woensdag, 24 januari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

De VN wint terrein op wereldvlak betreffende armoede, maar er blijven enorme kloven bestaan in de voorzieningen van essentiële humanitaire behoeften.

Tussentijds rapport over de Millennium Ontwikkelingsdoeleinden inzake de armoede die een centrale stelling bij wereldonderhandelingen inneemt. http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.

New York, 9 juni. Een VN rapport tekent vandaag een wereld af waarin een nog nooit eerder waargenomen stijging van de armoedebestrijding in Asia werd bereikt, maar waarin terzelfdertijd moeders en kinderen uit verschillende continenten sterven omwille van oorzaken die te behandelen en te voorkomen zijn en waarin toegang tot primaire hygiëne ontoereikend is.

Dit, terwijl thema’s als armoede en de mogelijke gehele bestrijding ervan, bijna opnieuw de wereldagenda beheren. De vaststelling van de vooruitgang die geboekt wordt inzake de Millennium Ontwikkeling Doelstellingen brengt binnen de Verenigde Naties gesprekken op gang over internationale actie voor ontwikkeling, veiligheid en mensenrechten en komt eveneens aan bod tijdens de voorbereidingen van de G8 top over Afrika, die plaatsvindt in Gleneagles, Schotland.

Secretaris – Generaal Kofi Annan stelt, in zijn voorwoord tot het rapport, dat het jaar 2005 van cruciaal belang is in het bereiken van de Millennium Ontwikkeling Doelstellingen. De hedendaagse Wereldleiders moeten beslissen hoe deze doelstellingen bereikt kunnen worden in plaats van deze doelstellingen enkel voorop te stellen.

Vijf jaar na de bekendmaking en goedkeuring van de Millennium Ontwikkeling Doelstellingen en tien jaar voordat de meeste doelen gerealiseerd worden, zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tijdens de top in september de vooruitgang in alle terreinen van de Millennium Verklaring herbekijken.

Volgens het rapport uit 2005 over de Millennium Ontwikkeling Doelen is het aantal mensen dat in erbarmelijke armoede leeft sinds 1990 wereldwijd gedaald tot 130 miljoen. Dit zelfs bij een alom stijgende bevolkingsgroei van meer dan 800 miljoen in de ontwikkelingsgebieden.

Deze reducering van ‘s mensheid’s oudste vijand, waar extreme armoede gereduceerd werd tot meer dan 230 miljoen sinds 1990, minimaliseert in volgorde van belang elke andere poging doorheen de geschiedenis en werd geleid door landen in Oost -, Zuid-Oost en Zuid Azië, met eveneens een bijdrage door de Latijns Amerikaanse Caraïben.

Maar deze verbeteringen wegen niet op tegen de toename van het aantal extreem armen van 227 miljoen in 1990 tot 313 miljoen in 2001in Sub-Sahara Afrika. Algemeen leeft naar schatting één miljard mensen – 1 op 5 mensen in ontwikkelingslanden- nog steeds beneden de minimumgrens van één dollar per dag (1993 US dollars). Voor de allerarmsten in Sub – Sahara Afrika, daalde het gemiddelde inkomen zelfs van 62 cent per dag in 1990 naar 60 cent per dag in 2001.

De daling in extreme armoede, van 28 % van de ontwikkelde wereldbevolking in 1990 naar 21% in 2001, betekent dat verwacht wordt dat het doel om het aandeel van de zeer armen op wereldvlak te halveren, bereikt wordt voor het streefjaar 2015, op voorwaarde dat de trend na 1990 aanblijft.

Sterfte van moeders en kinderen

De VN vindt dat vooruitgang in een verlaging van het sterftecijfer van kinderen en moeders als redelijke standaard onaanvaardbaar is.

Hoewel tussen 1960 en 1990 een snelle vooruitgang geboekt werd bij het in leven houden van kinderen uit ontwikkelingslanden tot na hun 5de verjaardag, verdagen verdere verbeteringen omdat de mogelijkheden tot het einddoel, om in 2015 het sterftecijfer van kinderen jonger dan vijf jaar bij twee/derde te verminderen, op het spel gezet worden. Inentingen en het geheel aan goedkope preventie - en behandelingsmaatregels kunnen per jaar het leven van miljoenen jonge levens redden (Cf tabel)
Gegevens tonen aan dat in vele ontwikkelde landen steeds minder vrouwen sterven in het kraambed, maar kraambed sterftecijfers behoren net tot die domeinen waar exacte cijfers moeilijk te verkrijgen zijn.

