Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Διεθνές Δίκαιο

bannerlaw.jpg
Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ καλεί ρητά τα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν την προοδευτική κωδικοποίηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου. Οι περισσότερες από 500 συμβάσεις, συνθήκες και δεδομένα που έχουν προκύψει από αυτή την εργασία, παρέχουν το πλαίσιο για την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι συμβάσεις αυτές δεσμεύουν νομικά τα κράτη που τις έχουν επικυρώσει.

Peace Palace in the HagueΗ Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου εκπονεί σχέδια αποφάσεων πάνω σε ζητήματα διεθνούς δικαίου τα οποία είναι δυνατόν να ενσωματωθούν σε συμβάσεις και να τεθούν για επικύρωση από τα κράτη. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο επεξεργάζεται τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές για την εναρμόνιση και διευκόλυνση των κανόνων που ρυθμίζουν το διεθνές εμπόριο. Ο ΟΗΕ είναι επίσης πρωτοπόρος στην ανάπτυξη του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου. Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας στοχεύει στη διασφάλιση της δίκαιης πρόσβασης όλων των χωρών στον πλούτο των ωκεανών, στην προστασία τους από τη ρύπανση και στη διευκόλυνση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της έρευνας. Η Σύμβαση κατά της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών Φαρμάκων είναι η κύρια διεθνής συνθήκη κατά της εμπορίας ναρκωτικών. Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν επίσης στο επίκεντρο των διεθνών προσπαθειών για τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου κατά της τρομοκρατίας.

 .

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.