηριωμένα και αξιολογημένα παραδείγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στα τρία προαναφερθέντα είδη πρόληψης του εγκλήματος για την αποτελεσματική μείωση των ποσοστών εγκληματικότητας. Οι ακόλουθες οκτώ αρχές αποτελούν το κοινό υπόβαθρο για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων πρόληψης του εγκλήματος:

(i) Κυβερνητική ηγεσία σε όλα τα επίπεδα για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη του εγκλήματος

(ii) Ένταξη της πρόληψης του εγκλήματος στις πολιτικές για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη

(iii) Συνεργασία μεταξύ των κρατικών θεσμών, της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού τομέα

(iv) Βιωσιμότητα και λογοδοσία, παρέχοντας ιδίως επαρκή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την ίδρυση, τη διατήρηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων

(v) Δράση βασιζόμενη στη γνώση

(vi) Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και προώθηση μιας κουλτούρας νομιμότητας

(vii) Εξέταση των δεσμών της τοπικής υποτροπής στο διακρατικό οργανωμένο έγκλημα και

(viii) Διαφορετικές στρατηγικές για τις ειδικές ομάδες, ιδίως για τα αγόρια και τα κορίτσια, τους άνδρες και τις γυναίκες και τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.

Για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι αρχές αυτές μπορεί να φαίνονται δύσκολες, αλλά όπως το έθεσε μια Κυβέρνηση: «Η πρόληψη του εγκλήματος μπορεί να εμφανιστεί δαπανηρή στην αρχή, αλλά μακροπρόθεσμα, είναι λιγότερο δαπανηρή από την εναλλακτική λύση όσον αφορά την ποιότητα της ζωής και τις άμεσες δαπάνες για το έγκλημα».

Η κατάρτιση και η αναθεώρηση ενός σχεδίου για την πρόληψη του εγκλήματος:

Ένα σχέδιο συντονισμού και εθνικής πρόληψης του εγκλήματος πρέπει να περιλαμβάνει διάφορους τομείς της κυβέρνησης και της κοινωνίας. Θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τις προκλήσεις, τα αίτιά τους, να καθορίζει τις προτεραιότητες και τις πιθανές λύσεις, πέρα από τον προσδιορισμό των υπευθύνων για την εφαρμογή του, και τέλος να αναφέρει τους διαθέσιμους πόρους. Σε τοπικό επίπεδο, το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ενώ η δημιουργία ενός συνολικού σχεδίου αποτελεί ένα πρώτο βήμα, οι στρατηγικές και οι στόχοι θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά, προκειμένου το σχέδιο να παραμείνει επίκαιρο, κατάλληλο και αποτελεσματικό. Η επαγγελματική αξιολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας και το σχέδιο χρειάζεται την αειφόρο χρηματοδότηση, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η αύξηση του επιπέδου γνώσεων σχετικά με την πρόληψη του εγκλήματος: Πληροφορίες σχετικά με τις αποτελεσματικές πρακτικές και τα επιτυχημένα προγράμματα για συγκεκριμένα θέματα, από τα σχολεία έως την ασφαλή διαχείριση των δημόσιων χώρων είναι διαθέσιμες για κατανομή και σε άλλες χώρες. Ωστόσο, τα προγράμματα πρόληψης του εγκλήματος που χρησιμοποιούνται στις ανεπτυγμένες χώρες δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, ειδικά όταν τοπικά στοιχεία για την εγκληματικότητα δεν είναι διαθέσιμα. Οι στρατηγικές πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις συνθήκες των επιμέρους χωρών.

Η θέσπιση εταιρικών σχέσεων:

Ενώ η θέσπιση σχέσεων εργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων και του κοινού αποτελεί μια σημαντική πτυχή της πρόληψης του εγκλήματος, η επίτευξή της δεν είναι εύκολη. Για παράδειγμα, το κοινό μπορεί να θεωρήσει ότι η διασφάλιση της ασφάλειας είναι έργο της αστυνομίας ή οι κυβερνητικές υπηρεσίες μπορεί να είναι απρόθυμες να ανταλλάσσουν πληροφορίες με άλλους εταίρους εξαιτίας ορισμένων συμφωνιών εμπιστευτικότητας.

Η δημόσια εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή της νοοτροπίας. Για παράδειγμα, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Βραζιλίας ξεκίνησε μια δημόσια εκστρατεία ως μέρος της στρατηγικής της για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Περιλάμβανε πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, μία 24ωρη γραμμή επικοινωνίας για τα θύματα καθώς και μια σειρά από δημόσια φόρουμ πάνω στην ασφάλεια των γυναικών για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κινητοποίηση δημόσιας συζήτησης σχετικά με τα ζητήματα.

Προκλήσεις και λύσεις:

Η απάντηση στο έγκλημα μόνο με αποτρεπτικά ή δικαστικά μέτρα δεν είναι εφικτή, ηθική ή φρόνιμη. Η αποτελεσματική πρόληψη του εγκλήματος είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς η μείωση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας βελτιώνει τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση και επιτρέπει την διοχέτευση των πόρων στην κοινωνικο-οικονομική πρόοδο αντί για τον έλεγχο του εγκλήματος.

Πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια από τη θέσπιση των Κατευθυντήριων Γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη του εγκλήματος και το Δωδέκατο Συνέδριο για το Έγκλημα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να εξετάσουμε εάν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν αποδειχτεί λειτουργικές και αποτελεσματικές καθώς και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να βελτιωθούν.  

70 Years UDHR

WFP El Banner

munsingreece

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.