In ontwikkelingslanden zijn er ongeveer 450 kraambedsterfte op 100.000 geboorten, in de rest van de wereld zijn er dit slechts 14. In landen waar vrouwen veel kinderen baren, worden vrouwen meerdere malen aan dit risico blootgesteld. Over een levensloop bekeken, is het risico dat een vrouw in ontwikkelingslanden sterft tijdens een bevalling 63 maal groter dan in ontwikkelde landen. De aanwezigheid van een geschoolde assistente bevordert de kans op overleving aanzienlijk en ondanks de stijging van 41 % sinds 1990, werden in 2003 slechts 57 % van de geboorten bijgestaan door een geschoolde.

Een andere onderbelichtte zaak is dat de helft van de ontwikkelde wereld geen toegang heeft tot verbeterde hygiëne. Een kwetsbaarheid voor ziekten is niet het enige resultaat. Door een gebrek aan toegang tot hygiënische faciliteiten, gaan meisjes niet langer naar school. De trage vooruitgang op vlak van hygiëne contrasteert met de goede resultaten inzake de verbeteringen van de toegang tot zuiver water.

2005 – een beslissingsjaar.

Vijfentwintig VN instellingen en wereldorganisaties werken samen om de meest alomvattende en accurate statistieken over aanwijzingen en objectieven gerelateerd aan de Millennium Ontwikkeling Doelstellingen te verzamelen. Deze statistieken omvatten de minimuminkomsten, gezondheid, opvoeding, gelijkheid tussen geslachten, duurzaam milieu en sloppenwijken, handel, hulp en schulden.

De aanzienlijke vooruitgang, die waargenomen werd in verschillende terreinen van sociale bijstand sedert de VN wereldconferenties van de jaren 1990, kan als een aanwijzing beschouwd worden dat een vernieuwd beleid op nationaal vlak samen met internationale samenwerking en ontwikkelingsbijstand, resultaten kan opleveren. Het feit dat aan levensbelangrijke behoeften nog steeds niet tegemoet gekomen wordt, is een aanwijzing van de omvang van gemiste kansen en de tol die betaald wordt door ontoereikend engagement.

De VN lidstaten bespreken momenteel ter voorbereiding van de wereldtop in september het akkoord over de middelen om de Millennium Ontwikkeling Doelen te bereiken, inclusief via handel, hulp en kwijtschelding van de schulden. Hun beperkingen beantwoorden aan de voorstellen van de VN. Secretaris – Generaal over de onderling verbonden uitdagingen inzake ontwikkeling, veiligheid en mensenrechten, zoals geschetst in in zijn rapport 2005, ‘In Lager Freedom’.
(http//www.un.org/largerfreedom/). Het rapport van de Secretaris - Generaal op zijn beurt bezuinigt gedeeltelijk op investering in ontwikkeling, de 2005 uitgave van het Millennium Project dat de middelen schetst die nodig zijn om de Millennium Ontwikkeling Doelstellingen te bereiken.

Vooruitgang inzake de Millennium Ontwikkeling Doelstellingen, vooral in Afrika, beheert de agenda van de komende G8 bijeenkomst in juli in Engeland.

De noodzaak betreffende de uitvoering van de Millennium Ontwikkeling Doelstellingen werd als belangrijkste grondgedachte aangehaald om de belofte waar te maken, die drie weken geleden gemaakt werd door de vijftien Europese lidstaten, om het VN doel tegen 2015 te bereiken waarbij 0.75 % van het nationale inkomen besteedt wordt aan hulp.

Het Rapport over de Millennium Ontwikkeling Doelen zal eveneens een bijdrage leveren aan de besprekingen over de financiering van ontwikkeling en de voortzetting van de 2002 Monterrey Consensus tijdens de Algemene Vergadering die gehouden wordt op 27-28 juni.

Volgende VN programma’s, instellingen en organisaties leverden hun bijdrage aan dit rapport:

Internationale Arbeidsorganisatie. (ILO)
Voedsel – en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).
VN. Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO).
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Wereldbank (IBRD)
Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Internationale Telecommunicatie-unie (ITU)
Conferentie van de VN inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD).
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).
Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).
Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR).
Internationaal Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF).
Het Ontwikkelingsfonds van de VN voor Vrouwen (UNIFEM)
Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA).
Centrum van de Verenigde Naties voor Menselijke Nederzettingen (HABITAT).
Het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatveranderingen.
Gezamenlijk VN – programma voor HIV/AIDS
Wereldhandelsorganisatie (WTO)
Economische Commissie voor Afrika (ECA)
Economische Commissie voor Europa (ECE)
Economische Commissie voor Latijns – Amerika en het Carabisch gebied (ECLAC)
Economische – en Sociale Commissie voor Azië en het Stille-Zuidzeegebied. (ESCAP)
Economisch – en Sociale Commissie voor Westelijk Azië (ESCWA)
Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO).
Inter – Parlementaire Unie.

Gecoördineerd door het VN – departement voor Economische en Sociale Aangelegenheden.


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.